Danmarks Breve

BJØRNSTJERNE BJØRNSON Bjørnstjerne...

s. 561 BJØRNSTJERNE BJØRNSON

Bjørnstjerne Bjørnson opholdt sig første Gang i København fra Høsten 1856 til Foraaret 1857 og stiftede i denne Vinter flere Bekendtskaber, der fik Betydning for ham. Blandt de Mænd, han kom i Forbindelse med, kan nævnes Dr. Carl Rosenberg, Clemens Petersen og Schandorph o.fl. (se Note til Side 34), desuden den Heibergske Kreds, der udøvede en ikke ringe Paavirkning paa ham. Han arbejdede under dette Ophold her bl. a. paa »Synnøve Solbakken« og »Halte-Hulda«. — I Sommeren 1860 kom Bjørnson atter til København, og under dette Besøg var det, at han gennem Clemens Petersen førtes i Forbindelse med Hegel. I Slutningen af November rejste han paa et Stipendium til Italien, medens hans Hustru og Søn tilbragte Vinteren i Sønderborg paa Als hos Borgmester Finsen, der var i Slægt med Fru Bjørnson. Hans første opbevarede og her medtagne Brev til Hegel maa være skrevet omkring den 25. November 1866, den 24. fik han nemlig Meddelelse om, at Rejsestipendiet var blevet ham bevilget.

Side

9. Carsten Hauch, (1790—1872) var Theaterchef 1858—59, dernæst Censor fra 1860—71.

13. Niels Christian Ravnkilde, (1823—90), dansk Komponist, levede fra 1853 i Rom, hvor han blev til sin Død. Har udgivet en Del Sange og Romancer, bl. a. til Tekst af Bjørnson.

15. Chr. Richardt (1831—92) forlovede sig i 1863 med Marie Hammerich, Datter af Professor Martin Hammerich; de blev gift 1865.

24. Henrik Ibsen rejste Foraaret 1864 fra Norge og tog foreløbig Ophold i Italien. Den omspurgte Bog er »Brand«, som udkom i Marts 66. Se herom Bind I, Side 217–19.

9. Ved Indsendelsen af »Halte-Hulda« til det kgl. Teater ledsagede Bjørnson Skuespillet med følgende Brev, som velvilligst er meddelt fra Teatrets Arkiv: