Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1878-01-03)

Kristianiad. 3 Januar 1878.

Kjære Hr. Cancelliraad!

De overraskede os igaar med en kjærkommen Nytaarsvisit — og det er mig en Trang at svare tilbage og takke Dem med et Par Linier, takke Dem for al den Tillid og alt det Vennesind, De gjennem Aarenes Prøve altid har vist mig, og hvorved De naturligen altid er kommet til at betragtes som en kjær Ven af os.

Imorgen — efter Juleferien — skal jeg da igjen begynde paa mit Arbeide og, uagtet jeg vistnok ikke kan vente at blive færdig før i Slutningen af Februar, begynder min Hustru dog nu at afskrive Manuskriptet.

De omtalte »Jeg lever« og John Paulsens »Dorothea«, — jeg har bogstavelig ikke havt Tid til at læse dem; men, naar det sker, skal min Mening om Bøgerne staa til Tjeneste. Hos en Nation saa ung og ny i literær Henseende, som vor, s. 523 blir det for en Bogs Værdi i Længden (gjennem Oplag) ikke netop det øverste Spørgsmaal, om det er en mere eller mindre raskt og godt componeret Fortælling o. s. v. — Verden ser saa mange saadanne hvert Aar i alle Lande — men om de eie en egen original Farve fra Nationens Virkelighed, saa Forfatterens Bøger danner ligesom et nycoloreret Strøg i den nationale Boghylde — og nogen saadan virkelighedspræget Originalitet ser jeg hverken hos Fru Colban eller J. Paulsen endnu, hvor dygtig nu end den Sidste med Aar og Udvikling dog maaske kan blive i Sit; — og det kan alligevel være i Øieblikket meget læste Bøger. Derimod er Fru Collett en saadan — og saa krangelhaftig hun end er at have med at bestille, hun er dog med al sin Skjævhed, baade aandeligt og personligt hjemmehørende blandt, hvad der hos os er øverst; — saa det kan ærgre mig, at hun ikke skal være paa Deres Forlag!

En af mine Tanker for dette Aar er at, om det kan falde saa for mig med min paatænkte Udenlandsreise, da at faa lagt Veien over Danmark og talt med Dem; men herom senere, naar jeg bedre kan se fremfor mig.

Imidlertid sender jeg Dem mit og Mines hjertelige Ønsker om et rigtig »glædeligt Nytaar«.

Deres hengivne
Jonas Lie.