Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1884-01-16)

Paris16 Januar 1884.

Kjære Hr. Justitsraad!

Meget glædedes jeg ved at modtage Regnskabet for 1883 og der endelig se mig igjen paa Kreditsiden. Det hjalp godt, at jeg fik »Familjen paa Gilje« udgivet før Jul, og kan jeg ikke noksom gjentagende takke Dem, fordi De saa venlig lagde Dem ud for den Ting; det sidste Manuskript sendtes fra Berchtesgaden den 27 Novbr.; og 14 Decbr. var Bogen alt udgivet i Kjøbenhavn! Regnskabet udviser ogsaa, at jeg s. 542 har at takke kjære Hr. Justitsraad, for en Overflod af Bøger, der er sendt til af mig opgivne Adresser, uden at der er be regnet mig andet tillagt end Porto. Sluttelig har jeg hjertelig at takke Dem for Deres altid færdige Venskab og Redebon hed til at sende mig Forskud uden Hensyn til Regnskabets Stand. Mit Haab er jo, at jeg stadig mindre og mindre skal behøve at trække paa Deres saa noble Imødekommen.

At faa en ny Huslejlighed ordnet med Indkjøb etc. tager sin Tid; men nu er nok alligevel, Gudskelov, Flytningen hidop til Avenue Carnot 4, overstaaet, saa Arbejdet igjen kan begynde. Udenfor Vinduerne har jeg om Aftenerne Place de l’Etoile med Triumfbuen samt en god Stræk ning af Avenue de la grande Armée oplyst som en hel Stjernefest. Længere ned har vi Bois de Boulogne, et Bøsse skud fra os til den anden Side Champs Elysées og lige ved Sporvognsstationer til alle Punkter i Paris. Kommer dertil en saa høi, sund Beliggenhed som overhovedet mulig i Paris og extra godt Drikkevand — (som ikke er Seinevand), saa har jeg faaet mange prisværdige Ting for en taalelig billig Leje. Om Aftenerne kommer Bjørnson herop, og saa tager vi os en Spadseretur rundt om Arc d’Etoile eller nedover Avenuerne. Han arbejder saare ivrig paa sin Fortælling og er fortiden meget fornøjet med den. Jeg har — hvad Bjørn son ikke ved og hvad der maa blive mellem os, kjære Justits raad! — i det forløbne Halvaar arbejdet en hel Del for at faa endel Rigmænd og formuende Bønder af hans politiske Parti til at sætte sig igang for at skaffe ham hans Gaard Aulestad fri for Gjæld, og har alt et Par Pengemænd hvor iblandt Astrup i Stockholm erklæret sig villige til at deltage af »fuldt Hjerte«, medens Sagen derimod endnu beror hos Skovejerne i Østerdalen — der vel fortiden trykkes af de daarlige Tider i deres Branche, siden det drager saa ud med Svaret. Det er overhovedet under vor Forfatningskrise van skelige Forholde at arbejde den Sag frem i; men saa tør den alligevel være ganske vel forberedt til en gunstigere Tid, da den kan komme frem i almenere Form.

John Paulsen var her igaar med kjærkomne Hilsener fra Dem; og gjentagne har jeg modtaget gode Bedømmelser af »Familjen paa Gilje« med Deres venlige Ord paa, hvorfor jeg — som for saa meget andet — siger Dem min skyldige Tak. Med min Hustrus og mine varmeste Hilsener!

Deres hengivne
Jonas Lie.