Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Lie FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1886-12-22)

22. December 1886.

Kjære Hr. Lie!

Af Deres sidste venlige Brev, for hvilket jeg hjertelig takker, gjør det mig ondt at se, at De har været lidt utilfreds med at det norske Unionsflag er anbragt paa Bindet, hvilket jeg efter hvad De anfører ogsaa nok kan forstaa. Selv var jeg overmaade kjed ved at skulle levere dette Bind, da Billedet efter min Mening er uheldigt i sin Helhed. Men jeg fik det først i det sidste Øjeblik, og skulde der leveres en ny Tegning og denne graveres, vilde Bogens Udgivelse være bleven udskudt mindst en 12 Dage. Jeg var saaledes nødsaget til at benytte det som det var; Flaget maatte saa med og paa det Sted kunde det rene norske Flag jo ikke anbringes.

Tilgiv, at jeg saa ganske mod mit Ønske er kommen til at gjøre Dem imod.

Saavel mine Børn som jeg have med største Interesse læst Deres sidste udmærket smukke, men noget vel sørgelige Fortælling, der vistnok i Aar vil blive den egentlige Julebog. Jeg glæder mig til, at De alt har fundet et Sujet til en ny Fortælling, og at denne vil blive humoristisk; det er det vi trænge til.

Modtag herved vore bedste Ønsker om en glædelig Jul for Dem og alle Deres Kjære og med de venligste Hilsener, er jeg

Deres hjertelig hengivne
Fr. Hegel.