Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1872-11-04)

4-11 72

Kjære Hr. Lie.

Da jeg igaar modtog Deres ærede Brev af 29. Oct. var det Søndag og Bogtrykkerierne som Følge deraf lukkede, saa jeg kunde ikke give Dem nogen bestemt Besked om, hvorvidt det var muligt at faae Deres nye Bog ud inden Julen; men jeg ansaa det for rettest strax at skrive til Dem for at underrette Dem om Manuscriptets Modtagelse, og jeg haaber at De ved Modtagelsen af disse Linier er i Besiddelse af mit Brev fra igaar.

Idag har jeg været hos vore to største Bogtrykkere, de eneste her i Byen der kunne paatage sig et Arbejde, som skal udføres saa hurtigt. Ingen af dem har kunnet love mig bestemt at skaffe Bogen, der vil blive en 16—20 Ark stor, færdig i indeværende Maaned, og dette er jo absolut nødvendigt, om man paa denne Aars Tid, hvor Dampskibslejlighed er sjeldnere, skal kunne faa den sendt til de fjerntliggende Steder s. 505 i Norge saa betids, at den kan være der inden Julen. Men afset herfra vil det, som jeg skrev til Dem den 23. Oct., ikke være heldigt om to nye Bøger af samme Forfatter udgives omtrent samtidigt; det er saa meget uheldigere som der ved samme Tid udkommer en Bog paa 15—16 Ark af Fru Thoresen, og det er en Bog, som behandler samme Æmne som Deres og fører Titel: Livsbilleder fra Norges Vestkyst. Endvidere udgives i Begyndelsen af December Bjørnsons samlede Fortællinger, hvoriblandt en ny: Brudeslaatten, samt Bjørnsons Sigurd Jorsalfar. Maaske flere hos andre Boghandlere. Da jo alle disse gjøre Regning paa et og det samme Publicum, frygter jeg for, at Markedet bliver overfyldt, og henstiller til Dem om De dog efter nøje Overvejelse ikke finder, at det er bedst kun at udgive Deres Smaafortællinger til denne Jul og vente til Foraaret med den større Fortælling. Imidlertid har jeg sat denne i Arbejde, for ikke at spilde nogen Dag, skjøndt Bogtrykkeren nærer stor Tvivl om at faae den færdig i den altfor korte Tid, og beder Dem om, strax efter Modtagelsen af disse Linier, at underrette mig om De ønsker jeg skal holde den tilbage eller om De uagtet alle de anførte Omstændigheder dog vil have den ud inden Julen. De kan stole paa, at jeg i dette Tilfælde skal gjøre, hvad der staar i min Magt for at efterkomme Deres Ønske.

Just som jeg havde skrevet dette, modtog jeg Deres venlige Brev af 29. Oct., hvori det endnu stærkere lægges mig paa Hjerte at skaffe Bogen færdig til Udgivelse inden Julen. Dette betragter jeg som Svar paa, hvad jeg ovenfor har anført, og stræber, om muligt, at naae Maalet. Lykkes det ikke, maa De være overbevist om, at det ikke er af Mangel paa god Villie.

Vil De give mig en Idé til en Vignet til Pryd paa Titelbladet, saa skal jeg — om Tiden tillader det — lade en saadan udføre.

3. Oplag af »den Fremsynte« er nær udsolgt, og jeg haaber, at det er med Deres Tilladelse, at jeg lader trykke et 4de, maaske lidt mindre Oplag.

Jeg sender Dem herved en Opgjørelse af vort Mellemværende.

Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.