Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1873-09-02)

2-9 73.

Kjære Hr. Lie.

Det var mig en sand Glæde, efter saa lang Tids Taushed, idag at modtage Deres venlige Brev, ledsaget af Deres Portrait, for hvilket jeg herved bringer Dem min hjerteligste Tak. Det var rigtig venligt, og jeg paaskjønner det i høj Grad, at denne Sag ikke var gaaet Dem af Minde, ligesom det er mig et yderligere Bevis paa Deres Velvillie imod mig, at De har ønsket mit Portrait, som jeg har den Ære at vedlægge her.

Udgivelsen af den tidligere omskrevne Samling »Fortællinger og Vers for Større og Mindre« har jeg af flere Grunde maattet udsætte til Efteraaret 1874, og vil De sende mig Deres Bidrag i næstkommende Foraar, saa er jeg Dem meget forbunden.

Det fornøjede mig at høre, at Deres nye Fortælling er saavidt fremskreden, at den kan være færdig til henad Julen. Marts vil være en meget heldig Tid for Udgivelsen; men Trykningen maatte da helst paabegyndes strax efter Nytaar.

I Løbet af denne Maaned er det Bjørnsons Agt med hele Familien at reise til Italien; men om han vil tage Ophold i Rom, veed jeg ikke. Foreløbig vil han i Vinter nok bo i Palermo. s. 511 Alle Digterens Venner have med Glæde erfaret denne Beslutning, da han derved paa eengang kommer ud af alt det Kjevleri og af alle de Misforstaaelser, som han efterhaanden var bleven indviklet i. Han har til Hensigt at blive ude en 3 Aar, og inden han vender hjem, at gjøre en Tour til Nordamerika. Han har desværre længe været saa optaget af Politik og hvad dermed staaer i Forbindelse, at han ikke har kunnet give sig Tid til digteriske Arbejder; men paa Reisen vil han nok vinde den hertil nødvendige Sindsro.

Ibsen har under Udstillingen været i Wien, som Jurymand, hvortil han var valgt af sin Regjering. For Øjeblikket boer han i Nærheden af Dresden; men flytter atter til denne By, naar Sommeren er forbi. Hans nye Værk (Kejser og Galilæer) bliver omtrent 34 Ark stor og vil udkomme om en 4—6 Uger. Jeg skal sende Dem den, saasnart den kommer i Handelen.

Siden jeg sidst skrev til Dem, har jeg havt Leilighed til at gjæste Deres skjønne Fødeland. Fra 7—9 Juli afholdtes der i Christiania et nordisk Boghandlermøde, hvoraf jeg var Medlem. Jeg reiste derop med min Søn, hans Forlovede og et Par gode Venner, og vi gjorde nogle Udflugter, bl. a. ad den nye smukke Vei til Sundvold, hvorfra vi gik op til Kongeudsigten paa Krogkleven. Saavel Naturen som Folket tiltalte os i højeste Grad, og det er vort Ønske endnu engang og da i videre Udstrækning at gjøre en Reise i Norge.

Af Deres sidste Brev ser jeg, at det er Deres Hensigt om et Aars Tid at vende tilbage til Norge, og at De da i nogen Tid vil opholde Dem her i Kjøbenhavn; jeg glæder mig til da at gjøre Deres personlige Bekjendtskab, hvorefter jeg virkelig længes.

Med de venligste Hilsener er jeg

Deres hengivne
Fr. Hegel.