Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1877-01-15)

Kristianiaden 15. Januar 1877.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Hjertelig Tak for Deres Brev af 4de d. M., hvori De med Deres vanlige omtænksomme Vennesind sendte mig bl. A. det behagelige Forslag om et 6te Oplag af »Den Fremsynte« paa 2000 Expl. à 100 Kr. pr. Ark. Jeg samtykker saavel heri som i, at Korrekturlæsningen som vanligt besørges hos Dem. Noget at forandre eller rette har jeg ikke i den Bog. — Foruden dette modtog jeg ogsaa de mig til 1ste Februar lovede 100 Spdl. (400 Kr.) tilligemed min Conto, udvisende, at jeg har Dem at takke for et Forskud af ialt 3,541 Kr. og 5 Øre. Mit Haab er, at dette Aar skal bringe Ballancen i en for mig gunstigere Stilling.

For at Alt skal være greit og intet uvist, vil jeg nu underrette om at jeg af forskjellige Grunde ikke tror, at s. 519 min Bog blir færdig i Marts, og jeg har overhovedet lidt ondt for at beregne det, da Feltet er et paa mange Punkter før herhjemme ubearbeidet.

I disse Dage holder jeg et Par Forelæsninger i Studentersamfundet. Jeg har saa længe holdt mig — med Forsæt — udenfor Offentligheden, at jeg har en Trang til at udtale mig en Smule om Et og Andet.

Lad mig saa tilslut lykønske Dem med Deres nye Associé, Deres Hr. Søn. Mit hjertelige Ønske er alt Godt for Dem og Deres Virken, og at jeg maa have den Glæde at nyde Godt af Deres Firma og Venskab i mange Aar.

Med megen Hilsen til Dem og Deres Søn er jeg

Deres hengivne
Jonas Lie.

P. S. 2det Oplag af den amerikanske Oversættelse af »Lodsen og hans Hustru« er sendt mig fra Gregers & Co. i Chicago. En Smule Honorar kommer vel ogsaa engang derfra. »Tremasteren« og »Den Fremsynte« hører jeg, ogsaa udgives der.