Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1877-01-11)

Kristianiad. 11. Januar 1877.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Hjertelig Tak baade for de 400 Kroner og den glædelige Efterretning om 3die Udgave af »Tremasteren Fremtiden« s. 518 paa 1.500 Expl. à 75 Kr. pr. Ark. Den vil da saaledes nu ialt være trykt i 9,500 Expl.

Jeg ser, at man i en Avis her — Aftenposten — skriver meget vredt om den danske Boghandel etc. Man vil isolere sig — og det samme var det nok, man truede med i »Nær og Fjærn«. Min Overbevisning er nu, at baade Norges og Danmarks literære Forholde vilde tabe ubodeligt, om dette sker. Begge Literaturer tiltrænge hinanden (og Sveriges med) for at kunne hæve sig over det ensidige Smaastatspræg. Danmark har Styrken af en fin hævdet Cultur baade i Liv og i Sprog — og vi trænge vel til at støttes deraf for vore ufærdige, umodne Tilstande, om det skal blive en virkelig Literatur hos os og ikke bare enkelte Tilløb dertil i enkelte geniale Mænds Geni, der tage deres egen Form og deres eget Sprog.

Ligesaa trænger de Danske os; — vi har nu ingen anden Bro mellem os end Literaturens, og det vilde være Spilde for begge Nationers Aandsudvikling, om vi spærrede det Gode, vi begge kan have, ude. Men dette er et langt, langt Thema, som jeg haaber at kunne tale med Dem og gode Mænd nede i Danmark om, naar vi, forhaabentlig til Høsten, kommer derned for at opholde os der en Tid, før vi gaa videre til Udlandet.

Med mange Hilsener

Deres hengivne
Jonas Lie.