Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1880-04-11)

d. 11. April 1880.

Kjære Hr. Jonas Lie.

For Deres sidste venlige Brev takker jeg Dem ret meget. Det var mig en stor Glæde at erfare, at Deres Skuespil »Grabows Kat« er blevet antaget til Opførelse i Stockholm. Jeg læste Stykket i en af Paaskedagene og skal ærlig tilstaa, at jeg ved Siden af meget smukt fandt en Del, som jeg ikke synes om. Særlig uheldigt, jeg kunde næsten sige uhyggeligt, forekommer Stykkets Centralpunkt mig at være: hvor den gamle Professor, som hele Tiden har revset de unges Kritik syge og Misundelse, ved Synet af den unge Malers heldige Debut, slaar Haanden gjennem Lærredet og ødelægger Ma leriet. Dette Træk synes mig upsvkologisk; noget saadant gjør en gammel Mand ikke — især naar han er saaledes som s. 533 De har skildret ham i det foregaaende; foruden at være upsy kologisk bliver dette Træk tillige selvmodsigende, hvilket er saa meget uheldigere, som Handlingens Opløsning eller Af slutning er bygget derpaa. Det tager sig ud, som om Profes sorens Brutalitet er opfundet, for at Historien om Grabows Kat kan komme frem; men det er efter min Mening hverken i dramatisk eller i psykologisk Henseende heldigt, at Gra bows Kat bliver Hovedsagen, de handlende Personer Bisagen. Ogsaa forekommer det mig heldigt, om der kunde foretages Forkortninger paa enkelte Steder; dette maatte saa gjøres i Manuskriptet, hvis De bestemmer Dem dertil. Jeg har ikke kunnet faa noget at vide, om Stykket er antaget her.

Med mange venlige Hilsener er jeg

Deres oprigtigt hengivne
Fr. Hegel.