Danmarks Breve

GEORG BRANDES Da Georg Brandes i s...

s. 569 GEORG BRANDES

Da Georg Brandes i sit »Levned — Barndom og første Ungdom« (Side 187) fortæller, hvorledes han i 1864 kom i Forbindelse med Hegel, skal det ikke omtales her. At der i den Hegelske Brevsamling kun findes relativt faa Breve fra ham, har sin Forklaring i, at han med Undtagelse af Udlændighedsaarene 1877—83 har haft Bopæl i København.

Side

165. Rasmus Nielsen: »Herr Professor Brøchners philosophiske Kritik, gjennemset«, udk. 1868. — Honorarforhøjelsen angik Brandes’s Artikler i »Ill. Tid.«.

166. Æsthetiske Studier, udk. 1868, 2den ændrede Udgave 1885.
— Cohen, I.: Bogtrykkeren.

167. »Vil De ikke nok rydde enten ham eller mig af Veien«. Dette var da en staaende Talemaade paa Grund af den mod Datidens Liberale rettede Brochures snurrige Titel Om at rydde Kongen af Vejen, med mere af Liebenberg, en Broder til F. L. Liebenberg.
— Om Brandes Virksomhed ved »Ill. Tid.« se: Georg Brandes »Levned« I, Side 246—50.
— Boghandler C. Steen forlagde flere af Goldschmidts Bøger.

168. Oversættelsen af Kvindernes Underkuelse af Johan Stuart Mill, udkom 1869, 2den Udg. 1885.
— Den omtalte Bog er rimeligvis: »Den romantiske Skole i Tyskland«, der udk. 73, 2det Oplag 1891.

169. Romanen Kinder der Welt af Poul Heyse havde Brandes oversat. Bogen fik i Pressen en meget ublid Medfart.

171. Edv. og Georg Brandes’ Tidsskrift »Det nittende Aarhundrede« udkom fra Oktober 1874 til Oktober 77.

174. Poul Heyse’s Roman »Im Paradiese« udkom dog ikke paa Gyldendal, da Boghandler Rée uden Forfatterens Tilladelse forinden paabegyndte dens Udgivelse, hvilket gav Anledning til en skarp, offentlig Brevveksling mellem ham og Hegel.
— Bjørnsons to Bøger var Skuespillene »Redaktøren« og »En Fallit«.

177. Den omtalte Pjece var: J. C. Heuch: »Dr. G. Brandes’ Polemik mod Kristendommen«. 1877. Se Brandes »Levned. Et Tiaar«. Side 215—17.

178. Georg Brandes tog Ophold i Berlin fra Midten af Oktober 1877 og til 1883.

179. Hegel udgav 1881: Kristian Elster: Farlige Folk.

183. »Breve fra Berlin« udkom hos P. G. Philipsen, og er senere, dog s. 570 uden Illustrationerne, gaaet ind som Led i Georg Brandes: Samlede Skrifter.

184. Gottfried Keller: Schweitsernoveller. Paa Dansk ved G. Brandes. Udk. 1875.

185. »Rosa og Rosita«, Skuespil af Forfatterinden Clara Andersen (1826—95), opført paa det kgl. Teater.
— De omtalte Brøchnerske Breve blev ikke brændte men 1904 udgivne af Molbechs Søn, Forf. O. C. Molbech, med en Indledning af Prof. Høffding.

188. Georg Brandes: »Holberg« udkom til 200-Aarsdagen for Holbergs Fødsel, 3. Dec. 1884.