Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1874-12-30)

30-12 74.

Kjære Hr. Lie.

Modtag herved min hjertelige Tak for Deres sidste venlige Brev og for Meddelelsen om Deres Planer, som interesserer mig levende og til hvis Udførelse jeg ønsker Dem størst mulig Lykke. Det gjør mig ondt, at De af forskjellige Hensyn ikke kan levere Bidrag til »det 19. Aarhundrede«; thi dette Maanedsskrift trænger just til Støtte fra Mænd som Dem. Dr. Brandes gjør sig al Umage for ogsaa at faa Forfattere, der have andre Anskuelser end han selv, til at skrive i det; men ville disse trække sig tilbage, nødes det jo til at blive et Partiskrift.

Andet Oplag af Deres Fortællinger og Skildringer er nær s. 516 udsolgt. Skjøndt denne Bog i den senere Tid ikke har været synderlig efterspurgt, vil jeg dog ikke, at den skal mangle i Handelen, og jeg tillader mig derfor at foreslaa Dem at trykke et 3. Oplag paa 1000 Ex. Hvis De har Rettelser at gjøre ved denne Bog, beder jeg Dem sende mig disse snarest muligt. 3. Oplag af Lodsen gaaer meget godt, og om en 8—10 Dage venter jeg at have 2. Oplag af Tremasteren færdig. Efter Deres Ønske vedlægger jeg 100 Spdl.

33*

Med megen Tak for det nu snart forløbne Aar og med de bedste Ønsker om et glædeligt Nytaar for Dem og Deres

Kjære, er jeg

Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.