Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1886-12-26)

Cernayd. 21de Dec. 1886.

Kjære Hr. Justitsraad! - Tak for Brev af 17de med indlagt 850 fr. i Sedler. Mit Humør er bedre, og jeg skal tænke over Deres gode Raad.

Jeg var vel tilfreds med Indtægten ved Theatret; skynd Dem at hæve de optjente 2000 Kr., at de kunne forskjønne Aarsopgjøret. Jeg har været flink til at tjene Penge i det siste Halvaar; og den Sparsommelighed som De uden Tvivl har bemærket er et saa fremherskene s. 485 Træk hos mig, — denne Sparsommelighed — Hr. Justitsraad! — er nu gaaet over til den smudsigste Gjerrighed. Derfor har jeg ikke endnu været med min Fod inde i Babylon siden Gjennemreisen; jeg lever herude som en havesyg Bonde blandt de andre, røger disse forbandede Papircigarer og drikker sur Landvin dertil. Vedlagt Fuldmagt for Theatret.

Lies Bog har jeg ikke faaet; men kan De forstaa, hvorfor jeg ikke faar Tilskueren? — Pludselig falder der mig noget skrækkeligt ind! — jeg har dog vel aldrig bedet Dem subskribere for mig paa Nutiden? — for det Skidt faar jeg til min store Forundring regelmæssigt, medens jeg endnu ikke har faaet læst 2den Serie af J. P. Jacobsens Breve ejheller Fru Skrams Novelle. Har jeg skrevet »Nutiden« for »Tilskueren«, saa glem min Daarskab; og lad Abonnementet paa Nutiden uddø saa snart som muligt, og skaf mig — jeg beder saa mindeligen — strax Tilskueren.

Ser De, hvor jeg begynder at skrive stygt? — jeg er ræd, det er Skrivekrampe; det er mig ikke muligt at faa det penere.

... Vi bereder os til Julen, saa godt vi kan. Juletræet sætter vi i et Værelse i Hotellet, hvor vi ogsaa vil spise, da der slet ikke er Plads i vort Hus. Ved Babylons Floder sidder vi uden at græde —, men lidt landflygtige føler vi os jo. Beate er den beste; det er især jeg, der begynder at lide ved dette Bondeliv. Men glædelig Jul for os alle — for Klareboderne Nr. 3 med den lange Række lune Værelser, for store og smaa i Huset, vor hjertelige Julehilsen til Eder alle! — fra Beate og Børnene og fra Deres hjerteligt henge

Alexander L. Kielland.