Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1879-12-05)

Dresdend. 5 Decbr. 1879.

Kjære Hr. Kancelliraad!

Jeg har da at takke Dem for de modtagne Expl. af »Adam Schrader«, for den velvillige Udførelse af mine andre Bog forsendelser saavelsom for den tilstillede Bedømmelse i Berlingske Tidende. Jeg synes, Bogen er overmaade smukt ud styret, men blev jo, jeg tilstaar det, noget overrasket ved at finde »Fortælling« paa Titelbladet; jeg indser jo, at det er skeet i praktisk Interesse af Bogens Udbredelse og Af gang. — Vor Konge sendtes det ene af de to smukke gule Expl. . . .

Man har sendt mig den smaalige Forlæggerpolemik hjemme, og jeg synes, Asbjørnsen gav dem ordentligt. Norden bør naturligvis væsentlig danne én større literær Kreds, ellers faar vi ikke nogen Literatur, der kan kaldes selvstændig nor disk lige over for Europa. Danmark og Norges to smaa Publi kumer danner kun hver sin Skulder for en fortiden nok saa respektabel stor literær Aandsudvikling; — tag den ene af dem bort, og vi skal faa se, at vi er smaa! Det, som af For holdene trænges, er en tilstrækkelig aandelig storslagen, for domsfri — og troværdig Kritik. Enhver god Bog bygger Broen mellem os, enhver Koterikritik river Stene fra den; det er noget, der burde forstaas fra begge Sider.

Jeg har da atter at henvende mig til Deres Beredvillighed om Penge! — og da, om muligt, de 400 Kroner, som De var af den Godhed at love mig til 1 Januar allerede nu i Midten af December, — vi har Julen for Døren.

Med megen Hilsen og al Tak

Deres hengivne
Jonas Lie.