Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1885-02-07)

7. Febr. 1885.

Kjære Bjørnson!

Allerede for et Par Uger siden skrev Jonas Lie, at Du var syg og maatte holde Sengen nogle Dage af Nervelidelser i Brystet, men senere meldte han, at det var bedre og at Du var oppe, saa jeg troede, at Du nu var rask igjen. Det gjør mig inderlig ondt af Dit sidste kjære Brev at se, at dette ikke er Tilfældet, og at Du agter at raadføre Dig med Nervelægen Charcot. Jeg ønsker og haaber, at Du af ham vil faa god Trøst og at Ondet kun er forbigaaende. — Hvis Du mener at blive boende i længere Tid hvor Du bor, og det er af Mangel paa Stuevarme Du er bleven syg, bør Du strax anskaffe en god Ovn (ikke Kamin). Vil Husværten ikke bekoste den, beder jeg om Tilladelse dertil, naar Du eller Din Hustru bare vil besørge den og sende mig Regning paa Omkostningerne. Det er mig en pinlig Tanke, at I sidde der i Paris og fryse.

Ja, det forholder sig som Du antager, at Forvirringen i de politiske Partier her i Landet er stadig stigende. Jeg skal bede Schandorph om at give Dig en Beskrivelse af Situationen, som den nu er; men at den er næsten saa gal som den kan blive, kan jeg dog sige Dig paa Forhaand.

Af et Brev, jeg igaar modtog fra Hector i Upsala, ser jeg desværre, at Du har givet ham Ret til at udgive »Det flager« paa Svensk uden Honorar. — Du anmodede mig om at være Mellemmand, og, som Du vil se af vedlagte Copi af mit Brev til ham, forlangte jeg, at han skulde honorere Arket med 30 Kr. pr. 1000 Ex. — Du vinder jo ikke det mindste ved, at han sælger Bogen for Spotpris, men taber ved, at hverken Originaludgaven af denne eller muligvis Dine næste Bøger kunne sælges i Sverige, idet man her vil vente paa en Godtkjøbs svensk Oversættelse. Forskj ellen i Prisen vil derhos vække Misfornøjelse i Norge og Danmark. Naar Hector selv oversætter Din Bog, har han altsaa kun Udgift til Papir og Tryk, der bliver med smaa Typer og tæt. — Hector er muligvis en god Forretningsmand; men nogen Gentleman synes han ikke at være; thi efter at Du havde givet Sagen i min Haand, burde han have forhandlet med mig, og jeg var aldrig gaaet ind paa det, han nu har sat igjennem.

Vedlagt sender jeg Dig Anvisning paa 1000 frcs. og haaber snart at høre, at Du er atter Dig Selv: sund, stærk og livsglad!

De hjerteligste Hilsener til Din kjære Hustru fra mine Børn og

din inderlig hengivne
Fr. Hegel.