Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1880-12-22)

Dresdend. 22 Deember 1880.

Kjære Hr. Justitsraad Hegel!

Deres Underretning om, at »Rutland« er lagt under Pressen i 2det Oplag var mig en stor Glæde og tillige en Opmuntring til snart at lade den anden Sjøfortælling gaa af Stabelen, hvorom jeg før har skrevet Dem til. Jeg skal ogsaa snarest i Julen sende Dem et heftet Exemplar af »Rutland« med de faa Rettelser hist og her. som jeg finder bør ske, og skal kun bemærke, at Korrekturen har været udmærket nøjagtig. Baagøs Titelbillede forekommer mig saa overordentlig stem ningsfuldt — og ikke at vige for det, han satte foran i »Lodsen og hans Hustru«, hvilken Vignet er aftrykt ogsaa i den amerikanske Oversættelse.

Og saa har jeg en stærk Trang til, kjære Hr. Justitsraad! at aflægge Dem min store, dybtfølte Tak for alt Deres Venskab, — — ja, al Deres noble Færd mod mig baade som Forlægger og Ven gjennem saa mange Aar baade i Mod- og Medgang. En Forlæggers Stilling er — særlig naar den er saa overordnet som Gyldendalske Boghandel — lige saa vanskelig som no gen Ministers og stiller Krav til Evner, Karakterstyrke og Forudseenhed, som kun faa Poster. Og De har nu i de senere Aar havt at føre Skibet igjennem en af de største literære Kriser, som er overgaaet Norden — en Periode, hvori ogsaa selve Principerne for den literære Kritik har været modsigende og forvirret. Jeg maa sige, jeg har beundret Deres Talent og Fasthed og kan — ikke blot af personlige egoistiske Grunde men i Interesse af den nordiske Literatur — kun ønske, at Deres Helbred og Sundhed, kjære Hr. Justitsraad! maa til lade Dem endnu i mange Aar at føre Roret i Gyldendalske Firma! Det er min Overbevisning, at den norske Literatur skylder Dem den praktisk-økonomiske Mulighed for Op komsten af dens nyere Digternavne, og ligesaa ilde, som De er bleven takket derfor i Pressen af Hr. Winther-Hjelm og Konsorter, ligesaa klart er det forstaaet af de virkelig for standige Mænd, som i Længden raader for Meningerne i begge Lande. Deres Forlæggervirksomhed har været en Bro mellem Norge og Danmark, hvorfor enhver Ven af Norden maa takke Dem storlig!

Min Hustru og jeg sender Dem vore inderlige Ønsker om en glædelig og velsignet Jul for Dem og alle Deres Kjære! — og De har jo ogsaa Børnebørn nu, — samt vor Tak for alt s. 537 Godt, vi har havt fra Dem i dette Aar. Vi omfatte Dem begge med Følelser som for en kjær, sand Ven vundet gjennem mange Aar! Med vore begges hjerteligste Hilsener.

Deres hengivne
Jonas Lie.

P. S. Netop i dette Øjeblik modtog jeg fra Dem de saa overordentlig prægtige Kritiker, hvorfor De meget takkes. Fra Kristiania har jeg ogsaa faaet en hel Del — alt denne gang gode Ord, Gudskelov!