Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1887-07-03)

Parisden 3 Juli 1887.

Kjære Hr. Justitsraad!

For Deres sidste Brev med Anvisningen og øvrige Indhold et hjerteligt Tak! Jo, jeg har da det gode Haab, at jeg skal have min Fortælling færdig engang paa Høstsiden, om det end endnu ikke er godt at sige naar. Jeg er i visse s. 553 Maader kommet længere frem end jeg har plejet at være ved denne Tid af Aaret, naar en Fortælling skulde ud, og Arbejdet gaar godt; men saa har jeg jo endnu Vanskelighederne foran mig og faar haabe paa Lykke og Chance med det som med en anden Seilads, — og saa interesserer og morer det mig, — naar jeg bare kan faa det rigtig til.

Det var gruelig lejt, at Kielland ikke fik Digtergage — og endnu rent ud sørgeligere, om nu Følgen skulde blive, at Bjørnson finder at burde frasige sig sin! Vi maa naturligvis om lidt, naar Stemningen ikke længer er fuldt saa irriteret, se til paa en forstandig Maade at faa moveret om Pension til ham for hans ikke blot Gjerning i Literaturen men som banebrydende Fører i vor Folkeudvikling i de sidste 30 Aar baade paa Politikens og andre Omraader f. e. Theatrets. Der nægter ingen ham, naar det kommer til Stykket, hans brede Plads, — men Stillingen fortiden er desværre gjort skjev. Og ogsaa for Ibsen turde der da være Tanke om Pension.

Alle Bjørnsons er igaar reist ud til Kiellands for at være der en otte Dages Tid. Bjørn og Frue er ogsaa derude. De er netop kommet til Paris, og Bjørn var heroppe og var den gamle snille og morsomme Mand.

Jeg har set af en Avis om en Fortælling »Fra Guttedagene«, som jeg har skrevet; det er desværre nok ingen Fortælling men en liden Skitse betitlet: »Lidt fra Guttedagene« sendt efter et gammelt Løfte til Rolfsens Børneblad, og kan muligvis engang blive et Blad i mine »Memoires«.

Min Hustru sender Dem mange varme Hilsener og ligesaa

Deres hengivne
Jonas Lie.