Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1883-08-04)

Berchtesgaden4 Aug. 1883.

Kjære Hr. Justitsraad!

Sidst, jeg skrev Dem til, nævnte jeg, at jeg var Rekonva lescent efter en Forkjølelsesfeber. Det viste sig imidlertid, at det var en alvorligere Sygdom, hvoraf flere af os efterhaanden angrebes og tilsidst fik vor yngste Datter, lille Elisa beth, stærk Skarlagensfeber. Det har saaledes været en haard Tid for os; men midt i Ulykken var det en Lykke, at den voldsomme Hede pludselig slog om til kjøligt Vejr. Helbredelsen gik raskere for sig, end vi ellers kunde ventet, og for nogle Dage siden var vor lille Datter saavidt i Bed ring, at vi kunde komme afsted — det var just det vor Læge ogsaa paa det stærkeste anbefalede — og saa er vi da, efter en lang, adskillig besværlig, men herlig Reise gjennem Frankrige og Sydtydskland i Sommerskrud, endelig her i vort kjære s. 539 Berchtesgaden, hvor Fjeldluften formelig gjør en svimmel og alt staar færdig til at modtage os. Saa skjønt, som her er, erindrede jeg slet ikke her var; det er rent ud noget enestaaende i sin Art — en grøn, linierig Dal med en Krans af Fjeldhøie som Jotunheimen i Norge, lige foran Balkonen grønne Jøkelelve glimtende nedenfor mellem Løvet. Vi har forvovne Alpelinier op imod Horizonten med Snefonner, hvor man oftere ser Gemserne og Stenørnen mod Himlen; — et saa ægte, stor artet Fjeldlandskab som tænkeligt med Luften fyldt af Alpekrauter; jeg vilde kun unde Dem og Deres Kjære at være her og, skulde De og Deres Søn med Familie nogengang trænge et rigtig nervestyrkende Luftbad, saa var her Pladsen — helst da, naar vi ogsaa var her!

Jonas Lies Bolig i Berchtesgaden.

Jeg har ikke før villet skrive Dem til, kjære Hr. Justits raad! fordi jeg var bange for, at nogenslags Smitte mulig kunde hænge ved. Nu antager jeg imidlertid, at Sygdommen forlængst er baade udluftet og bortblæst og ønsker kun, at Brevet maa træffe Dem og Deres kjære friske og raske!

Bjørnson var rask og stærk i Paris; men, om det vil gaa i Længden at opholde sig der om Sommeren, er et andet Spørgsmaal. Denne Gang kommer han fra et mangeaarigt s. 540 Ophold paa Højfjeldet i Norge. Han er altid elskværdig og jevn at omgaaes og vi havde os daglig en Spadseretour ud over Aftenen for at drøfte alle de hjemlige Affærer — ogsaa under Sygdomstiden.

Min Hustru beder Dem meget hilset.

Deres hengivne
Jonas Lie.