Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1883-09-05)

5 September l883.

Kjære Hr. Lie!

Hvor det glæder mig af Deres sidste venlige Brev at se, at De nu Alle befinde Dem vel, og at De har besluttet Dem til at blive Høsten over der i den sunde og styrkende Luft. Ogsaa glæder det mig at se, at De haaber at kunne faa Deres ny Fortælling »Et Interiør« færdig saa betids, at den kan fore ligge trykt til Julen; altsaa inden November Maaneds Ud gang. Jeg modtager gjerne Manuskriptet efterhaanden som det bliver færdigt, og tør saa vente Begyndelsen lidt ind i Oktober. Det Brudstykke af denne Fortælling, der var op taget i Nyt. Tidsskrift, interesserede mig i høj Grad; det er sikkert et Arbejde, De vil faa megen Fornøjelse af.

Bjørnson er nu færdig med »Over Ævne«, og han synes at have faaet Lyst til med sin Hustru at gjøre en Rejse til Tydskland; men nogen nærmere Bestemmelse har han endnu ikke taget. — Hans »En Handske« kommer i Boghandelen paa Fredag. Gid dette Skuespil maa blive vel modtaget; efter saa lang Taushed maatte det helst være noget helt godt, han mødte med. Jeg har ikke rigtig Tro til dette Stykke.

Henrik Ibsen har ikke været her i Kjøbenhavn; jeg ved ikke hvor det Rygte er kommet fra, thi ogsaa Bjørnson har sendt Hilsen til ham. Han har i nogen Tid boet i Gossensass i Tyrol og tager sagtens derfra tilbage til Rom. De har maaske set, at hans »Gengangere« er bragt paa Scenen af et svensk omrejsende Skuespillerselskab under Direction af Aug. Lind berg. Det blev opført første Gang i Helsingborg og derefter 8 Aftener i Træk for udsolgt Hus og til dobbelte Priser her i Kjøbenhavn paa Folketheatret. Det spilles aldeles fortræffe ligt og gjør stor Lykke, Oswald af Lindberg, Fru Alving af Fru Winther Hjelm.

s. 541 Efter Deres Ønske har jeg vedlagt den Fornøjelse at sende Dem 400 Frs. i Anvisning paa Calon J. & Co.

Med de venligste Hilsener for Dem og Deres Kjære er jeg

Deres hengivne
Fr. Hegel.

Jonas Lie.