Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1887-12-30)

Parisden 30te Decbr. 1887.

Kjære Hr. Jacob Hegel og Frue!

Vi behøver vel ikke at fortælle Eder, at her er Bedrøvelse i Familjen for vor kjære mangeaarige, trofaste Ven! Det stod jo saa, at det kunde blive til begge Dele, det følte vi nok; men vi havde alligevel gjort os op som en Fortrøstning om, at Sygdommen skulde glide over denne Gang; han var jo saa sund af Konstitution, hørte vi. Og saa skulde vi da faa Deres Telegram!

s. 557 Det var saa meget og et saa mange Gange prøvet Venskab, hvis Værd om mulig øgedes ved, at det øvedes med saadan Omsigt. Han ejede mange Egenskaber som jeg her ikke skal opregne, og som gjorde, at vi gjennem Aarene stedse maatte omfatte ham varmere og mere tillidsfuldt; men naar jeg skal samle det i en Sum, tror jeg, jeg vil sige, at han havde et saa forstandigt Hjerte; — og saa saa klar og fast i sine Ord og storladen i sin Maade at anskue Forretning!

Ja det var en Ven og Støtte som naturligvis flere Forfattere end jeg vil savne, men næppe nogen mere. Min Hjertens Tak lægger jeg paa den Mands Kiste baade for mig selv og den Literatur, jeg tilhører.

Med min og min Hustrus dybe og inderlige Deltagelse i Eders Sorg og Ønske om, at det maa lysne for Eder paa det ny Aar.

Eders hengivne
Jonas Lie.

Jonas og Thomasine Lies Grav.
Frederiksværn.

s. 558