Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1885-01-25)

Paris25 Januar l885.

Kjære Hr. Justitsraad!

Nyt Oplag af »Tremasteren«, nyt dito af »En Malstrøm«, — Deres to sidste Breve bragte mig isandhed glædelige og op muntrende Efterretninger! Hjertelig Tak for det, for Løftet

s. 545 Eyolf Soot pinx.
Thomasine og Jonas Lie.

s. 546

s. 547 om Pengeforskudet — hvoraf jeg modtog de 400 Kroner i Vexel — og for det hele saa venlige Brev, hvori De er saa snil at give mig Deres Mening og gode Raad om, hvad jeg for den nærmeste Fremtid fornuftigst bør levere. Jeg er bestemt paa akurat at følge det.

Det er en daarlig Tingenes Tilstand at der ikke er literær Konvention mellem de nordiske Riger og Udlandet. I Fin land hører jeg, at to Dagblade samtidig har plyndret »En Malstrøm« for sine Føljetoner. I Holland oversættes frisk væk alle mine Bøger uden at jeg mere end lejlighedsvis erfarer noget derom endsige faar Penge for dem, og i Tydskland — ja der har jeg nu gjennem et Par Damer, som oversætte, faat noget, der ser ud som en Tanke af Udsigt til lidt Indtægt af nogle af de sidste. For England og Amerika har jeg aldrig gjort mig Illusioner om Salair, uagtet mine tidligere For tællinger der er udkommet paa de store Forlag — »Lodsen og hans Hustru« hos Blackwood i London, og de andre i Chi cago, hvor jeg erfarer »Den Fremsynte« igjen oversættes, lige som »Livsslaven« nylig har paraderet, hører jeg, i et fransk Dagblad i Genf under Navn af »Le fils de Barbre«. En Kon vention kunde kanske nu — mod hvad jeg før har troet — gjøre os nordiske Forfattere praktisk Nytte. . . . . .

Med mange hjertelige Hilsener fra os!

Deres hengivne
Jonas Lie.

P. S. Bjørnson er i stadig Bedring, det er vist blot almin delig Brystkrampe han lider af.