Danmarks Breve

FREDERIK V. HEGEL ET MINDESKRIFT ...

FREDERIK V. HEGEL

ET MINDESKRIFT

II

s. II

s. III FREDERIK V. HEGEL

BREVE TIL HAM OG FRA HAM

ET MINDESKRIFT

VED

L. C. NIELSEN

KØBENHAVN

FR. BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI

1909

s. IV TRYKT SOM MANUSKRIPT

s. V Disse Breve danner en Helhed: de er alle skrevne til den samme Mand eller skrevne af ham, og de stammer alle fra samme Periode, Tidsrummet 1860—1887. Dette giver Samlingen dens særlige Karakter.

Brevsamlinger med Breve til flere forskellige og forskelligartede Mennesker synes ofte ringere, end man i Kraft af Brevskriverens Personlighed kunde vente. Da et Brev tager Præg ikke alene af den, der skriver det, men ogsaa af den, til hvem det skrives, bliver Indtrykket af en saadan Samling hyppigt flimrende, uroligt; det ene Brev bidrager ikke altid til Bekræftelse, Fornyelse, Uddybelse af det foregaaende, men forringer det maaske og svækker Billedet af det Fysionomi, der skulde ses bag Ordene.

Jeg nærer den Tro, at de foreliggende Breve vil efterlade et Billede ikke blot af de paagældende Forfatterpersonligheder, men ogsaa af den Mand, til hvis Livsskildring de skulde bidrage. De fortaber sig ikke i Afhandlinger om Problemer, der for længst er sat ud af Diskussion, men handler om konkrete Ting, om smaa haandgribelige Realiteter, og faar derved ligesom noget uforandret levende over sig; de er nutidige, saa længe disse Forfattere og deres Værker hører Tiden til og har noget at meddele den.

For at hvert Afsnit saa vidt muligt kunde udgøre sit selvstændige Hele har det været nødvendigt at medtage enkelte Breve, som isolerede ikke vilde være af megen Interesse. Hvor der undertiden for et længere Tidsrum ingen Breve s. VI findes, er Aarsagen den, at vedkommende Forfatter har opholdt sig i København og saaledes mundtligt har kunnet afgøre sine Forhandlinger.

Samtlige Breve fra Fr. V. Hegel er trykte efter hans Kladder, men da disse er udarbejdede med stor Omhu, vil der næppe i Originalerne forekomme Afvigelser af Betydning. Kun enkelte af Brevene til Bjørnstjerne Bjørnson har jeg haft Lejlighed til at sammenligne, og Brev og Kladde stemte stedse nøje overens.

Samtlige Forfatterbreve er trykte med Originalbrevenes Retskrivning og Tegnsætning, med deres Fejl og Unøjagtigheder, hvor disse ikke var meningsforstyrrende. Deraf de Inkonsekvenser i Stavemaade, som nu og da findes.

Af Henrik Ibsens og Alexander Kiellands Breve har nogle faa, som oplyst i Noterne, tidligere været offentliggjorte. —

Der er det besnærende ved at omgaas Breve, at man har et Menneske hos sig uden at besværes af dets Nærværelse; at man tilegner sig et Menneskes Fortrolighed uden nærgaaende Paatrængenhed og lærer dets Udvikling at kende uden indiskret Spørgen.

Om andre kan faa noget saadant ud af disse Breve, ved jeg ikke; jeg har faaet det.

Oktober 1909.

L. C. NIELSEN.