Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1882-01-03)

Hamburg3 Januar 1882.

Kjære Hr. Justitsraad!

Hjertelig Tak for alle de prægtige og interessante Bøger De havde den særdeles Godhed at sende os til Jul! De har gjort os og gjør os megen Fornøjelse — fortiden læser jeg dette forunderlige poetiske Menneske — Drachmann. Og ligesaa vor Tak, kjære Hr. Justitsraad! for Brev til Nytaaret som vi kun kan besvare med alle gode Ønsker for Dem og alle Deres i det kommende Aar!

Ibsen stakkel, fik sig en slem Jul for sine »Gjengangere«, der ogsaa greb og rystede mig stærkt; — der er Spændinger i dets Teknik, som kun kan skrives saadan sammen af Kjæmpehænder; men den Modtagelse, »Nora« fik, har antagelig vild ledet ham med Hensyn til, hvad Publikum i Norden æsthetisk taaler — og dog, Linen maa i disse Stykker faa løbes ud! Det er en Krise — men den staar Ibsen igjennem; nogen »falden Stjerne« er han ikke. Notitser som de jeg har set i to Storblade i Norge om, at Boghandlerne »brænde inde« med Exemplarer staar for mig som Lumpenheder.

Senere ud i Maaneden haaber jeg at kunne sige Dem Be sked om mit Manuskript, naar det kan sendes.

Og saa — min bedste, hjerteligste Tak for det gamle Aar!

Deres hengivne
Jonas Lie.