Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1885-01-19)

19 Januar 1885.

Kjære Hr. Jonas Lie.

Atter idag har jeg den store Glæde at kunne gjøre Dem en behagelig Meddelelse: Deres sidste Fortælling »En Mal strøm« har overalt, saavel i Norge som her, funden en saa levende Afsætning, at det meget betydelige Oplag efter al Sandsynlighed kan ventes udsolgt i Løbet af et Par Maaneder. For at Bogen ikke skal komme til at mangle, tillader jeg mig allerede nu at foreslaa, at der trykkes et andet Oplag s. 544 paa 2000 Ex., og skulde der derfor være et og andet, De øn sker at ændre eller tilføje, beder jeg Dem underrette mig derom jo før jo heller.

Igaar havde jeg den Fornøjelse at modtage Deres venlige Brev af 16. Jan., for hvilket jeg hjerteligst takker. Det Be løb (2.400 Kr.), som De ønsker i Løbet af Vinteren, er ganske til Deres Tjeneste, og De vil vel som sædvanligt Selv angive Tiderne, da jeg skal sende det. I Henhold til Brevet følger herved foreløbig de 400 Kr. — Det er mig Kjært at se, at De i Løbet af Sommeren vil lade trykke et Bind med en 7 å 8 mindre Fortællinger, og uagtet største Delen af Indholdet alt har været trykt før, vil en saadan Samling fra Dem dog blive modtaget med største Paaskjønnelse. Kunde denne blive færdig til Udgivelse i Begyndelsen af September og De saa, som antydet, kunde levere en større Fortælling, der kunde udkomme inden Udgangen af November (ikke gjerne senere), vilde jeg raade til at udsætte Digtenes Udgivelse til Julen 1886.

De gjør ganske bestemt rigtigt i ikke at sprede Dem ved Smaabidrag til Blade og Tidsskrifter. Bjørnson og Kielland gjør det yderst sjeldent. Ibsen aldrig. — Det gjør mig inderlig ondt at høre, at Bjørnson har været alvorlig syg i et Par Dage. Som jeg sidst skrev til Dem havde jeg nylig haft Brev fra ham, og da var han ualmindelig glad og tilfreds; han maa altsaa kort efter være bleven daarlig. Bjørnson er forsigtig og nøjsom og tarvelig i sin Levemaade, saa jeg har altid den Tro, at han vil blive en gammel Mand.

Af de norske Aviser vil De have set, at Ibsens »Vildanden« har gjort Lykke saavel i Christiania som i Bergen.

Vi glæde os Alle til det Familiebillede, De er saa inderlig god at love mig. Det skal hænge ved Siden af det ypperlige Billede, jeg fik af Bjørnsons Familie.

Med mange venlige Hilsener til Dem og Deres Kjære fra min Søn og mig,

Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.