Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1887-12-02)

Nr. 16 rue du Maine; Asnières2den Dec. 87.

Kjære Hr. Etatsraad! — jeg kan ikke sige, hvor glad jeg blev, da jeg saa, at Brevet var fra Dem selv. Jeg havde netop hørt fortælle, at det stod i norske Aviser, at Hegel var alvorligt syg, medens jeg hele Tiden kun havde tænkt mig en almin delig Forkjølelse. Deres Brev af 29de kom derfor netop i rette Tid, og vi sender Dem vore hjerteligste Lykønskninger, vær nu forsigtig og spar paa Kræfterne. Hvad De fortæller om Deres Søn’s Iver i Forretningen, var mig en Glæde at høre — især for den venskabelige Fortrolighed, hvormed De hædrer mig. Men selve Tingen overrasker mig ikke, jeg har altid sagt, at der i Jacob Hegel var noget af Uffe hin Spage. — Ingen kan vide, hvad der bor i et Menneske, før det er prøvet; men nu vil — tænker jeg Etatsraaden sidde roligere i det indre Kontor og lade Jacob tumle med Folk og Bøger i de andre Rum. Jeg — som er en gammel og erfaren Lediggænger, kan forsikre Dem om, at Hvilen er sød.

s. 489 Uheldigt — midt op i Glæden over Deres Helbredelse falder mit uelskværdige Brev om Trykfeilene. Ja, De ved nu, kjære Hr. Etatsraad! at jeg har min Hengivenhed for Dem og Huset i et godt, solid Jernskab; og mine literære Ærgrelser i en liden Skuffe paa en hel anden Kant, saa der kan aldrig blive nogen Forblanding. Naar jeg af og til trækker denne lille Skuffe ud, saa ved nu baade De og jeg, at det har ikke stort at betyde.

Jo, det forholder sig ganske rigtig saa, at jeg i mit store Overmod fraskrev mig de 900 frcs. for December. Men herved tager jeg alle mine Ord tilbage; jeg vil meget gjerne have de 900 for December sendt — gjerne snart; thi dels er her dyrere saa nær Paris, dels har denne Maaned et stort Hul i Enden, som heder Jul. Til Modvægt mod de svenske Penge, som kom direkte til mig og saaledes ikke kom i Deres Kasse, vil jeg haabe, De inden 31. Dec. faar c. 1000 Kroner fra det kongelige Theater — til Opgjørets Formildelse.

Mon jeg skulde tro, at vi faar nyt Oplag snart? — 7000 Exempl. er mange; og det norske Morgenblad opfordrer til ikke at kjøbe.

Mange hjertelige Hilsener fra os til Dem og Deres.

Deres hengivne
Alexander L. Kielland.

Kielland-Monumentet i Molde.

s. 490