Danmarks Breve

ALEXANDER L. KIELLAND Af de fire h...

s. 578 ALEXANDER L. KIELLAND

Af de fire her repræsenterede norske Digtere var Alexander Kielland den, som sidst kom i Forbindelse med Fr. V. Hegel. Ikke desto mindre kom han til at staa Hegel og det Hegelske Hus meget nær og var en hvppig og velset Gæst. Hans smukke Brev om Hegel i I Bind viser, hvilken fin Forstaaelse han i de faa Aar fra Bekendtskabets Begyndelse og til Hegels Død i December 1887 havde erhvervet sig af sin mange Aar ældre Forlægger og Ven.

Af hans her medtagne Breve har tidligere — i: »Alexander L. Kielland — Breve — udgivne af hans Sønner« — følgende været offentliggjorte: Brev af 29. Februar 1880, af 13. Juni 1880, af 28. Maj 1882, den lille Billet fra Juli 1882, af 24. November 1882 og af 23. December 1883; de maatte tages med her for at give Fremstillingen Helhed.

431. Alexander Kiellands første Bog »Novelletter« udkom i Foraaret 1879. Den i Brevet omtalte Roman er »Garman & Worse«, der udkom i Foraaret 1880. (Se forøvrigt: Alexander Kielland: Breve).

s. 579 433. Med Edvard Brandes stod Kielland i venskabelig Forbindelse, og Brandes var ham ofte behjælpelig ved Bøgernes Udgivelse, gennemlæste hans Manuskripter og tog sig af Korrekturen. Kielland havde gjort Brandes’s Bekendtskab i December 1878 under sit Ophold i København paa Hjemrejsen fra Paris. (Se: Alex. L. Kielland: Breve, Side 10 og videre).

441. »For Scenen, Tre Smaastykker« udkom Efteraaret 1880 og naaede inden Aarets Udgang 2det Oplag.
Omtrent samtidig udkom »Nye Novelletter«.

441—42. Om Kielland og J. P. Jacobsen se: Breve fra J. P. Jacobsen, udgivne af Edvard Brandes, Side 91, 125, 128—29.

443. Alexander Kielland flyttede med sin Familie til København i Slutningen af Maj 1881 og boede i den tidligere af Hegel som Sommerbolig benyttede Villa »Hjortevang« i Øresundsgade indtil Sommeren 1883, da han vendte tilbage til Stavanger.
— »Deres ny Bog« ɔ: »Arbeidsfolk«, Roman, udkom som nævnt i Hegels Brev i April 1881.

444. I Foraaret 1882 udgav Kielland Romanen »Skipper Worse« — og hen mod Jul den lille Bog »To Novelletter fra Danmark«.

446. Kiellands ny Bog, paa hvilken han skrev i Malmø, var Romanen »Gift«, som udkom 1883. Bogen var dediceret Fru Drewsen.
— Skuespillet »Garman & Worse« skyldtes et Samarbejde mellem Edv. Brandes og Kielland. Det opførtes paa det kgl. Teater første Gang 11. November 1883.

449. Bjørnsons Skuespil »En Handske«, som udkom i 1883. Se: Bjørnsons Breve Side 121, Brev af 2. Juli 83.

450. »H. N. Hansen’s Bryllup«. — Maleren Hans Nicolaj Hansen.

451. Schandorphs ny Bog var Romanen »Ft Aar i Embede«, som udkom Efteraaret 1883.
— Floor, Boghandler C. Floor i Stavanger.

453. Bjørnsons Skuespil »Over Evne«, I Del, udkom 1883.

454. Kielland tænker paa den Polemik, som førtes i December 1883, kort efter Udgivelsen af Drachmanns »Skyggebilleder fra Rejser i Ind- og Udland«.
I en Artikel i »Dagbladet« for 11. Dec. angreb Drachmann Georg Brandes for nogle Udtalelser ang. »Derovre fra Grænsen« i det netop udkomne »Det moderne Gennembruds Mænd«. — Georg Brandes’ Svar, betitlet »Flyvesand«, fandtes i »Morgenbladet« for 12. Dec.

455. Den paatænkte Bog om Jæderen blev ikke til noget.
Jacob Lange, Statsraad, se: ang. denne Sag Alexander L. Kielland: Breve, Side 165 og 194—95.

461. Bogen, Kielland taler om, er den tidligere nævnte Roman »Fortuna«, som udkom 1884.

462. »Drewsens« ɔ: Viggo Drewsen (1830—88), filosofisk Forfatter, Kontorchef i Livsforsikringsanstalten af 1871. Han udgav i 1881: »En Livsanskuelse grundet paa Elskov« og senere: »Forholdet mellem Mand og Kvinde, belyst gjennem Udviklingshypothesen«. — Fru Drewsen var født Collin. — Under sit Ophold i Danmark kom Kielland meget i deres Hus og vedblev at staa i nært Venskab med dem. (Se: Alexander L. Kielland: Breve).

463. Den 3.—4. Oktober 1884 brændte Kristiansborg Slot.

37*

s. 580 467. I Forsommeren 1885 foretog Kielland en Sørejse til Frankrig og Portugal. (Se Brev fra Hegel til Bjørnson, Side 140—41).

467—68. Fru Skrams Bog var Romanen »Constance Ring«. Hegel overdrog det allerede trykte Oplag til Firmaet Huseby & Co. i Kristiania. (Se I Bind, Side 234—35).

469. Den omtalte Komedie er Skuespillet »Tre Par«, som opførtes paa det kgl. Teater første Gang 18. Nov. 1886 og udkom nogle Dage senere.

476. Rollebesætningen i »Tre Par« var følgende: Theodor Sandberg: Hr. Olaf Poulsen. — Fru Johanne Sandberg: Fru Oda Nielsen. — Ludvig Friedemann: Hr. Karl Mantzius. — Fru Friedemann: Fru Hennings. — Jens Waage: Hr. Emil Poulsen. — Frk. Svendsen: Fru Eckardt.
— Den Bjørnson dedicerede Bog var Fortællingen »Sne«, som udkom i 1ste og 2det Oplag Efteraaret 1886.

480. Den omtalte Bog af Henrik Pontoppidan er »Mimoser«, der udkom 1886.

485. »Lies Bog« ɔ: Romanen »Kommandørens Døttre«, udkom Efteraaret 1886.
— »Frøken Nelly«, Skuespil i én Akt, udkom i Marts 1887 og opførtes 10. Marts s. A. Dets Forfatter var William Bloch.
— »Prinsessen paa Bolstad«, Novelle af den norske Forfatter H. Fries- Schwenzen, udkom paa Gyldendal i Februar 1887. Forf. har senere (1896) udgivet Romanen »Fri Kjærlighed« hos Cammermeyer.
— Magdalene Thoresen udgav ved Jul 1886 anden Halvdel af »Billeder fra Midnatssolens Land«.

486. »Se gamle Madvig . . .«, Prof. Joh. N. Madvig (1804—86), berømt Filolog og Politiker. Udtalelsen sigter vistnok til, at Madvig i November 1886 i et Skrift, som ikke udkom offentligt, tog Afstand fra Højesteretsdommen af 15. Okt. 86, ved hvilken Provisorierne indirekte blev godkendt. Madvig hævdede, at »han ansaa det for en absolut nødvendig Betingelse, at der om en Bevilling skulde være samstemmende Beslutning af begge Ting.«
— »Se . . . Hostrup« sigter til, at Hostrup i Foraaret 1887 lod sig opstille i Kbhs. 3. Kreds som Venstres Kandidat til Folketinget, men ikke formaaede at gøre sig gældende. (Se: Hostrup: »Senere Livserindringer«, Tillæg Side 194 og videre.)
— »Brandes’s Stykke« var »Kærlighed«, Skuespil i 4 Akter af Edvard Brandes, opført paa det kgl. Teater første Gang 20. Marts 1887.
— Jacob Davidsen, Redaktør af Ugebladet »Den Konservative«.

487. Den omtalte Fortælling var »Sankt Hans Fest«, som udkom Efteraaret 1887.
— Med Bjørnsons »Aviskjævl« hentyder Kielland til den store Sædelighedspolemik, der opstod som Følge af nogle Artikler af August Strindberg om Kvindespørgsmaalet, trykt i Politiken i Februar 1887. Polemiken kom til at strække sig over flere Maaneder og mange tog Del i den, særlig Bjørnson, Georg Brandes, Hostrup, Hørup, Henrik Pontoppidan o. s. v. (Se bl. a.: Georg Brandes: Samlede Skrifter, 13. Bind, Side 440—89; samt V. Hørup i Skrift og Tale, Side 136—47).

488. »Frk. Betty« ɔ: Skuespillet »Bettys Formynder«, der opførtes paa s. 581 det kgl. Teater første Gang 3. November 1887 og udkom ved samme Tid. Skuespiller Cetti var da Direktør for Dagmarteatret og søgte at erhverve Stykket.