Danmarks Breve

HOLGER DRACHMANN Skønt Holger Drac...

s. 570 HOLGER DRACHMANN

Skønt Holger Drachmann var en af de Forfattere, hvis Natur var Hegel fjernest, kom han dog til at staa ham meget nær, og Hegel fik hyppig Lejlighed til at gengælde ham hans Venskab. Disse Breve fra Drachmann viser maaske allerbedst Hegels rummelige Menneskelighed, hans Forstaaelse og hans Takt, dobbelt naar det erindres, at Hegel var nær de 60 Aar, da han lærte Drachmann at kende.

Af Drachmanns talrige Breve er dette Udvalg kun en mindre, men den værdifuldeste Del. Enkelte har ikke kunnet medtages paa Grund af deres altfor fortrolige Karakter.

Side

195. Drachmann debuterede 1872 med sin Skitsesamling »Med Kul og Kridt« og de samme Aar udkomne »Digte«, der vakte stor Opmærksomhed. Begge Bøger kom paa Andreas Schou’s Forlag. Efter et Par Aars Tavshed udgav han 1874 »I Storm og Stille« (ligeledes hos Schou), hvorefter han i sit Brev af 21. Dec. 74 henvender sig til Hegel ang. Forlaget af »Dæmpede Melodier«, der udkom Efteraaret 75.
— De omtalte Fortællinger blev ikke udgivne, men delvis af dem opstod »En Overkomplet«, som udkom 1876. Se Brev af 5. Marts 76, Side 197.
— Xylograf F. Hendriksen, som skar de af Drachmann tegnede Illustrationer til Digtene.

196. Drachmann havde været en flittig Medarbejder ved Vilh. Møllers »Nyt dansk Maanedsskrift« (1870—74) og senere ligeledes offentliggjort flere Ting i »Det nittende Aarhundrede«.

201. Drachmann tilbragte Vinteren 1875—76 i München, hvor Ibsen havde taget Ophold fra April 75.

202. Paa Andr. Høst’s Forlag udgav Drachmann 1877 »Ungt Blod«, der indeholdt de tidligere nævnte Fortællinger: Daedalus, Najaden og To Skud. Som det fremgaar af Brevet, følte Hegel sig krænket heraf. I et Brev til Drachmann af 14/3 77 skriver han ang. denne Sag: »Firmaet Høst & Søns Forhold i denne Sag skal jeg ikke videre berøre; det har paa samme Maade, men hidtil forgjæves, henvendt sig til flere af de Forfattere, for hvem jeg har den Ære

s. 571 at være Forlægger, noget, som i Boghandlerverdenen anses for alt andet end fair play.«

206. Digtet i »Ude og Hjemme« var »Rimbrev til Esrom Sø« (Febr. 78). Se herom I Bind, Side 282, 334. — — Ang. »Prinsessen og det halve Kongerige« se I Bind, Side 345.

209. Kaalunds Hilsen, Digtet: »En aaben Hilsen til Holger Drachmann«; se I Bind 334—35. — Digtet findes i Kaalunds samlede Digte, udg. af Otto Borchsenius. — Ang. Bergsøe, se I Bind, Side 282.
— Drachmann, som var bleven skilt fra sin første Hustru i 1874, indgik 1878 nyt Ægteskab med Emmy Culmsee.

214. Kaalunds Brev, se I Bind, Side 334.

217. Med »min store Digtsamling« mener Drachmann »Ungdom i Digt og Sang«, der udkom i Efteraaret 1879.

219. I Vinteren 79—80 fandt det store Opgør Sted mellem den ældre Lyrik (Ploug, Kaalund, Bergsøe, Rosing o. fl.) og den yngre, der repræsenteredes af Drachmann og Schandorph. I »Morgenbladet« for 23. Dec. 79 offentliggjorde Drachmann sit skarpe Digt »Paradehesten Parmo«, og den 24. indeholdt Bladet et længere Digt af Schandorph. I »Berlingske Tidende« for 30. Dec. tog Nicolaj Bøgh til Genmæle. I den første Halvdel af Januar 1880 tog saa godt som alle Hovedstadens Blade Del i Fejden, der forøvrigt med kortere eller længere Pauser strakte sig gennem de nærmeste Aar.

225. Drachmann’s Oversættelse af »Don Juan« udkom, som bekendt, alligevel hos Schubothe. Den afsluttedes først i November 1902, 23 Aar efter at Drachmann (9. Okt. 1879) havde oversat de første Strofer, der »medtog flere Døgn, inden de lykkedes«. (Se: Drachmanns Epilog til Oversættelsen).

230—31. Drachmann havde under Pseudonymet Svend Trøst udgivet Digtsamlingen »Gamle Guder og nye« paa Schubothes Forlag.

232. Drachmann udgav i 1881 hos Hegel: »Vildt og Tæmmet«, Fortællinger og Naturstudier, samt »Vandenes Datter«. Et Sagn. Rimeligvis tænker han med Ordene »min sidste — maaske dybest tænkte Bog« paa dette sidste.

233. »Puppe og Sommerfugl« udkom i 1ste og 2det Oplag 1882 og opførtes første Gang paa det kgl. Teater den 24. Sept. 1882.

234. Bjørnstjerne Bjørnson fejrede sit 25-aarige Digterjubilæum den 10. Aug. 1882 under stor Deltagelse fra hele Skandinavien. Drachmann var til Stede paa Aulestad paa selve Festdagen. Hegel fejrede Dagen ved at udgive »Synnøve Solbakken« i en Jubilæumsudgave med Bjørnsons Portræt.
— Det omtalte Stykke er »Strandby Folk«, som udkom Foraaret 1883 og opførtes 10. April samme Aar paa det kgl. Teater.
— Det paatænkte Drama »Enken« blev ikke fuldført.

235. Drachmann flyttede i December 1882 til Roskilde, hvor han havde lejet Lejlighed i »Palæet«.
— Hegel svarede 29/11 82 bl. a.: »Jeg behøver næppe at sige Dem, at jeg, saavidt det staar i min Magt, gjerne og paa enhver Maade vil være Dem til Tjeneste, altsaa ogsaa opfylde Deres i sidste venlige Brev gjorte Anmodning. Men jeg kan ikke paa éngang og nu, da der fra forskjellige Sider stilles Fordringer til mig i s. 572 samme Retning, ofre et saa stort Beløb. Jeg kan tilbyde Dem en Del strax af det, De forlanger, — — Resten foreslaar jeg udbetalt, efterhaanden som De faar Brug for den.«

235. »Prinsen«, Hotel i Roskilde, paa hvilket Drachmann midlertidigt boede.

238. Hr. Jørgensen ɔ: Bogtrykker J. Jørgensen, hvis Trykkeri laa i Baggaarden i Klareboderne 3.

239—40. Billeder i Træsnit, af J. T. Lundbye, med Digte af Holger Drachmann samt et Omrids af Kunstnerens Liv af Emil Bloch. Udkom 1884.

243. I Foraaret 84 udgav Drachmann Digtsamlingen »Dybe Strenge«.

249—50. Skuespillet »Lykken i Arenzano« opførtes paa det kgl. Teater første Gang 8. Okt. 1884. (Se senere Side 260—61).

253. Den omtalte Bog af H. Vodskov var »Spredte Studier«, som udkom i Foraaret 84.

257. Det ofte nævnte Skuespil »Strenge Herrer« blev henlagt efter en Del Prøver og er ikke senere blevet opført, heller ikke udgivet.

259. Festen paa det kgl. Teater i Anledning af Holbergs 200-Aars Fødselsdag fandt Sted den 3. Dec. 1884. Den i Brevet omtalte Kantate af Drachmann blev udført, under Medvirkning bl. a. af Emil Poulsen, Phister og Olaf Poulsen. (Se: Drachmanns Poetiske Skrifter, Hefterne 37 og 42).

260. Christiansborg Slot brændte Natten mellem 3. og 4. Oktbr. 1884.

270. Kunstner-Romanen »Med den brede Pensel« udkom først 1887. »Alkibiades, eller Grækere i Forfald« udkom 1886. Derimod udsendte Drachmann i 1885 dels »Fjæld-Sange og Æventyr« (hvori »Der var engang —« fandtes), dels »Danmark leve! Blade fra en Rejse paa begge Sider af Grænsen«.

272. Den omtalte Digtsamling var de i forrige Brev nævnte »Fjældsange«. Samlingen blev, efter Hegels Ønske, ikke dediceret ham.

273. Det kgl. Teater forkastede oprindelig »Der var engang —«; efter en Omarbejdelse blev Stykket siden antaget, og det opførtes første Gang 23. Januar 1887. Siden er det spillet over 200 Gange.

274. Den »lille Agnes« ɔ: Jacob Hegels Datter, Agnes Hegel.