Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1860-11-21)

Hotel Phønix, 21. Nov. 60.

Til
den kgl. danske Theatercensur!

Hvorvidt mit Stykke Halte-Hulda har været indleveret til den kgl. danske Theatercensur, ved jeg ikke. Nogen Dom er mig aldrig bleven meddelt. Jeg kjender Hejbergs private Dom derom, og da Stykkets Antagelse formentlig maa være afhængig af, hvorvidt s. 562 Fru Hejberg vil spille Titelrollen, har jeg ingen officiel Dom æsket, tror heller ikke at min Kommissjonær har gjort det paa mine Vegne.

II

36

Nu staar to Ting mig for Hovedet, 1) om Fru Hejberg muligvis vil spille Titelrollen — 2) om Theatret har det Princip til Fremhjælp af Literaturen som Hovedforsorg for den nordisk-dramatiske Literatur at antage dertil kvalificerede Stykker, uagtet de i Øjeblikket ikke kan spilles?

Forat faa dette forsøgt, tillader jeg mig ærbødigst at sende Stykket ind til den kgl. danske Theatercensur.

I Tilfælde af, at det skulde spilles, vil jeg forbeholde mig at indsende en Del ubetydelige Rettelser i Deklamationen paa nogle Punkter, — altfor uvæsentlige til at kunne have Indflydelse paa den Dom, der rammer Stykket som Arbejde, men altid tjenlige til hist og her at dæmpe et Skrig, forsone en Misklang eller tydeliggjøre. Forsaavidt Replikbygningen undertiden ikke skulde falde saaledes, at danske Skuespillere kan behandle dem (Stykket maa forøvrigt ikke berøves sin Lokalfarve), maatte det blive bestemt, at den danske Forfatter, jeg fik til at hjælpe mig hermed, konfererede med Censuren, da det ligger i Sagens Natur, at jeg selv herom ingen Mening kan have.

Hr. Clemens Petersen, cand. mag. (Vestervold 39), modtager Svar paa mine Vegne.

Besætningen har jeg tænkt mig saaledes: Fru Hejberg Titelrollen, — Hr. Wiehe Eyolf, — Frøken Thomsen Thordis, — Hr. Hultmann Gunnar, — Fru Jakobsen Svanhilde, — Jfr. Møller Hallgerda. — Den gamle Kone samt Aslak maatte jeg nærmere forbeholde mig at overtænke.

Halte-Hulda udarbejdede jeg med megen Flid og Begejstring; den var min Ledsagerske i næsten et Aar. Jeg har undertiden læst Stykket højt i større Forsamlinger, og jeg tør med Glæde sige, at det er fulgt med en Spænding og Interesse, som kan lade mig have de bedste Forhaabninger til Scenen. Men det maa behandles med Kjerlighed.

Med Agtelse
Bjørnst. Bjørnson.

Halte-Hulda blev ikke antaget og er ikke siden bleven opført paa det kgl. Teater.