Danmarks Breve

BREV TIL: Bjørnstjerne Bjørnson FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1885-04-09)

9. April 1885.

Kjære Bjørnson.

Hele Dagen har jeg villet skrive til Dig, men er stadig bleven forhindret ved de idelige Besøg. Nu benytter jeg en Pause og haaber at faa disse Linier afsendte i rette Tid for at komme med Posten iaften. Efter Dit Ønske vedlægger jeg her 1000 fr. i Anvisning paa Königswarter. -— Af Dit sidste kjære Brev ser jeg, at Werenskjold er kommen til Paris. Naar Du ser ham, saa gjør mig den Tjeneste at bede ham om at sende mig de 6 Skitser af Kielland med de Tegninger, han har færdig. Efter Kiellands Bestemmelse skulle de alle benyttes i »Nordstjernen«. Kielland har selv skrevet til Werenskjold om Sagen; men maaske er Brevet kommet frem efter at Werenskjold s. 141 var rejst til Paris. — Du ved vel, at Kielland i disse Dage med et norsk Skib rejser til Spanien, hvor han agter at opholde sig nogle Uger og venter at være hjemme i Slutningen af Maj. Jeg har erindret ham om hvad

Rygtet siger

Om spanske Piger

og bedet ham være forsigtig. — Ja, Drachmann har været her i Byen en 14 Dage; men vi have set meget lidet til ham. Han har mest levet sammen med en Del Skuespillere. — Det var hans Agt at tage hjem nu til Foraaret; men han skal senere have bestemt sig til foreløbig at blive ude, hvad muligvis ogsaa er bedst for ham. Han rejste herfra i forrige Uge. — Min gamle Ven Schandorph har det rigtig godt og hans Hustru er i den senere Tid raskere, saa de med godt Haab se Sommeren imøde. — Derimod er det daarligt med J. P. Jacobsen, som i Vinter har boet hos sine Forældre i Thisted. Man frygter for, at han ikke overlever dette Foraar. Han har, som Du nok véd, i flere Aar lidt af Brystsyge.

Da Foraaret her har været og endnu er meget koldt med Nattefrost og evindelig Blæst, flytte vi først senere hen paa Landet; jeg haaber dog i Slutningen af Maaneden. I næste Uge skal Pigen ud og gjøre rent. — Det glæder mig, at I i Paris have mildt Vejr. Gaa Dig en Tour hver Morgen Kl. 6—7; at det i alle Maader vil være Dig særdeles gavnligt, kan Du stole paa. — — — — — —

Nu skal Brevet paa Posthuset. Modtag de kjærligste Hilsener fra os alle for Dig, Din Hustru og Børnene!

Din inderligt hengivne
Fr. Hegel.