Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1874-05-25)

Christianiaden 25. Mai 1874.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Deres sidste Brev af 15 Mai gjorde mig megen Glæde ved det deri tilbudne høiere Honorar. Jeg har altid gaaet ud fra, at jeg trygt kunde overlade den Sag til Dem i alle Maader og tænkte mig min boglige Fremtid paa Deres Forlag. Jeg maa fremdeles her takke Dem for s. 512 den udmærket hensynsfulde Maade, hvorpaa De har forsynet mig med Fri-Exemplarer; jeg havde ellers maattet kjøbe dem. Forsaavidt Bjørnson ikke allerede fra Dem har bekommet et Exemplar, vilde jeg bede Dem velvillig for min Regning at tilstille ham et til hans Adresse, som jeg ikke kjender. Jeg har endnu intet seet til Bogen i Aviserne, men nogle af vore bedste literære Mænd, der har læst den, har udtalt sig paa en for mig smigrende Maade om den; dog saa mange Hoveder saa mange Sind; man læser den nu i Pintsen og saa kommer vel Anmeldelserne.

Min Climasygdom og de velsignede Leilighedsdigte, som jeg til en Begyndelse kun tildels har kunnet undslaa mig for, har gjort, at jeg endnu ikke er færdig med Fortællingen til Dem, som jeg dog har under Arbeide, og som vil blive sendt med en Udsættelse af endnu omkring fjorten Dage; jeg flytter nemlig i dem ogsaa op til Grefsen Bad ved Byen.

. . . Det blir saa sædvanligt at takke Dem for det smukke Udstyr og Vignetterne, at jeg næsten havde glemt det; — og sker det da herved. Hele vor Sjømandsverden er desværre ude fortiden; og først under Jul kommer den hjem — og, haaber jeg, et Publicum for Bogen med den.

Med mange Hilsener og megen Tak er jeg

Deres hengivne
Jonas Lie.