Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1871-11-01)

Kjøbenhavnd. 1. Novbr. 1871.

Kjære Hr Lie

Deres venlige Brev af 22. Oct. har jeg først modtaget igaar. Det er mig en stor Fornøjelse af opfylde Deres deri gjorte Anmodning om å conto paa Honoraret for Arbejder, De agter at levere, og jeg sender Dem .vedlagt det omskrevne Beløb, i to Vexler paa tilsammen 22 £ 12 Sh. 7 d., som De vel med Lethed kan faae omsat i Rom.

Det glæder mig at erfare, at De har en ny Fortælling under Arbejde; den vil blive modtaget med store Forventninger saavel her som i Norge og overalt, hvor »den Fremsynte« bar skaffet Dem mange Venner, og kunde den udkomme i April, vilde det være en heldig Tid, idet den vil drage Opmærksomheden paa sig langt mere nu end henad Julen, da der udgives saa Meget, som spreder Interessen for det Enkelte. — Gid Bjørnson ogsaa var i Rom eller bare udenfor sit Fødeland, saa vilde han kunne leve i Fred og for sit Kald, hvad han umulig kan nu under al den Forvirring og Strid, hvori han efterhaanden er bleven indviklet. Her har han i de sidste Dage været Gjenstand for Angreb baade i Dagbladet og Fædrelandet.

Jeg ønsker Dem, kjære Hr. Lie, og Deres Familie, ret megen Glæde af Deres Ophold i Italien. Skulde der være noget, hvormed jeg kan være Dem til Tjeneste, eller behøver De flere Penge, beder jeg Dem om at henvende Dem til

Deres hjertelig hengivne
Fr. Hegel.