Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1877-07-26)

Eidsvoldden 26. Juli 77.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Hjertelig Tak for Deres saa velkomne Brev af 17de d. M., hvori Kroner 400 — samt Løfte om 400 Kr. i August! Jeg har netop idag sluttet et Kapitel i min Fortælling og kan m. H. t. Deres Forespørgsel om Udgivelsestiden kun svare, at Bogen ikke vil kunne udkomme iaar, om den end fra min Haand efter al Udsigt vil blive sendt Dem i Manuskript engang i Høst — men jeg frygter dog senhøstes.

Det var, som meldt, min Plan at gaa til Udlandet, om denne Fortælling blev færdig betids i Høst, og derfra da i nogle Aar levere bl. A. Fortællinger fra Hav og Land, hvortil jeg nu har gjort Studierne og Udkast. Aviserne herhjemme har altid gjort mig allehaande ofte pekuniært brillante Tilbud for at træde i Forhold til sig, og jeg har i alle disse Aar kviet mig for dette og følt, at det vilde blive mig til forøget Plage i samme Grad, som der bødes høiere, om jeg gik ind paa det, og lod min Udvikling fortabe sig hen i det politiske eller journalistiske Sidespor.

s. 520 Nu — i Anledning af det paatænkte Ophold i Udlandet — kan jeg forstaa paa Mgbl. og Aftenbl., at de ønske mig sat i Forhold ialfald til deres Feulletoner, hvori jeg kunde levere allehaande Reisebilleder, Skitser, Smaafortællinger, Vers, literære, politiske Oversigter eller Notitser og ellers af Tiden fremkaldte Spørgsmaal af Interesse m. v. Aftenbladet har endog — hvad der maa forblive mellem os — nu gjort mig et eiendommeligt Tilbud nemlig Ret til at hæve 1500 eller 2000 Kroner aarlig, om jeg træder til dets Feulleton med mit Navn. De 1500 Kr. skal jeg altid have Ret til at hæve, de 2000 Kr. skal bero paa, om jeg skriver noget der det vedkommende Aar eller lader det være, og min Ret til at udgive mine nye Bøger hos Dem skal være ubeskaaret. Det skal være etslags Digtergage for at stille mig i dette Sammenhængsforhold til Bladet, sige de. Men netop fordi mit Navn altsaa vejer Noget herhjemme i Almenhedens Mening — er det en stor Betænkelighed for mig at træde ind i Forhold til en enkelt Avis: istedetfor at leve udenfor Alt, kommer jeg derved midt ind i Concurrencen mellem Aviserne og faar tage Følgerne. Men et sligt Skridt gjøres igjen ikke for 400 Spdl.; da var det rettere at tage for ramme Alvor en Stilling midt inde i Dagens Kamp og lade mig betale f. Ex. som budt 1,500 Spdl. Hovedsagen og Hovedgrunden for mig er og bliver dog, at jeg føler, at det er ingen Mening i at splitte min Kraft nu midt i min bedste Udviklingstid. Det var da i Nødsfald kanske bedre fra Udlandet at udgive et eller andet tvangfrit udkommende lidet Skrift, med et passende Navn udenpaa et net og let Bind, hvori jeg kunde levere Alt, hvad der passer for mig i de forskjelligste Retninger, og som ikke netop bruges i mit større Arbeide, som: Billeder, Reisebeskrivelser, Kunst, politisk Revue, Literatur, Aforismer, Smaafortællinger etc. Hvad De kunde tænke om Noget i Smag med dette Sidste, skulde det, kjære Hr. Cancelliraad! interessere mig at vide. Muligt kunde saadant egentlig kun paaregne det norske Publicum?

Saavidt jeg kan forstaa nu blir Udenlandsreisen neppe af før til Vaaren, da vi vel nødig lægge ud midt i Hjertet af Vinteren eller altfor senthøstes. Men jeg vilde dog gjerne ud saa snart som muligt; her er en Del for uroligt i Forholdene hjemme nu . . .

Ja, nu har jeg sat Dem, og kun Dem, ind i Stillinger og s. 521 Forholde, kjære Hr. Cancelliraad, for at De kan se med os paa Tingene slig som vi selv se dem.

Med mange Hilsener og gjentagen Tak er jeg

Deres hengivne
Jonas Lie.

P. S. Goldschmidt med Søster var her oppe paa Eidsvold i flere Dage; vi holde meget af den Mand i Norge, og jeg tror ogsaa, han føler det og liker sig godt heroppe hos os.