Danmarks Breve

J. P. JACOBSEN J. P. Jacobsen kom ...

s. 577 J. P. JACOBSEN

J. P. Jacobsen kom til København allerede 1863 og blev Student 1868. Han tænkte oprindelig at tage en Magisterkonferens i Naturvidenskab, men opgav snart denne Tanke uden dog at opgive Videnskaben. 1872 fik han Universitetets Guldmedalje for en naturvidenskabelig Afhandling.

Med Hegel kom han i Forbindelse i Anledning af sin Oversættelse af Darwin, ifølge Bjørnstjerne Bjørnson (I Bind, Side 445—46) derved, at Hegel søgte ham og tilbød ham at forlægge denne Oversættelse, af hvilken Jacobsen i et Tidsskrift havde offentliggjort et mindre Afsnit.

I Hegels Breve til de forskellige Forfattere findes ofte Udtryk for hans oprigtige Venskab for Jacobsen, af hvis Breve her den væsentligste Del er medtaget.

393. Charles Darwin: »Om Arternes Oprindelse ved Kvalitetsvalg eller ved de heldigst stillede Formers Sejr i Kampen for Tilværelsen«. Efter Originalens 5te Udgave. Oversat af J. P. Jacobsen. Med Træsnit. (Udk. 1872.)

394. Charles Darwin: Menneskets Afstamning og Parringsvalget. Oversat af J. P. Jacobsen. Med 76 Træsnit i Teksten. To Bind. (Udk. 1874—75.)
— I Sommeren 1873 foretog Jacobsen sin første Udenlandsrejse over Berlin til Dresden, hvor han mødtes med Edv. Brandes, med hvem han fortsatte Rejsen over München, Prag, Wien til Norditalien. Under et Ophold i Florents kom hans Sygdom første Gang til Udbrud, og han vendte i Oktober »dødsmærket hjem til Thisted«. (Se Edv. Brandes: Breve fra J. P. Jacobsen.)
— Græbe, Bogtrykkeren, der havde »Marie Grubbe« i Arbejde.

394—95. Den omtalte Bog er »Marie Grubbe«, som udkom ved December 1876 og straks blev meget omtalt og solgt; allerede 28. December kunde Hegel meddele Jacobsen, »at Deres Fru Marie Grubbe har funden en ualmindelig god Modtagelse; den er bleven godt omtalt i de fleste af vore større Blade og Afsætningen her i Byen har været saa betydelig, at jeg for Øjeblikket kun har nogle faae Expl. tilbage.« Hegel foreslaar et 2det Oplag paa 1500 Expl. mod 60 Kr. pr. Ark. Se forøvrigt Jacobsens næste Brev. Ang. Betingelserne for 1ste Oplag af »Marie Grubbe«, se I. Bind, Side 364.

399. Jacob Hegel optoges som Associé i Gyldendalske Boghandels Forlag i 1876.

II

37

s. 578 400. Holger Drachmann udgav i Foraaret 1877 en Samling Fortællinger hos Boghandler Andreas Høst. (Se Brevveksling mellem Drachmann og Hegel. Side 199–201.)
— Georg Brandes udgav i 1877: »Søren Kierkegaard. En kritisk Fremstilling i Grundrids« og »Danske Digtere. Charakterbilleder«.

401. Under Pseudonymet Henrik Herholdt udgav Erik Skram 1877 sin Debutbog: »Herregaardsbilleder«.

404. Om den Brandes’ske Adressesag se: I. Bind, Side 348—52.
— Drachmann udgav i 1877 Digtsamlingen: »Sange ved Havet«.

411. »Niels Lyhne« udkom den 9. December 1880, efterat Jacobsen den 2. December omsider havde fuldendt sit Manuskript.

414. Vodskov’s Anmeldelse af »Niels Lyhne« stod i »Illustreret Tidende«.

417—18. J. P. Jacobsen fik ikke Digtergagen. Hegel skriver til ham (13. Marts 1881): »Det var mig en stor Skuffelse og har gjort mig ondt, at den faste Digtergage, hvortil De vistnok er ligesaa berettiget som de Herrer Drachmann og Schandorph, er bleven Dem nægtet, uagtet Ministeren havde indstillet Dem dertil.«

418. »Fædrelandet«s Anmeldelse af »Niels Lyhne« stod i Bladet for 3. Febr. 1881 og var skreven af Dr. Paludan. Georg Brandes’s Anmeldelse fandtes i »Morgenbladet« for 9. Febr.
— »Niels Lyhne« udkom ikke hos Bonnier, som kun bød Jacobsen 200 Kr. i Honorar. Hegel skriver i den Anledning til Jacobsen: »Det er efter min Mening et saa uanstændig lavt Honorar, at De ikke bør modtage det«.

419. Se ang. dette Skuespil: »Digte og Udkast« af J. P. Jacobsen, udgivne af Edv. Brandes og Vilh. Møller.

420. Jacobsen udgav i Foraaret 1882: »Mogens og andre Noveller«. (Med »Mogens« havde Jacobsen som bekendt debuteret i Literaturen, idet Novellen 1872 blev offentliggjort i Vilh. Møllers »Nyt dansk Tidsskrift«.)

422—23. Alfred Ipsen: Sonnetter og Sange, udkom 1884.