Danmarks Breve

Det nordslesvigske Spørgsmaal, 1864-1879 - aktstykker og breve til belysning af den danske regerings politik (1. bind)

Brevudgiver:
Aage Friis, 1870-1949
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-01-05)
Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentiel. Kjøbenhavn , 5. Januar 1865 . Hr. Greve. De Antydninger, som De i Rapport Nr. 94 Denne Rapport af 30/11 1864 om »den holstenske Sag« er i Journalen indført som modt

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-01-14)
Udenrigsminister Bluhme til Kongen . Kjøbenhavn , 14. Januar 1865 . Allerunderdanigst Forestilling. Siden den under 30te October f. A. afsluttede Fredstraktat har givet de tvende tydske Stormagter Frihed til at bygge videre paa det politiske Grundla

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: von Plessen, Otto; (1865-01-05?)
Baron O. Plessen , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Bluhme . St. Pétersbourg , 17/5 janvier 1865 . Monsieur le Président du Conseil. J’ai touché avec le Vice-Chancelier le sujet dont traite le rapport de M. de Vind Nr. 1 du 7/25 dr. Modtaget 13. Jan. — E

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: von Plessen, Otto; (1865-01-06?)
Baron O. Plessen , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Bluhme . St. Pétersbourg , 18/6 janvier 1865 . Monsieur, ... J’ai vu à mon passage par Berlin M. Bræstrup Overpræsident Bræstrup forhandlede i Berlin om finansielle Spørgsmaal hidrørende fra Fredsslutni

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1865-01-27)
Baron Guldencrone , Chargé d’affaires i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 27 janvier 1865 . Monsieur le Ministre. Monsieur de Bismarck, à qui j’ai eu l’honneur de remettre hier matin la lettre de Votre Excellence qui m’accrédite auprès du

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1865-01-30)
Baron Guldencrone , Chargé d’affaires i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 30. Januar 1865 . Deres Excellence. . . . Herr von Bismarck lægger i sine Samtaler med herværende Diplomater ingen Skjul paa Preussens Hensigter med Hensyn til Hert

BREV TIL: ukendt FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-02-22)
Cirkulæredepeche fra Udenrigsminister Bluhme til Gesandterne i Stockholm, St. Petersborg, London og Paris . Kopi af samme sendtes til Wien, Berlin og Haag. Copenhague , 22 février 1865 . Le Ministre de Suède vient de me communiquer confiden

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-03-30)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 30 mars 1865 . Monsieur le Ministre. La question des duchés est entrée dans une phase nouvelle, par suite des dernières communications échangées entre les cours de Vienne

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Güldencrone, Christian Frederik; (1865-04-22)
Baron Guldencrone , Chargé d’affaires i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 22. April 1865 . ... On me dit que M. de Bismarck travaille toujours à préparer le terrain à une annexion sauf la rétrocession d’une partie du nord du Slesvig. Cette partie n

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-05-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 23. Mai 1865 . Deres Excellence troer jeg herved at burde underrette om at Cand. Hansen Kopist, cand. jur. Jens Julius (Jules) Hansen. , der besøgte mig igaar, har meddeel

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-05-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Fortrolig. Berlin , 25. Mai 1865 . Deres Excellence. . . . Da Volontair i Udenrigsministeriet Grev J. Knuths forestaaende Afreise til Kjøbenhavn tilbød mig en sikker Leilighed for mere uforbeholdne U

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-05-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 25. Mai 1865 . Deres Excellence. Grev von Bismarck omtalte ogsaa Hansen i vor Samtale. Det forekom mig i Grunden at han selv var lidt forlegen derved, og dette gav mig Assürance, thi jeg var

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-05-30)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 30. Mai 1865 . Kjære Vedel. . . . Her er en forskrækkelig Hede, og Opholdet her under de forandrede Forhold trykker mig meer end jeg nogensinde havde tænkt mig. Folk ere meget høflige og forekomme

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-06-02)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 2. Juni 1865 . Minister-Resident Falbe, der overbringer disse Linier, vil kunne meddele Deres Excellence at han har havt en Samtale med Grev Chaudordy og at denne har udtalt sig lig

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-05-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 8. Juni 1865 . I Fortsættelse af mine tvende Breve af 23de Mai og 2den Juni, som jeg haaber at Deres Excellence rigtigt vil have modtaget, tillader jeg mig at underrette Deres Excel

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-06-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 23. Juni 1865 . Deres Excellence. . . .Jeg har opsat til idag at takke Deres Excellence . . . for Deres venlige Brev, hvormed De har glædet mig meget, fordi jeg, da B[ismarck] reiser imorgen

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1865-07-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Bluhme . Confidentiel. Wien , 14. Juli 1865 . Deres Excellence. Hans Majestæt Keiseren er i Mandags afreist til Ischl, og ventes først tilbage kommende Mandag til Wien. Min Modtagelse lider saa

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-08-31)
Som Nr. 17 a, b, c er i Tillæg aftrykt Dep. fra C. Falbe i Wien til Bluhme af 10/8 og 23/8 1865 samt Telegr. fra Bluhme til Falbe af 22/8 1865. Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 31. August 1865 . Herr Greve.

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-09-19)
Som Nr. 18 a er i Tillæg trykt Depeche af 7/9 1865 fra Kammerherre Falbe i Wien. Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 19 septembre 1865 . Monsieur le Ministre. Dans la dépêche confidentielle que Votre Excell

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-09-21)
Udenrigsminister Bluhme til Kongen . Kjøbenhavn , 21. September 1865 . Allerunderdanigst Beretning angaaende de europæiske Cabinetters Opfatning af Gasteiner-Conventionen. De tydske Stormagter havde med stor Iver fremhævet, at Gasteiner-Conventionen

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-09-30)
Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 30 septembre 1865 . Monsieur le Comte. Je n’ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il nous est impossible de prendre une initiative quelconque relativement au sort

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Bluhme, Christian Albrecht; (1865-09-30)
Udenrigsminister Bluhme til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 30. September 1865 . Hr. Greve. Det er med den største Interesse, at jeg har læst Deres Depesche af 19. d. M. Den indeholder Facta som vare mig ubekjendte og som i h

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-10-09)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme . Paris , 9 octobre 1865 . Monsieur le Ministre. J’ai cru devoir attendre qu’il se présentât une occasion sûre pour faire parvenir à Votre Excellence ce très-humble rapport, que, sa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-10-18)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 18. October 1865 . Kjære Etatsraad. Det vilde være mig saare kjært at kunne sende Dem de meest detaillerede Oplysninger om Grev Bismark’s Reise, men De vil let indsee at hvor ve

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-10-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Lørdag [28. October 1865] . Kjære Kammerherre. Ministeriet har nægtet at gaae ind paa Commitéens Forslag Forslag til ny Grundlov, formuleret i Rigsraadets Fællesudvalg. Sml.

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Fortrolig. Berlin , 3. November 1865 . Deres Excellence. En forhenværende kongelig Undersaat, der er bosat i Berlin som Haandværker og i mange Aar har været preussisk Borger, har i disse Dage gjort m

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 3. November 1865 . Deres Excellence. Herr Kafkas Meddelelse angik ikke alene Stemningen i Slesvig. Han omtalte ogsaa Grosserer Molzen. Claus Molzen. Sml. Neergaard II, 1637. Justitsraad Wag

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 4. November 1865 . Deres Excellence. Molzen er indtruffet her Onsdag Aften, efterat have forladt Kbhvn. Tirsdag Eftermiddag. Han havde havt Audients hos Kongen Søndag .... Idag spi

BREV TIL: Bluhme, Christian Albrecht; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Bluhme . Berlin , 6 November 1865 . Deres Excellence. Naar Ministeriet ikke vilde enten kjøre med 4 eller opløse, kunde det jo ikke være anderledes. Ministeriet Bluhme kunde ikke gennemføre en ny Forfatningsl

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-11-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag, 7. November 1865 . Kjære Kammerherre. Atter ere Personerne forandrede, og jeg begynder snart at betragte mig som Kobberskillingen der fortæller sine Hændelser og Vandringer fra Ha

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 9. November 1865 . Kjære Vedel. Tak for Deres Brev af 7de; og især for den Deel deraf, der har Hensyn til vort indbyrdes Forhold. De har Ret i at denne Gaaen fra Haand til Haand er ikke

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fortrolig. Kjøbenhavn , 9. November 1865 . Deres Excellence! Indesluttet er jeg saa fri at sende et Telegram, som jeg formoder at være fra Hrr Molzens Haand, og jeg anmoder Dem

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-11-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , Lørdag [9. November 1865] . Kjære Kammerherre. Tusinde Tak for Deres Brev, som jeg skal svare paa ved saa godt jeg kan at oplyse Dem om Situationen her, der er meget foruroli

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . [I Randen staar:] Cfr. Bemærkn. paa Nr. 25 [trykt her S. 76 ff.]. Copenhague , 13 novembre 1865 . M. le Gomte. Vous savez que les motifs qui ont décidé le Ro

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . [I Randen staar med en anden Haand:] Blev ikke afsendt paa Grund af Grev Moltke’s Ankomst til Kjøbenhavn, men overleveredes ham b[revi] m[anu] af Ministeren. Kjøbenhavn , 13. No

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-11-14)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 14 novembre 1865 . Monsieur le Ministre. Si le voyage de M. de Bismark en France n’a pas amené un succès immédiat et défini pour la politique prussienne, ce qui paraît

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 14. November 1865 . Kjære Vedel. Først og fremmest maa jeg takke Dem for . . . Deres Brev af Lørdag. . . . Den næste Deel af Deres Brev er ikke glædelig. Jeg havde troet at det ved ydre

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 17. November 1865 . Kjære Vedel. . . .Jeg befinder mig uden nogensomhelst Antydning om virkelige Forbindelser mellem M. og mere betydende Personer i Kbhvn., navnlig de to Personer for hvis Vedkomm

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 17. November 1865 . Deres Excellence, Jeg benytter en sikker Leilighed, som idag frembyder sig, for at meddele Deres Excellence Indholdet af en Samtale jeg nylig har havt med

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 17. November 1865 . Deres Excellence. Idet jeg i Forbindelse med mine tidligere Meddelelser om Herr Molzen vedlægger et Résumé af hvad der paa anden Haand er bleven mig forebr

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-17)
Bilag til Brev fra Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs af 17. November 1865 . Herr M. staaer i meget levende Correspondance med Personer i Kjøbenhavn og modtager næsten daglig Breve derfra. Iblandt hans Correspondenter befinder sig Redacteur

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 20. November 1865 . Kjære Quaade! Hjertelig Tak for Deres Skrivelse af 17de dennes og det deri Meddeelte, hvoraf for mig endnu tydeligere fremgaaer, at Vedkommende ikke er v

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. November 1865 . Kjære Vedel. . . . Hvad M. angaaer, saa har nu den af mig Advarede sagt M.s Protector, at han er bleven advaret; men ikke destomindre skal dog Spillet fortsættes mellem de Tre.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-11-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. November 1865 . Kjære Vedel. Spillet med Molzen fortsættes stadig. Igaar sagde Kafka mig, at han atter var bleven opfordret til at see Personen, og spurgte mig om han skulde gjøre det. Jeg sva

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1865-11-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. November 1865 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier og de deri indeholdte Oplysninger; for Øieblikket ere jeg og Collegaer fuldt beskjæftigede med Rigsdagen og vi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1865-12-07)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag, 7. December [1865] . Kjære Kammerherre. . . .Jeg ønsker særdeles meget at Sagen [vedrørende en Overenskomst om Hamburgs Postrettigheder] med Preussen skal arrangeres. . . . Det er

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-12-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 15. December 1865 . Kjære Vedel. ... Jeg maa dog her endnu bemærke, at efter hvad der siges mig, er Forholdet mellem Bismarck og Wagner nu ikke meer hvad det tidligere var. Dette er imidlertid næp

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1865-12-20)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 20 décembre 1865 . Monsieur le Comte! Ayant passé la soirée, il y a quelques jours, au ministère des Affaires étrangères, j’ai demandé à M. Drouyn de Lhuys une entrevu

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-12-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. December 1865 . Kjære Vedel. ... M. rører sig ualmindelig meget. Han har udentvivl ved Hjælp af positive Data, saasom Breve fra Personer her, faaet Folk i Kbhvn. til at troe, at han kan udrett

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1865-12-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. December 1865 . Deres Excellence. Der kan aabenbart ingen Tvivl være om, at den Stilhed, som for Tiden giver sig tilkjende i Spørgsmaalet om Hertugdømmernes Fremtid, ikke alene er ti

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-01-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 12. Januar 1866 . Deres Excellence, Jeg tillader mig herved at fremsende en Coupon af den her udkommende »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, der indeholder en Artikel om danske Forhold, s

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-01-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. Januar 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Brev hvorfor jeg ikke noksom kan takke Dem og vil jeg ret af Hjertet haabe at det ikke maa gaae ned af Bakke med Øinene

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-01-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 24. Januar 1866 . Kjære Vedel. . . . Nogle Dage førend jeg skrev Dem til, modtog jeg i Fortrolighed fra Kbhvn. et Vink om, at jeg stod paa svagere Fødder her end jeg selv havde troet vilde blive T

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-02-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 4. Februar 1866 . Kjære Vedel. Det er ikke noget let Spørgsmaal De forelægger mig ved Deres sidste Brev. Ialmindelighed kan jeg sige, at jeg ikke troer man hos os saa let vilde kunne fin

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-02?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Onsdag. [Februar 1866?.] Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev og Deres Bemærkninger om Budgettet. Hvad Bauer angaaer, skal jeg giøre hvad jeg kan for at bevare Noget for ham

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud;
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjære Kammerherre. De 100 Rbd. som De idag faaer til Disposition ere bestemte til Bauer, men vi vilde ikke skrive Navnet i Piecen selv. . . . P. Vedel. Udateret.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-02?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Onsdag. [Februar 1866?] Kjære Kammerherre. Grev Frijs har bedt mig sige Dem at det var godt om De vogtede paa M. der igien er i Berlin. Navnlig ønskede han ogsaa nøiagtig at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-02-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Februar 1866 . Kjære Vedel. Jeg sender Dem hermed et lille Memorandum, som jeg vil bede Dem overveie og meddele Grev Frijs. Jeg tilstaaer Sagen er af den allerdelicateste og vanskeligste Beska

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-02-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 25. Februar 1866 . Kjære Vedel. ... M. er ganske rigtigt, som jeg troede, kommen her tilbage den 7de om Aftenen. Vedkommende, som ikke veed om han ikke mistænkes, har ikke seet ham siden, men fik

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-02-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . En chiffres. Copenhague , 26 février 1866 . M. Quaade m’écrit de Berlin que la crise et peut-être la guerre sont imminentes. II me mande qu’une alliance ofet défensive est conclue entr

BREV TIL: Kauffmann, Heinrich August Theodor; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-02?)
Udenrigsminister Grev Frijs’s Udkast til Instruks for General Kaufmann . [ Februar? 1866 ]. Almindelige Bemærkninger ved Reisen at iagttage. 1) Politiske Discussioner undgaaes saa meget som muligt og især hvad Danmarks Sag angaaer aldeles bestemt ligeoverfor Uvedkomm

BREV TIL: Kauffmann, Heinrich August Theodor; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-03-05)
Instruks for General Kauffmann , da han i 1866 rejste med Kronprinsen udenlands. Kjøbenhavn , 5. Marts 1866 . Herr General, I Overeensstemmelse med H. Maj. Kongens Allerhøieste Befaling har jeg allerede havt den Ære mundtligen at meddele Dem, hvad jeg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-03-06)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 6 mars 1866 . Monsieur le Comte, [I det franske Corps législatif havde 2. Marts 1866 M. de Parieu, Vicepræsident i Conseil d’Etat, udførlig omtalt det slesvig-holstens

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 9. Marts 1866 . Kjære Vedel. . . . Hvad Molzen angaaer, maa jeg berigtige mine tidligere Meddelelser derhen, at han sidste Gang er fra Kbhvn. kommen tilbage hertil den 6te om Aftenen, og at han at

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-11)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 11. Marts 1866 . Kjære Vedel. . . . B[auer] har atter faaet et Par Linier fra M. med et Brev til W., og hvorved han bebuder sin snartforestaaende Ankomst. W. har strax efter Modtagelsen af det før

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-03-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 14. Marts 1866 . Jeg bifalder fuldstændigt det Skridt hos Hr. Drouyn de Lhuys, hvorom Deres Høivelbaarenhed har indberettet i Nr. 14 af 6. Marts og takker Dem fordi De ude

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. Marts 1866 . Kjære Vedel. Jeg havde haabet i disse Dage at kunne skrive med Petersen, og det skal jeg gjøre hvis han reiser før med den engelske Coureer Lørdag Morgen. Men i modsat Fald maa je

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 23. Marts 1866 . Kjære Vedel. Situationen er krigerisk; men dog lidt mindre end da jeg skrev mit sidste Brev til Dem. Sagen er den at man er i en Impasse, Østrig som Følge af gamle gjentagne Dumhe

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-03-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Marts 1866 . Kjære Vedel. Det er ikke godt at have at bestille med Folk som have en slet Samvittighed; her bliver man fra alle Sider mistænkt. Forresten kan vor Ven Molzen være Skyld i det Hel

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-03-30)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 30. Marts [1866] . Kjære Etatsraad. Hvad maa De tænke om min lange Taushed ligeoverfor Dem? jeg haaber at De med sædvanlig Velvillie vil undskylde den og især ikke troe at den b

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. April 1866 . . . . Man skulde troe, at den gjensidige Stræben efter at skyde Skylden for Krigen over paa sin Contrapart tydede paa en Lyst fra begge Sider efter at det maatte blive til Krig.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-04-13)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Lettre confidentielie. Paris , 13 avril 1866 . Monsieur le Comte, J’ai adressé à Votre Excellence avant-hier soir un télégramme lui annonçant que M. de Bille devait partir pou

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 17. April 1866 . Bifalde i Princip. Om nogle Dage kan indledes Skridt i Berlin; men har forandret Stilling i Tydskland ei forandret Drouyns Mening om Betimelighed?

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-04-19)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 19. April 1866 . Drouyn anseer ikke Stillingen væsentlig modificeret selv ved Østerrigs sidste Forslag om Afvæbning, forandrer derfor ikke sin Anskuelse om Betimeligheden af Skr

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 20. April 1866 . Allerunderdanigst Forestilling. Det vil være Deres Majestæt bekjendt, at min Forgænger i det mig allernaadigst betroede Ministerium i sin Tid har gjort det til Gjenstand for sin

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 20 avril 1866 . O. Plessen arrive dimanche soir à Berlin, a une mission à St. Pétersbourg, désire voir Bismarck, veuillez commander logis à Hôtel Royal.

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-20)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 20. April 1866 . Troer De, at vi confidentielt tør lade forstaae i Berlin, at Frankrig kjender vort Forslag? Bille afreiser senest Søndag. Afskrift a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-04-21)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 21. April 1866 . Nei. Bismark vil vistnok strax forstaae, at vore Forslag ere foranledigede herfra. Moltke. Chiffertelegram, indleveret i Paris 2

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 22 avril 1866 . Veuillez dire à Plessen que sur ma demande à Paris on m’a répondu: Non, Bismarck comprendra immédiatement et sans cela que nos propositions sont dues à l’ini

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-04-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. April 1866 . Deres Excellence, Baron Plessen fortsætter i Aften sin Rejse til Petersborg, efter idag at have haft en Samtale med Grev Bismarck, om hvis Indhold han har sat Deres Exce

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 23. April 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier fra igaar, Ikke bevaret. det undrer mig i høi Grad, at De nogensinde har kunnet tvivle om, at jeg holdt saa stær

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-04-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Intet Nummer. [ Berlin ], 23. April 1866 . Deres E[xcellence] har jeg den Ære at underrette om at Copiist Hansen er ankommen hertil fra Paris over Frankfurt a/M. Herr Hansen har ophold

BREV TIL: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; FRA: von Plessen, Otto; von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; (1866-04/1866-05)
Referat af Baron Otto Plessens Samtaler med Grev Bismarck April—Maj 1866 . Den 23. April havde Baron Plessen en Sammenkomst med Grev Bismarck, for hvis Resultat han gjør Rede i en Beretning af s. D. . . . Efter først at have henvist til det for Tilbudets Modta

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-04-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 24. April 1866 . Kjære Vedel, Hansen, stakkels Djævel, var atter hos mig idag. Han blev ikke vel ved at høre at jeg havde skrevet om ham; men indsaae, at jeg ikke kunde Andet, og trøstedes ved at

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 25. April 1866 . Bismarck har ikke sagt Nei, men han opsætter Sagen til en mere beleilig Tid, da Faren for en Krig er fjærnet for Øieblikket. Afskrif

BREV TIL: von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. Plessen , Gesandt i St . Petersborg. Copenhague , 25 avril 1866 . D’ordre du Roi je vous remercie de votre rapport. Dans circonstances actuelles pas de raison pour parier au gouvernement russe de la démarche tentée à

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. April 1866 . Jeg bifalder ganske den Plan for Deres Forhold, som indeholdes i fortrolig Rapport af 23de. Afskrift af Telegram, indleveret i K∅benha

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: von Plessen, Otto; (1866-05-26)
Baron O. Plessen , Gesandt i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Pétersbourg , 26/14 avril 1866 . Monsieur le Comte, . . . Au sujet des directions que Votre Excellence me fait parvenir par ce télégramme Af 25/4 1866, her trykt som Nr. 82. j’avais pr

BREV TIL: von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. Plessen , Gesandt i St . Petersborg. Copenhague , 29 avril 1866 . Je ne doute pas que vous ne gardiez le secret le plus absolu sur la démarche faite dernièrement à Berlin et surtout sur ce qui en a été la cause.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-04-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 29. April 1866 . Kjære Vedel! Da jeg først kom hjem lidt efter 4, løb jeg strax op til Lund Departementssekretær i Udenrigsministeriet F. C. Lund. for at bede ham telegraphere til Petersborg ku

BREV TIL: von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Baron O. Plessen , Gesandt i St . Petersborg. Kjøbenhavn , 1. Mai 1866 . Deres Excellence vil allerede have modtaget min telegraphiske Depesche, i hvilken jeg havde den Ære efter Hs. Maj.’ Ordre at udtale for Dem Allerhøistsam

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Mai 1866 . Hoslagt har jeg den Ære at tilstille D. H. aabne Instructioner til Baron Plessen, som jeg tør anmode Dem om at overlevere ham, naar han paa sin Tilbagereise fr

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 1. Mai 1866 . Hoslagt sender jeg Dem Afskrift af Baron Plessens Indberetning af 23. April samt af min Instruction af Dags Dato, som ovennævnte Gesandt vil forefinde ved si

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-05-02)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Lettre confidentielle. Paris , 2 mai 1866 . Monsieur le Comte, Je profite d’une occasion süre pour adresser à Votre Excellence ces lignes. Samedi dernier le 28 mai,

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 4. Mai 1866 . Hvad mener Drouyn om Bismarcks Svar og hvorvidt billiger han den Instrux til Berlin, som De har modtaget med Hagerup. Svar med Telegraph.

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 5. Mai 1866 . Mit Telegram af igaar tilbagekaldes efter Deres Rapport. Plessen har i Petersborg ikke med et Ord berørt det i Berlin gjorte Skridt, og Frankrig er intetsted

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. Mai 1866 . Deres Excellence, Ved min allerærbødigste Indberetning af 22de Februar d. A. Nr. 7 har jeg omtalt en Meddelelse, jeg havde erholdt om en Alliancetractat, der var i Begreb m

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 6. Mai 1866 . Jeg har modtaget følgende Depesche fra Moltke: Drouyn billiger fuldkommen Instrux til Berlin, raader til at holde paa Slilinien, i intet Tilfælde at tage mindr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-07)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 7. Mai 1866 . Kjære Vedel, Da det vilde være en altfor stor Ødselhed med gode Leiligheder, at lade Kjettinge Bud i Udenrigsministeriet. reise samtidigt med Plessen har jeg holdt ham tilbage til i

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 8. Mai 1866 . Plessen maatte selv bringe Sagen paa Bane i sin Samtale med Bismarck, men denne var nu mindre stemt for Forslaget end forrige Gang og fandt endnu Øieblikket

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 10. Mai 1866 . Jeg har modtaget Deres Indberetning Nr. 46 og billiger fuldstændigt at De har sagt til Hertugen af Grammont at De var uden nogensomhelst Antydning om den kgl. Re

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. Mai 1866 . Efter at have modtaget Baron Plessens Beretning om Udfaldet af det ved ham i Berlin foretagne Skridt, finder jeg at der for Øieblikket ikke kan være andet at

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 10. Mai 1866 . Hoslagt sender jeg Dem Afskrift af den Beretning, som Baron Plessen efter sin Tilbagekomst hertil har givet mig om sin sidste Samtale med Grev Bismarck, og

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-12)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 12. Mai 1866 . Kjære Vedel, Jeg maa opsætte til en anden Leilighed, at besvare den største Deel af Deres Brev af Torsdag Det nævnte Brev synes ikke at være bevaret, hvorfor adskilligt i dette Brev

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 13. Mai 1866 . . . . Rigsdagen endte igaaraftes og vedkommende Opponenter »Tscherning og Adjutant« sagdes i Thinget at ville af reise med det Allerførste for at sætte Himmel og Jord i Bevægelse;

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 17. Mai 1866 . Kjære Vedel, Tak for Deres Brev af Torsdag som har krydset nogle Meddelelser fra mig der, foruden at berøre den Gjenstand De omtaler, ogsaa angaae nogle Spørgsmaal, De tidligere har

BREV TIL: Raasløff, Waldemar Rudolph; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Generalmajor Raasløff , Gesandt i Washington . Kjøbenhavn , 18. Mai 1866 . Jeg har modtaget Deres Indberetninger om den vestind. Sag indtil Nr. 22 incl. og jeg takker Dem for den fortsatte Iver og Takt hvormed De behandler den

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 18. Mai 1866 . Deres Excellence, Siden den oprindelig ved det slesvigholsteenske Spørgsmaal fremkaldte Spænding mellem Preussen og Østerrig er begyndt at træde tydeligere frem

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 18. Mai 1866 . Deres Excellence, Den i min allerærbødigste Indberetning Nr. 27 omhandlede Samtale med Grev Bismarck fandt Sted iforgaars Aftes ifølge min Begjæring og var væse

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortroligt. Berlin , 18. Mai 1866 . Kjære Frijs, Til at søge en Samtale med Grev Bismarck har jeg foruden de i mine officielle Rapporter anførte Motiver, ogsaa havt den Bevæggrund, at see at erfa

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 25. Mai 1866 . Kjære Vedel, ... Af mit Telegr. Telegram fra Quaade 22/5 (Koncept): Jeg har idag telegrapheret til Paris: Moltzen skal idag være reist til Paris. Vil sikkert søge at see Kaiseren.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-05-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 26. Mai 1866 . Kjære Vedel, Baron Nicolay har spurgt mig om jeg havde Noget til Kbhvn. Men da jeg skrev igaar og der siden Intet er passeret, hvortil kommer, at Guldencrone jo sandsynligviis vil k

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-uu-uu)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fredag. [1866 Foraar.] Kjære Kammerherre. . . . Det troes for sikkert i Berlin at vi, i Tilfælde af at det gaaer Preussen mindre godt, skulde ville gribe Leiligheden til at f

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-05-28)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Direktør P. Vedel . Wien , 28. Mai 1866 . Kjære Directeur. . . . Det gjør mig ondt af Deres forrige Brev at see, at man endnu i Regjeringen har saa liden Tillid til Østerrigs gode Stemning. Jeg kan ikke betragt

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til General Bülow , Gesandt i London . Confidentielle. Copenhaque , 5 juin 1866 . Monsieur le Général. Vous vous rappelez les paroles avec lesquelles le comte Russell accompagna la proposition que de concert avec les aut

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 5. Juni 1866 . Hoslagt sender jeg Dem Copi af de confidentielle Depescher, som tilstilles idag de kongelige Gesandter i Petersborg og London i Forbindelse med den identisk

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentiel. Copenhaque , 5 juin 1866 . M. le Comte. Lorsque vers la fin de 1863 l’Empereur Napoléon convia l’Europe à se réunir en un congrès général pour rechercher les mo

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Paris, London og St. Petersborg . Copenhague , 5 juin 1866 . A la paix de Vienne le Danemark, accablé par les forces supérieures de ses adversaires, s’est vu contraint de leur céder les trois duchés qui faisaien

BREV TIL: Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-05-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerjunker Vind , Chargé d’affaires i St. Petersborg . Confidentielle. Copenhague , 5 juin 1866 . Monsieur. Lorsque vous aurez l’honneur de remettre entre les mains de S. E. le Vice-Chancelier la dépêche que je vou

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-06-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 8. Juni 1866 . Synes De ikke at Meddelelsen af Noterne bør opsættes, til der atter er Sandsynlighed for Conferencens Sammenkomst. Moltke. Chiffer

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 9. Juni 1866 . Sig ved Afgivelsen af Depesche Nr. 11 at De telegrafisk er instrueret til at tilføie at uagtet vor Udtalelse under de forandrede Forhold for Øieblikket ikke

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-06-12)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 12. Juni 1866 . Drouyn fraraader os enhver Væbning. Moltke. Chiffertelegram, indleveret i Paris 12. Juni 1866 Kl. 5.55 Efterm., modtaget s. D.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-06-12)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 12 juin 1866 . Monsieur le Comte, J’ai l’honneur d’accuser réception à Votre Excellence des dépêches Nr. 11, 12 & 13, Trykt Side 187 ff. qu’Elle a bien voulu m’adress

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 14. Juni 1866 . Herr Greve. . . . Samtalen [13. Juni med Grev Mensdorff om Frankrigs Stilling] fortsattes om Begivenhederne i Hertugdømmerne, og paa mit Spørgsmaal om han vidste, hvilken Styr

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Herr Greve. Wien , 14. Juni I Brevet staar: Januar. 1866 . Under en Samtale, som jeg idag har havt med Herr v. Biegeleben udtalte han, at den nærværende i Hertugdømmerne indtraadte Tilstand ikke alene stred

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 15. Juni 1866 . Indesluttet sender jeg Dem det mig igaar meddeelte Udkast til det nye tyske Forbund, udarbeidet af Bismarck, overleveret af Heydebrand, hvem dette engang ved Leilighed sendes til

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. Juni 1866 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg ikke har noget Nyt at meddele Dem herfra kan jeg dog ikke lade hengaae længere Tid uden ret hjerteligt at takke Dem for Deres si

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-20)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 20. Juni 1866 . Jeg har vigtige Meddelelser at gjøre og beder i Uvished om Brevskaber naae sikkert om Befaling at komme til Kjøbenhavn. Falbe. Chiffertelegram, indlevere

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 21. Juni 1866 . Jeg tør ikke bemyndige Dem til at reise Selv, men beder Dem sende en eller anden ung Dansk eller Deres Tjener, som Coureer til det danske Overpostamt i Lybek. —

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 23. Juni 1866 . Instrux umulig at udføre, hvorfor jeg nødes til at reise. Falbe. Chiffertelegram, indleveret i Wien 23. Juni 1866 Kl 4.20 Efterm.

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-06-24)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 24. Juni 1866 . Behag at afvente yderligere Instrux fra Grev Frijs. Vedel. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i København 24. Juni

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-24)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 24. Juni 1866 . [Har efter Tilsigelse lige haft en Samtale med Grev Mensdorff, der havde tænkt at medgive ham et Brev til Grev Frijs »for formelt at bekræfte hans Ord«.] Hr. von Biege

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 25. Juni 1866 . Da jeg ikke kjender de Grunde, der bevæge Dem til at troe at kunne fravige min Ordre om ikke at indfinde Dem personlig, men at sende en paalidelig Mand, maa jeg

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-06-25)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 25. Juni 1866 . Herr Greve, Tiden tillod mig ikke igaar saa fuldstændigt, som jeg maatte ønske det for at undgaae mulig Mistydning, at fremsætte Anledningen og Grundene for

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-06-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 25. Juni 1866 . Kjære Kammerherre. Skulde De høre Noget om at Falbe fra Wien er reist hertil Kbhvn., saa maa De ikke blive urolig og saavidt muligt fjærne alle Mistydninger af en s

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-06-28)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag [28. Juni 1866.] Kjære Kammerherre. Heldigvis fik vi itide stoppet Falbe i den intenderede Reise, som netop under disse Omstændigheder vilde have taget sig meget uhel

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Confidentiel. Kjøbenhavn , 30. Juni 1866 . I Depesche Nr. 68, overbragt hertil igaar af Grev Harold Moltke, har D. H. meddeelt mig en Samtale mellem Dem og Grev Mensdorff, i hvilken denne h

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-06-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 30. Juni 1866 . Mit Svar paa den mig ved Grev H. Moltke igaar overbragte Depesche fra den kgl. Gesandt i Wien, som jeg vedlægger i Afskrift, vil D. H. erfare af den medføl

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. Juli 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier som stadfæstede Efterretningen om de preussiske Seiervindinger, der lade til at gjentage sig og fortsættes; dog haa

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-07-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 5 juillet 1866 . Monsieur le Comte, J’ai l’honneur d’accuser réception à Votre Excellence de la dépêche (Nr. 14) qu’Elle a bien voulu m’adresser en date du 30 du mois

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-08)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Wien , 8. Juli 1866 . Herr Greve, Jeg har iforgaars med den engelske Coureer modtaget Deres Excellences confidentielle Depeche Nr. 17 af 30te f. M. Jeg har ikke havt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Juli 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier, som have givet mig meget at tænke paa i Anledning af den omtalte Personlighed og den Sag, som han skal sætte i Gan

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-07-21)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 21. Juli 1866 . Kjære Kammerherre. Jeg har længe ventet med at svare Dem paa Deres Brev, i hvilket De har meddeelt mig Deres Ønske at kunne ledsage Deres Familie hertil og tilbring

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Frydenlund , 22. Juli 1866 . Kjære Quaade! Jeg har ikke i de sidste Dage kunnet skrive Dem til og takke for Deres venlige Linier, men vi have Rigsdag og dette medtager mig altid noget ba

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-07-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22 juillet 1866 . Préliminaires proposés par la Prusse et amendés par la France. Maintien de l’intégrité de l’Autriche sauf cession de la Vénétie; l’Allemagne du Nord constituée séparéme

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-24)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 24. Juli 1866 . Herr Greve, Jeg havde den Ære igaar, ved et gjennem Gesandtskabet i Paris fremsendt Telegram at underrette Deres Excellence om, at en af Artiklerne af det fr

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-07-25)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 25 juillet 1866 . L’article des préliminaires porte textuellement: Les duchés de l’Elbe seront remis à la Prusse sauf les districts du nord du Slesvig dont les populations libre

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 26 juillet 1866 . Monsieur le Comte. Je viens de recevoir la dépêche télégraphique que vous m’avez envoyée lundi passé relativement à l’article des préliminaires

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 26. Juli 1866 . Allerunderdanigst Beretning. Jeg giver mig herved den Ære allerunderdanigst at indberette, at den kongelige Gesandt i Paris ad telegraphisk Vei har meddelt mig, at den Artikel af

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-27)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 27. Juli 1866 . Herr Greve, ... Den kongelige Regjering vil saaledes formeentlig komme til at deeltage i den almindelige Fredsslutning for Nordslesvigs Vedkommende. Dens Opg

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-07-27)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 27. Juli [1866] . Kjære Etatsraad. ... Jeg vilde ønske at vi kunde snakke sammen, om kun en Times Tid, om den nye Stilling og om den Artikel i det franske Mediationsforslag, som

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-07-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 28. Juli 1866 . Den kgl. Regering har nu fra Paris modtaget officiel Bestyrkelse paa den Efterretning Deres HøivelҌaarenhed allerede tidligere havde seet Dem istand til at k

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-07-31)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 31. Juli 1866 . Herr Greve, Den kongelige Gesandt i Paris har underrettet mig om, at den franske Udenrigsminister i en Samtale, han havde havt med ham den 25de dennes, havde

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1866-08-01)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 1. August 1866 . Deres Excellence. Da jeg i Formiddags aflagde Besøg hos Udenrigsministeren erklærede denne, paa min derom gjorte Forespørgsel, at den engelske Regjering ikke havde Kundskab o

BREV TIL: Napoleon 3.; FRA: Christian 9.; (1866-08-02)
Kong Christian IX til Kejser Napoleon III . Copenhague , 2 août 1866 . Monsieur mon frère. Malgré les graves préoccupations qui se disputent l’attention de Votre Majesté Impériale, Votre pensée s’est arrêtée avec sympathie sur l’injustice manifeste q

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. August 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier, der end yderligere bidrage til at paaskynde Udarbeidelsen af adskillige Sager og memoirer, som kunne gjøres forn

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 7. August 1866 . Kjære Vedel! Paa Dampskibet fra Corsør til Aarhuus, hvor jeg læste en mesterlig Artikel af Dagbladet fra 4de Aug. om den politiske Situation, fandt jeg tillige Artiklen om Rusl

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-07)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 7. August 1866 . Herr Greve, Fredsunderhandlingerne ville tage deres Begyndelse imorgen i Prag, hvorhen Baron Brenner afreiser iaften. Jeg har ladet det være mig magtpaaligg

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-08)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Direktør P. Vedel . Paris , 8. August 1865 [Ɔ: 1866]. Kjære Etatsraad! Jeg takker Dem meget for Deres Brev af 2den dennes, som jeg har læst med stor Interesse og skal jeg nu tillade mig at besvare de vigt

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 8. August 1866 . Kjære Vedel! Tak for Deres Linier igaar, om de end ikke vare meget opmuntrende, thi det forekommer mig meget uhyggeligt, at vi ikke høre et Ord fra Preussen og at man endog med

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9. August 1866 . Deres Excellence. Efterat den kongelig preussiske Ministerpræsident om Aftenen den 4de d. M. samtidigt med Hans Majestæt Kongen af Preussen er vendt tilbage til Berlin,

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 10. August 1866 . Deres Excellence. Til min allerærbødigste Indberetning af Gaars Dato Nr. 40 skal jeg tillade mig at knytte følgende fortrolige Bemærkninger: Minist

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1866-08-10)
Etatsraad Regenburg til Direktør P. Vedel . 10. August 1866 . Høistærede Etatsraad. Paa den af Dem dertil givne Foranledning, havde jeg sørget for, at en Mand i Haderslev, og en anden i Sundeved skulde bringe en Adresse i Gang. Sml. Mackeprang, 29 f.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 10. August 1866 . Deres Excellence, Det vil ikke være Deres Excellence ubekjendt, at Herr Molzen for nogen Tid siden er vendt tilbage til Berlin, og jeg behøver da ikke at til

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 10. August 1866 . Kjære Vedel, Jeg skal endnu til mine Beretninger Nr. 40 og 41 Trykt som Nr. 157 og 158. føie den Bemærkning, som jeg fandt mindre paa rette Sted i en officiel Skrivelse, at Grev

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-13/1866-08-14)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 13. August 1866 . [.Meddelelser omVaabenhvile og Fredsforhandlinger.] Som jeg erfarer, bestræber den preussiske Befuldmægtigede sig for en Forandring eller Udeladelse af den i Art. II

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-14)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 14. August 1866 . Falbe melder: Preussen fordrer strøget Passus om fri Afstemning i Nordslesvig. Østrig føler sig fristet. Moltke. Chiffertelegra

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. August 1866 . Kjære Quaade! Strax efter min Hjemkomst fra Jylland maa jeg dog bringe Dem min hjertelige Tak for de modtagne Depecher Nr. 40, 41 og 42 saavelsom den fortr

BREV TIL: ukendt FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1866-08-uu)
Betænkning af J. Regenburg . [ Før 15. August 1866 .] En Afstemning over hele Slesvig vil, som Stemningen er, give et gunstigt Udfald. En Deling vil berøve os en Del Stemmer, som ville føle sig nøie sammenknyttede med Sydslesvigerne; Sydens Tiltrækningskraft vil blive

BREV TIL: ukendt FRA: Udenrigsministeriet, ; (1866-08-15)
Memoire fra Udenrigsministeriet . Copenhague , 15 août 1866 . Les préliminaires de paix, convenus entre la Prusse et l’Autriche et signés le 26 juillet à Nicolsburg, portent dans l’article 3 que »les populations des districts du nord du Slesvig seront

BREV TIL: ukendt FRA: Udenrigsministeriet, ; (1866-08-15)
Konfidentielle Motiver til Memoiren af 15. August 1866. 15. August 1866 . Hvor følgerigtigt og overeensstemmende med de faktiske Forhold i Slesvig det end vilde være, at den paatænkte Folkeafstemning i Hertugdømmet kom til at omfatte hele Landet, maa det dog e

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Copenhague , 15 août 1866 M. le Comte. Vous verrez par le rapport de M. de Quaade, que je joins en copie, de quelle manière M. de Bismark a accueilli les ouvert

BREV TIL: Bülow, Carl Ernst Johan; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til General Bülow , Gesandt i London , og Baron Plessen, Gesandt i St. Petersborg. Kjøbenhavn , 15. August 1866 . Uagtet Fredspræliminærerne mellem Østrig og Preussen som (Titl.) bekjendt indeholder et for os gunstigt Forbehold er

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. August 1866 . Jeg takker Deres Høivelbaarenhed for Deres Depescher Nr. 40, 42 og billiger fuldstændigt den Maade paa hvilken De har indledet og gjennemført Deres Samtale

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 16. August 1866 . Kjære Quaade! Nok engang Tak for Deres Depecher saavelsom for det sidst modtagne Brev, hvoraf det fremgaaer, at Stemningen synes at være bleven lidt bedre;

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-08-uu)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag. [August 1866.] Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev hvor lidet glædeligt det end var. Memoiren til Moltke er navnlig fremkaldt ved en Samtale mellem ham og Drouyn.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-17)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 17. août 1866 . Monsieur le Comte, J’ai vu hier M. Drouyn de Lhuys et lui ai fait part de la communication qui m’était parvenue de Vienne touchant les efforts que fera

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1866-08-18)
Etatsraad Regenburg til Direktør P. Vedel . 18. August 1866 . Høistærede Etatsraad. Den paatænkte Deputation er da i det sidste Øieblik gaaet istykker; — 2 flensborgske Medlemmer ere her, for at faa at vide, om det er ønskeligt at Sagen optages igjen.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-19)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 19. August 1866 . Herr Greve, Deres Excellences Telegram af 16de dennes har jeg havt den Ære at modtage. Den Meddelelse jeg, som berettet under 13de dennes, gav Hertugen af

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 21. August 1866 . Kjære Vedel, Jeg maa endnu bestandig holde fast ved hvad jeg alt tidligere har sagt, at det der her skal kunne gjøres ved os selv er meget Lidet. Det er Paris der i den Henseende

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Napoleon 3.; (1866-08-22)
Kejser Napoleon III til Kong Christian IX . St. Cloud , 22 août 1866 . Monsieur mon Frère. Je serais bien heureux si mon intervention pouvait, comme je l’espère, rendre au Danemark la partie danoise du Schleswig. Votre Majesté veut bien d’avance me r

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 23 août 1866 . M. de Bismarck a assuré au Ministre de l’Empereur à Berlin que l’article trois des préliminaires se trouvera dans la paix définitive. M. Drouyn de Lhuys craint ma

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 23. August 1866 . Herr Greve, Siden min ærbødigste Rapport Nr. 86 af 19de dennes, som afgik med en Reisende, har jeg dagligt holdt vaagent Øie med Gangen af Forhandlingerne

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-24)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 24 août 1866 . Monsieur le Comte, Conformément aux instructions de Votre Excellence je me suis rendu hier, jeudi, chez M. Drouyn de Lhuys et lui ai donné lecture de la

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1866-08-24)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 24. August 1866 . Deres Excellence. I Overeensstemmelse med den i Depeche Nr. 6 af 15de ds. modtagne Instruction, har jeg samtalet med Lord Stanley og saa indtrængende som muligt opfordret ti

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 24. August 1866 . Deres Excellence. Den herværende kongelig svensk-norske Gesandt har i Fortrolighed meddeelt mig Indholdet af en Depesche han har modtaget fra sin Regjering o

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-08-26)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 26. August 1866 . Herr Greve, Jeg tvivler ikke om, at jeg imødekommer Deres Excellences Hensigter, naar jeg gjør opmærksom paa, at den Andeel, som Hertugen af Gramont har ha

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-08-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. August 1866 . Kjære Quaade! Undskyld at jeg idag kun seer mig istand til at sende Dem et Par Linier for at meddele Dem, at jeg har udfærdiget og underskrevet Ansøgningen

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-08-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 27. August 1866 . Kjære Vedel, . . . Jeg saae igaar en af det herværende U. Ministeriums Embedsmænd. Efterat vi først havde talt om mere almindelige Gjenstande, begyndte han selv at tale om Nordsl

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vind, Carl Rudolph Emil; (1866-08-29)
Kammerjunker Vind , Legationssekretær i St. Petersborg, til Udenrigsminister Grev Frijs . St. Petersbourg , 29/17 août 1866 . Monsieur le Comte, Le général Manteuffel a quitté Saint Pétersbourg vendredi dr. après un séjour d’environ 14 jours en même t

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-08-29)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 29 août 1866 . Monsieur le Comte, [Omtaler at Frankrig næppe uil sætte noget alvorligt ind paa at formilde Sachsens Skæbne efter Nederlaget.] J’ai cru, M. le

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. September 1866 . For Deres venlige Skrivelse af 30te dennes[!] herved min Tak og kunde jeg meget ønske om vedkommende dolus hos vor kjære Landsmand kunde constateres, thi

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 8. September 1866 . ... Det lader til at have været Skjæbnens urokkelige Villie, at vor Ven Heydebrandt skulde have Modgang igaar, thi han tilsagdes af Overhofmarskallen W. T. v. Oxholm. til en

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Bülow, Carl Ernst Johan; (1866-09-13)
General Bülow , Gesandt i London, til Udenrigsminister Grev Frijs . London , 13. September 1866 . Deres Excellence. Under et Besøg igaar hos Lord Stanley spurgte jeg, om der var meddeelt Noget fra Berlin med Hensyn til Opfyldelsen af Løftet om Tilbagegivelse af en Dee

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-09-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 21. September 1866 . Deres Excellence. Den herværende kgl. storbritanniske Ambassadeur har ifølge sin Regjerings Befaling havt tvende Samtaler med Grev Bismarck angaaende Nord

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Kjøbenhavn , 27. September 1866 . Deres Høivelbaarenheds Samtale med Hr. de la Valette synes ikke at love nogen videre energisk Optræden af den franske Regering i Berlin til vor Fordee

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-09-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 27. September 1866 . Kjære Quaade! . . . Prindsesse Dagmars Reise og Afsked fra Fædrelandet gik meget godt af; Forældrene ere forknytte og føle dybt Savnet, da hun var den o

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. October 1866 . Kjære Quaade! Den tilsendte Commiteebetænkning Det preussiske Landdagsudvalgs Betænkning vedr. Hertugdømmernes Inkorporation. var ikke lystelig

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentielle. Copenhague , 5 octobre 1866 . Monsieur le Comte. Monsieur le marquis de Moustier étant à présent entré en fonctions comme ministre des Affaires étrangères, je

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-10-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 6. October 1866 . Kjære Vedel, Jeg antager, at De har seet en Artikel der staaer i »Fædrelandet« for den 3die under Titelen: af et Brev fra Berlin »Fædrelandet« Nr. 229, hvor der gives et meget ou

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. October 1866 . Kjære Quaade! Vi have nu tilendebragt Valgene til Folkethinget, og endskjøndt Forandringen sikkerlig ikke kan siges at være til det Bedre, bilder jeg mig

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1866-10-23)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 23. October 1866 . Herr Greve, Jeg har idag havt en Samtale med Grev Mensdorff, og idet jeg henledede denne paa det slesvigske Spørgsmaal, spurgte jeg Ministeren om den keis

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-10-31)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 31. October 1866 . Kjære Quaade! Ligesom jeg stod i Begreb med at tilskrive Dem for i al Gemytlighed at underholde mig med Dem om Muurmestere, Snedkere og Sengefabrikanter t

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. November 1866 . Kjære Quaade! . . . Kongen kom igaaraftes hjem fra Lerchenborg meget glad og fornøiet og jeg har imorges sat Hs. Majestæt fuldstændigt ind i Sagen; han ha

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. November 1866. Kjære Quaade! . . . Den af os gjentagende omtalte Sag vil formodentlig komme i Orden om ikke i Berlin saa i Petersborg, jeg haaber, at Besøge

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-09)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 9. November 1866 . Kjære Frijs, . . . C. Plessen har været her; men jeg troer ikke hans Reise har havt Noget at gjøre med Nordslesvig. Man siger mig, at han udelukkende har været her i A

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. [ Berlin ], 16. November 1866 . Jeg troer at burde underrette Deres Excellence om, at efterat Herr Molzen nu stadig har opholdt sig i Berlin i omtrent et halvt Aar, er ogsaa den i min allerærb.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 16. November 1866 . Deres Excellence, Jeg benyttede den i min fortrolige Skrivelse af Dags Dato omhandlede Leilighed til for Herr von Thile at bringe den her i Udsnit vedlagte Artikel af

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 16. November 1866 . Kjære Vedel, . . . Indlagte Brev fra Hansen Jens Julius Hansen. tillader jeg mig at sende til Dem. Jeg havde sagt ham at jeg ikke godt kunde besørge det; men saa har han prakk

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 22. November 1866 . Kjære Quaade! . . . Paa min . . . Reise til Boller og Frijsenborg hentede jeg mig en dygtig Forkjølelse, som har været lidt stræng for mig at b

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-11-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. November 1866 . Deres Excellence, Jeg havde igaar en Samtale med den k. preussiske Understatssecretair, hvoraf jeg skal tillade mig herved at gjengive Indholdet saa nøiagtigt som mul

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. November 1866 . Kjære Quaade! Ligesom jeg vilde sætte mig ned for at besvare Deres venlige Linier modtager jeg Deres Depeche, som skal blive besvaret imorgen eller en af

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-11-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 29. November 1866 . Kjære Quaade! . . . Af mit forrige Brev vil De have modtaget den bestemte Efterretning om Kronprindsens Ankomst, jeg har bedet Kongen om strax pr. Telegr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. December 1866 . Gode Directeur! . . . Jeg finder her paa mit Bord Ostesagen, over hvis Afgjørelse vor Ven Dotézac heller ikke vil blive fornøiet, men vist er det, at man ogsaa snart maa bede

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 5. December 1866 . Kjære Quaade! . . . I dette Øieblik modtager jeg Telegram om, at Kronprindsen kommer imorgen tidlig og Afreisen vil da efter al Sandsynlighed blive tidlig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. December 1866 . Kjære Quaade! Jeg modtog paa een Gang Deres Brev, hvoraf det glædede mig meget at faae Bestyrkelse paa min Tro om, at Kronprindsen vilde tiltale i Berlin

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 12. December 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Skrivelse af 9de dennes, hvori jeg med stor Glæde har erfaret gjentagende, at det hele Ophold er faldet ud til vor Kr

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-12-14)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 14. December 1866 . Deres Excellence. . . . Under Hs. k. H. Kronprindsens Ophold i Berlin er jeg ved tvende Leiligheder truffet sammen med Grev Bismarck, og ved den ene af disse Leilighe

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1866 . Kjære Quaade! Tak for Deres tvende Breve, som jeg modtog igaar og hvoraf jeg forstaaer, at jeg har fremsat min Opfattelse af Forholdene noget skarpt og g

BREV TIL: ukendt FRA: Hansen, Jens Julius; (1866-12-20)
Fra Jens Julius Hansen . Paris , 20. December 1866 . Deres Brev af 16de modtaget idag, og meddeler jeg Dem her after Tidsfølge en beretning om,hvad der i den senere Tid er foregaaet: 1)den 8de December forlod jeg Berlin med det indtryk, at det er Bismarcks hens

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-12-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 22. December 1866 . Kjære Vedel, ... Jeg vil ogsaa omtale for Dem, at Thile idag med Hensyn til Grev Bismarcks Tale i Annexionssagen tem- melig tydeligt har ladet mig forstaae, eller saagodtsom re

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 24. December 1866 . ... Jeg har havt frygtelig travlt i disse Dage med mine egne Forretninger og har derfor ikke faaet Tid til at læse Aviserne; vil De være saa god at opbevare og sende mig til

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1866-12-24)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 24 décembre 1866 . Monsieur le Comte. ... Le discours prononcé dernièrement par monsieur de Bismark sur la question de la restitution du Slesvig du Nord a produit ici

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1866-12-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 28. December 1866 . Deres Excellence, I min allerærbødigste Indberetning Nr. 57 [af 14. December 1866] har jeg omtalt den Mulighed, at man her vilde lade foretage Valg i Slesvig til det

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 28. December 1866 . ... Bismarcks Tale har jeg ikke kunnet faae at læse, men jeg har Indtrykket af, at han søger at lege Blindebuk med Louis, Kejser Napoleon. kunde vi herved profitere Noget o

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1866-12-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Frijsenborg , 29. December 1866 . Kjære Quaade! Tak for det Brev, som jeg igaaraftes modtog fra Dem og som var dateret den 25de fra Berlin, og hvilket jeg skynder mig med at besvare ikke

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1866-12-31)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 31. December 1866 . Kjære Kammerherre. . . . Tak for Deres Notits om Thiles Ord til Dem. Men hvad har man da isinde i Berlin, naar man troer at vi ville blive fornøiede? Paa anden Haand ha

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-01-02)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 2. Januar 1867 . Kjære Vedel, ... Jeg veed ikke hvorfra Kauffmann kan her have dannet sig en blot nogenlunde bestemt Mening om hvad man her vil. Jeg tilstaaer, en af Grundene hvorfor jeg ikke har

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-01-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Januar 1867 . Kjære Quaade! . . . Den lille Historie, som De omtaler og som i hele sin Ubetydelighed er bleven lavet op til en forfærdelig Høide, har fundet en Berigtigel

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Rasmussen Carlsen, Hans; (1867-01-12)
Hofjægermester H. R. Carlsen til N. F. S. Grundtvig . Raadhuusstræde , 12. Januar 1867 . Høierværdige Hr. Biskop Grundtvig! Kjære Ven! Jeg maa endnu ikke gaae ud, derfor skriver jeg Dem til. — Høgsbro har bragt mig Deres Forslag om at faae

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-01-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Januar 1867 . Kjære Quaade! Endskjøndt Tiden er meget knap for mig idag, kan jeg dog umulig lade hengaae længere Tid uden at takke Dem for Deres sidste kjærkomne og inte

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-01-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 18. Januar 1867 . Kjære Vedel, ... De vil have seet, at nu siger Prov. Correspondez ligefrem, at Valgene til Parlamentet skulle foretages i Slesvig før Afstemningen. ... G. Quaade.

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Rasmussen Carlsen, Hans; (1867-01-30)
Hofjægermester H. R. Carlsen til N. F. S. Grundtvig . Raadhuusstræde , 30. Januar 1867 . Høierværdige Hr. Biskop Grundtvig! I Anledning af Deres ærede Brev af Dags Dato tillader jeg mig at underrette Dem om, at jeg fastholder min Betragtning af, at

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. Andræ . Kiøbenhavn , 3. Februar 1867 . Da Forespørgselen vedrørende de udenrigske Forhold vil finde Sted imorgen, vilde det være mig meget kjært om det maatte convenere Geheime-Etatsraaden at see hen til mig

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-02-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 5. Februar 1867 . Kjære Vedel, Siden jeg taler om Heydebrand, vil jeg dog bede Dem tænke paa, om der ikke kunde være Anledning til at omtale Molzen for ham. Denne Fyr er atter i fuld Virksomhed, o

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-02-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 13. Februar 1867 . Kjære Vedel, . . . Det er ikke umuligt, at det slesvigske Spørgsmaal med det Allerførste kommer frem. Da jeg iforgaars præsenterede Knuth for Thile og udbedende mig ha

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 13. Februar 1867 . Kjære Quaade! Dobbelt kjært var mig Deres sidste Brev, som jeg modtog med den engelske Coureer igaar, fordi jeg havde længtes meget efter at høre fra Dem

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 19. Februar 1867 . Herved er jeg saa fri at opfordre Dig til at sende mig et af Dig udarbeidet Udkast til den af os sidst under vor mundlige Samtale omtalte Protest; Det drejer sig om den Prot

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-19)
Indlæg i Udenrigsminister Grev Frijs’s Brev til Etatsraad Regenburg af 19. Februar 1867 . Det forekommer mig at den omspurgte Erklæring maatte have Følgende til Hovedindhold. Nordslesvigerne, hvis Sprog? og Nationalitet ikke er tydsk, ansee sig saa meget mindre for

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Wegener, Johan Jørgen Stiller; (1867-02-20)
Pastor Joh. Wegener til Etatsraad Regenburg . Halsted pr. Nakskov , 20. Februar 1867 . Hr. Etatsraad! Maa jeg tilskrive Dem nogle Ord; uagtet vort personlige Bekjendtskab er saare ringe, kjender jeg Dem dog meget godt deels fra min Broder deels fra hele Deres

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-02-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22. Februar 1867 . Deres Excellence, . . . Om den preussiske Regjerings Hensigter med Hensyn til det nordslesvigske Spørgsmaal er der i længere Tid aldeles intet Positivt kommet mig for

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-02-23)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 23 février 1867 . Monsieur le Comte, Je m empresse de porter à la connaissance de Votre Excellence que le gouvernement impérial a cru devoir faire une démarche auprès

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-02-27)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag. [27. Februar 1867] . Kjære Kammerherre. 1. Jeg troer at jeg aldrig har giort Dem opmærksom [paa] hvorfor jeg især tillægger Værnepligtssagen saa stor Betydning, men det er fordi v

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-02-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 28. Februar 1867 . Kjære Quaade! Tak for Deres Brev med sidste engelske Coureer, hvori der dog endnu levnes os noget Haab, vi vare alt ifærd med at forberede Alt forinden vi i Søndags mod

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Marts 1867 . Kjære Quaade! Overbringeren af dette Brev, Professor P. L. Panum. som De muligviis allerede kjender, og som jeg i al Fald paa det Varmeste kan anbefale Dem,

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 1. Marts 1867 . Kjære Ven! Tak for Din Meddelelse men fremfor Alt for Brevets Indhold som i fuldeste Maal tilfredsstillede mig; jeg medgiver et Brev til Quaade som Anbefaling og Forklaring, da

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-03-01)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , Ier mars 1867 . Monsieur le Comte, A la suite de la demande faite par le cabinet des Tuileries auprès de celui de Berlin touchant l’affaire du Slesvig du Nord et dont

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-02)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Kiel, Bahnhofshotel , 2. Marts 1867 . Jeg har truffet V. og faaet Brev med til B. I dette og de flg. Breve fra Panum betyder V.: Valois, fransk Vicekonsul i Kiel; B.: Benedetti, fransk Ambassadør i Berlin; A.: Ah

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-04)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Stadt Magdeburg, Mohrenstrasse 11 [Berlin] . Mandag, 4. Marts 1867 . Jeg ankom her igaar Morges Kl. 5. Efter at have opspurgt A.s og K.s Addresser (de vare flyttede fra det oprindelig opgivne Sted

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-05)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Stadt Magdeburg, Mohrenstrasse 11 [Berlin] . 5. Marts 1867 . Igaar er Intet forefaldet og idag er intet Møde. Jeg var til Middag hos Q. Han havde filet noget paa Slutningspassus uden i nogen væsen

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Scheel-Plessen, Wulff Heinrich Bernhard; (1867-03-05)
Grev Scheel-Plessen , Gesandt i Stockholm, til Udenrigsminister Grev Frijs . Stockholm , 5 mars 1867 . Monsieur le Comte, ... J’ai eu l’occasion de voir une lettre particulière de Berlin, adressée au comte de Manderström par une personne évidemment f

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 7. Marts 1867 . Kjære Ven! Indesluttet sender jeg Dig Panums Brev tilbage; jeg haaber snart igjen at høre Noget fra den Kilde og vil først være ret beroliget, naar jeg erfarer at Hovedpræstati

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 8. Marts 1867 . Kjære Ven! Det glædede mig at modtage den lille Meddelelse i dette Øieblik og endnu mere fordi den stadfæstede Vedkommendes Opfattelse fuldkommen i Lighed med hvad jeg tidliger

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Marts 1867 . Kjære Quaade! Skjøndt det ikke er længe siden, at De har hørt fra mig, maa jeg dog benytte et Øiebliks Frihed for at samtale lidt med Dem; af Aviserne vil De

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-03-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 13. Marts 1867 . Kjære Greve, ... Den herværende franske Ambassade har for nogle Dage siden faaet Afskrift af Grev Bismarcks Depesche til Grev Golz i det slesvigske Spørgsmaal.

BREV TIL: ukendt FRA: Ahlmann, Nicolai; (1867-03-15)
Fra Nicolaj Ahlmann . Berlin , 15. Marts 1867 . ... Krügers Valg er endnu ikke prøvet, og vi have den Overbeviisning, at det forsætlig opsættes for ikke at give ham Leilighed til at yttre sig. Igaar var der Valgprøver paa Dagsordenen, og Krüger var fuldt rustet

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-03-16)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 16 mars 1867 . Monsieur le Comte, J’ai exactement reçu les dépêches Nr. 2 & 3 que Votre Excellence m’a fait l’honneur de m’adresser sous la date du 27 février dr.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-17/1867-03-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Marts 1867 . Kjære Quaade! Jeg har ikke kunnet besvare Deres Breve tidligere, fordi jeg deels har været lidende, deels har havt meget at bestille, men jeg benytter det n

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-03-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Professor P. L. Panum . Berlin , 22. Marts 1867 . Det har været en stor Beroligelse for mig, kjære Herr Professor, at modtage Deres venlige Linier af 10de d. M., og det er kun som Følge af en forøget, om end, som jeg troer, unødvendig

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-03-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 25. Marts 1867 . Kjære Kammerherre. ... Mig forekommer vore Sager at staae inderligt slet. Minus de saftige Talemaader synes jeg destoværre at Fædrelandet havde Ret i sin

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-03-25)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 25. Marts 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! • • • Jeg blev aldeles forbauset da jeg i Deres Brev læste, at det var Dem kjært at høre at jeg saa ofte var sammen med vore fælleds Venne

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-03-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 26. Marts 1867 . Kjære Quaade!... Vor Rigsdag gaaer som sædvanlig sin vante langsomme Gang og Arbeiderne i Udvalget om Hærorganisationen skride kun langsomt fremad, dog har

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-03-29)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 29. Marts 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! Da den gode Leilighed har tilbudt sig, samtidig med at jeg sender Prof. Barfoed nogle for ham indkjøbte Apparater, ogsaa at kunne faae en lille Pakk

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-03-29)
Professor P. L. Panum til A. E. M. Schleisner . Nørrevold 8, 29. Marts 1867 . Kjære Herr S. Jeg har rigtig modtaget Deres Brev, og takker Dem ret derfor. Saavel dets første som dets sidste Deel har jeg læst med stor Interesse. [Første

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. April 1867 . Kjære Quaade!... Fra Kongen har jeg Telegram i dette Øieblik om, at han bliver Mandagen, sin Fødselsdag, over i London.... Her er man i Publikum i stor Uro o

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-04-04)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 4. April 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! Jeg griber Leiligheden til, rigtignok i al Hast at sende Dem et Par Linier.... Efter Aftale med Blaae Bri. have vi besluttet ikke længere a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-04-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 5. April 1867 . Deres Excellence. ... I det slesvigske Spørgsmaal er Intet forefaldet med Undtagelse af de enkelte Yttringer, hvormed de tvende nordslesvigske Rigsdagsmedlemmer af og til

BREV TIL: Salicath, Carl; FRA: Krüger, Hans Andersen; (1867-04-06)
H. A. Krüger til Advokat Carl Salicath . Berlin , 6. April 1867 . Kjære Salicath! Paa staaende Fod skal jeg besvare Deres Skrivelse jeg modtog i Morges, hvis Indhold var alt Andet end hyggelig og opmuntrende. Skaus og Juhls Mission samt det vundne Re

BREV TIL: ukendt FRA: Krüger, Hans Andersen; (1867-04-06)
Fra H. A. Krüger . Berlin , 6. April 1867 . Kjære Ven! Indlagte Brev til Salicath er du nok saa god at overlevere ham snarest mueligt, han skrev mig til i Gaar i Anledning af Edsfæstelsen af det ældre værnepligtige Mandskab, og det er mit Svar paa den

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Schleisner, A. E. M. ; (1867-04-08)
A. E. M. Schleisner til Professor P. L. Panum . Berlin , 8. April 1867 . Høivelbaarne Hr. Professor! ... Jeg er meget beslaglagt af vore Venner, som synes at finde Behag i mit Selskab, og naar jeg derfor først kommer seent hjem om Aftenen fra dem er

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 15. April 1867 . Kjære Ven! Da jeg formoder at Schleisner idag er kommet til Byen beder jeg Dig om at sørge for at jeg kunde faae ham at see imellem 2 og 4 idag i Udenrigsministeriet, thi jeg

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1867-04-15)
Etatsraad Regenburg til A. E. M. Schleisner . Kjøbenhavn , 15. April 1867 . Hvis De, som jeg har hørt, kommer til Byen idag, vilde jeg efter given Anledning bede Dem om at søge Conseilspræsidenten paa Amalienborg mellem 2 og 4. A. Regenburg.

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-04-18)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Kiel , 18. April 1867 . Jeg har talt med V[alois] og han er meget glad over de Berigtigelser jeg har foreslaaet ham. Hertug Carl har været her og havt lange Samtaler med ham. Carl har i Ballenstedt været sammen m

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-04-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 19. April 1867 . Kjære Vedel, Jeg er bleven gjort opmærksom paa en Ting, som maaskee er aldeles tilfældig og ligegyldig, men som jeg dog ifølge Omstændighederne ikke kan med Bestemthed frakjende a

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Panum, Peter Ludvig; (1867-04-21)
Professor P. L. Panum til Etatsraad Regenburg . Leipsig, Hotel Rom , 21. April 1867 . Da jeg tilskrev Dem fra Kiel var Tiden saa kort at jeg kun havde Leilighed til at meddele Dem det Vigtigste, og det var jo unægtelig den om Carls Indiscretion og om Beskyttel

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 23. April 1867 . Kjære Quaade! Hjemkommen igaaraftes fra Jylland... erfarer jeg idag ved at komme herop i Ministeriet, at Deres Frue imorgen vil forlade Byen og kan jeg ikke

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-04-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 24. April 1867 . Indesluttet sender jeg Dig Dine 2 Breve tilbage; Tak for Laan og jeg skal benytte mig af Oplysningerne med største Discretion, dog troer jeg ikke stort paa Carls Meddelelser.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-04-25)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 25. April [1867] . Kjære Kammerherre. Det er et snurrigt Telegram som Memor. dipl. indeholder om at Preussen skulde have tilbudt os Nordslesv. mod at vi forbleve neutrale, men at vi skulde have afsl

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 6. Mai 1867 . Kjære Quaade! Tak for Deres sidste Brev, som jeg modtog igaar ved min Hjemkomst fra Frydenlund, hvor jeg med Familie havde feiret min Søns 18aarige Fødselsdag

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 10. Mai 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Den 7de d. M. modtog jeg Hr. von Heydebrand, som efter Ordre fra sin Regjering gjorde mig følgende mundtlige Meddelelse. Ved Pragerfredens

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-11)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 11 mai 1867 . Monsieur. Dans une entrevue que j’ai eue avec le Ministre de Prusse le 7 courant, monsieur de Heydebrand s’est expliqué à peu près dans ces termes:

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-15)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 15. Mai 1867 . Kjære Quaade! Det er muligt at dette Brev kan komme til at henligge længere Tid uden at afsendes, da der saa sjeldent drage Reisende til Rerlin og jeg har gan

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-05-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Friis . Berlin , 17 mai 1867 . Monsieur le Comte, Conformément aux ordres que Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir par Sa dépêche Nr. 9 du 11 d. c. je me suis empressé de demander une entrevue

BREV TIL: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold ; (1867-05-23)
Grev Bismarck til von Heydebrand und der Lasa, preussisk Gesandt i København . Berlin , 23. Mai 1867 . Ew. Hochwohlgeboren erhalten in der Anlage Abschrift einer mir von Herrn von Quaade mitgetheilten Depesche des Herrn Ministers v. Frijs, d. d. Kopenhagen

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 24. Mai 1867 . Kjære Quaade! Endskjøndt Tiden er knap i disse Dage, hvor vi have de mange fyrstelige Besøg, og hvor jeg desuden stadig maa have Conference med Udvalget, kan

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-28)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. Andræ . Kjøbenhavn , 28. Mai 1867 . Hvis det var Dem muligt gode Geheime-Etatsraad! at see op til mig i Ministeriet idag henved Kl. 4 Eftermiddag vilde dette være mig overordentlig kjært, thi jeg skal Klokke

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-05-31)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , [Fredag] 31. Mai 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. I Overeensstemmelse med hvad Grev Bismarck udtalte til Kammerherre Quaade, da denne afgav det efter Deres Majestæts Allerhøieste Resolution

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-05-31)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 31. Mai 1867 . Deres Excellence, . . . Hans kongelige Høihed Hertugen af Østergothland, Kronprins Oscar (II) af Sverige-Norge. som indtraf her den 24de d. M. paa Tilbagereisen fra Paris

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 1er juin 1867 . Monsieur. Dans un entretien que j’ai eu mardi dernier (ɔ: 28. Mai) avec Monsieur de Heydebrand, ce ministre m’a communiqué une dépêche de son gouve

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs’s Udkast til Instruks for Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 1. Juni 1867 . Det er os en Tilfredsstillelse, skikket til at styrke vore bedste Forhaabninger, naar den preussiske Regjering anerkjender vor Beredvillighed til at k

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Juni 1867 . Ved at tilstille Deres Høivelbaarenhed Instruction Nr. 10 med Bilag har jeg kun nogle faae Ord at tilføie til nærmere Oplysning for Dem selv. Min Sa

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Corif. Kjøbenhaun , 1. Juni 1867 . Samtidigen med at D. H. modtager Instr. Nr. 14 har jeg ganske paa samme Maade skrevet til den kgl. Gesandt i London, hvorimod jeg i min Dep. til Kmh.

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Juni 1867 . Kjære Quaade! Tak for Deres sidste Brev, som jeg vilde have forekommet ved at bringe Dem min varme og hjertelige Lykønskning til Storkorset, Kammerherre Quaad

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-03)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 3. Juni 1867 . Grev B. reiser imorgen. Kan ikke see mig idag og vil med- dele mig, om han kan imorgen. Jeg venter Ordre for benægtende Tilfælde. Quaade. Chiffertele

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 3. Juni 1867 . Dersom De ikke kan modtages, vil De afgive til Thile eller ved Note, om muligt, inden Grev Bismarck afreiser. E. Frijs. Koncep

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; (1867-06-03)
Grev Bismarck til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Berlin , 3. Juni 1867 . Der Minister-Präsident beehrt sich Herrn von Quaade auf das gefällige Schreiben von gestern ergebenst zu benachrichtigen, dass es ihm wegen dringender Geschäfte unmöglich ist d

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. Juni 1867 . Paa Deres Henstilling Ikke bevaret, maaske mundtlig. gik jeg fuldkomment ind, da jeg ved den hurtige Expedition under Fleres Tilstedeværelse hos mig mere tænkte paa hvad Indtryk

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 4. Juni 1867 . Kjære Quaade! Med Güldencrone maa jeg dog sende Dem et Par Ord idag for at underrette Dem om, at det naturligviis var af stor Vigtighed, at Depechen afgaves,

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 4. Juni 1867 . I Henhold til den igaar stedfundne telegraphiske Correspon- dance har jeg herved den Ære at fremsende Afskrift af en Note, hvorved jeg idag har tilstillet den k. preussiske Mi- nist

BREV TIL: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-04)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Grev Bismarck . 4 juin 1867 . Monsieur le Comte, En m’informant qu’il Lui était impossible de me recevoir hier, Votre Excellence a bien voulu me faire espérer que peutêtre il me serait permis de me présenter chez Elle aujourd’

BREV TIL: Schleisner, A. E. M. ; FRA: Ahlmann, Nicolai; (1867-06-12)
N. Ahlmann til cand. pharm. A. E. M. Schleisner . Dalmose ved Fredriksborg , 12. Juni 1867 . Kjære Ven, gode Landsmand, jeg er her i det deilige Nordsjælland hos min Broder og min gamle Moder tilligemed min Kone og min Datter. Livet her forekommer mig som en F

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-13)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 13. Juni 1867 . Kjære Quaade! Endskjøndt jeg ikke har Noget af Betydenhed at berette maa jeg dog da en passende Leilighed tilbyder sig idag benytte denne for at takke Dem fo

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-06-17)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 17. Juni [1867] . Kjære Kammerherre! . . . Jeg er i den Grad i Restance at jeg end ikke har sendt Dem min oprigtige Lykønskning i Anledning af Storkorset, skjøndt den vist skinnede frem af m

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Juni 1867 . Kjære Quaade! . . . Jeg sender Dem Moltkes Depecher med Coureren for at De kan være fuldkommen au fait med Alt, hvad der passerer og jeg kan som Supplement h

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . [ Kjøbenhavn , 18. Juni 1867 ]. Kjære Quaade! Endskjøndt jeg har skrevet Dem for nylig et Brev som De rimeligviis vil modtage samtidigt med dette kan jeg dog ikke undlade at meddele Dem, at Hrr. v. Heyde

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-06-18)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 18 juin 1867 . Monsieur le Comte, Ainsi que me l’avait enjoint Votre Excellence j’avais fait parvenir à M. de Moustier en même temps qu’au prince Gortschakow, copie de

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; (1867-06-18)
Heydebrand u. der Lasa , preussisk Gesandt i København, til Udenrigsminister Grev Frijs . Kopenhagen , 18. Juni 1867 . Der Unterzeichnete Königlich preussische Gesandte hat wiederholt die Ehre gehabt, in vertraulicher Unterredung die Aufmerksamkeit des Königlic

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-06-19)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 19. Juni 1867 . Moustier bifalder Regjeringens Holdning. Troer endnu muligt, at Preussen opgiver sine Fordringer. Opfordrer til at holde ud. Depeche med første Leilighed.

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 19. Juni 1867 . Kjære Vedel! Lige siden vi toge Afsked udenfor min Port har jeg ikke kunnet undlade at tænke paa Deres Bemærkninger, men jeg har uagtet jeg har bestræbt mig for en saa rolig og l

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 24 juin 1867 . Je tiens à connaître immédiatement votre idée. Schleisner peut apporter votre lettre. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til C

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 25 juin 1867 . J’écris aujourd’hui. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 25. Juni 1867 Kl. 6.16 Efterm., modtaget s. D.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 25. Juni 1867 . Deres Excellence, I Anledning af den under 18de d. M. af den kongelige preussiske Gesandt i Kjøbenhavn indgivne Note om det nordslesvigske Anliggende, har jeg

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-06-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris . Confidentielle. Copenhague , 26 juin 1867 . M. le Comte. J’ai exactement reçu votre rapport Nr. 35 Trykt som Nr. 302. qui m’a beaucoup intéressé et je vous remercie de la m

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 27 juin 1867 . Gazette universelle du Nord de l’Allemagne publie ce soir la note du 18 dans affaire Slesvig. Gazette dit: Nous avons été mis à même de publier etc. etc. etc. Quaade.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 28. Juni 1867 . Efter igaar Aftes at have fundet den preussiske Note af 18de d. M. i det nordslesvigske Anliggende aftrykt i »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, har jeg idag gjort Herr von Thile op

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-06-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 28. Juni 1867 . Deres Excellence, Den herværende franske Ambassadeur, der omtrent samtidigt med Kongen af Preussen havde begivet sig til Paris for at være tilstede ved Hans Ma

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 2. Juli 1867 . Kjære Quaade! For Deres mange og kjærkomne Breve maa jeg bringe Dem min hjertelige Tak, thi Intet bidrager mere til at oplyse og klare Situationen end slige g

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-02?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [2.? Juli 1867] . Kjære Kammerherre. Deres Depeche Nr. Formentlig Nr. 17 af 25. Juni 1867, her trykt som Nr. 308. har i høi Grad interesseret mig, fordi den i mange Maader bestyrk

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-03)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 3. Juli 1867 . Kjære Vedel! Igaaraftes modtog jeg fra Knudsen Redaktøren af »Berlingske Tidende«, Etatsraad J. F. C. Knudsen. De omtalte Artikler findes i Berl. Tid. 3. og 4. Juli 1867. et Udka

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 4. Juli 1867 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg nødig vil forstyrre Dem i Udarbeidelsen, maa jeg dog gjøre opmærksom paa, at det vil være i høieste Grad ønskeligt, at der i vort Svar skarpt skjelnes

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-07-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentielle. Paris , 5 juillet 1867 . Monsieur le Comte, Conformément aux instructions renfermées dans la dépêche télégraphique que Votre Excellence me fit l’honneur de m’a

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-05)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 5. Juli 1867 . Kjære Vedel, Ifølge Deres Opfordring skal jeg her kortelig meddele Dem mine Bemærkninger til hvad De skriver mig i det med Prof. Melchior overbragte Brev. Det ovenfor som Nr. 314 tr

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-06)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 6. Juli 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Som jeg allerede har havt den Ære i dybeste Underdanighed at meddele Deres Majestæt, har den herværende kongelig preussiske Gesandt den 18de f. M. t

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-06)
Direktør P. Vedel til Professor P. L. Panum . 6. Juli 1867 . Ja ganske vist soutenere vi vor Ret til Als og Dybbøl og hver Dag udtale vi at ingen Afgiørelse, ingen Retfærdighed er skeet saalænge de 2 Punkter forholdes os — det sige vi til Preussen og til de And

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-07)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 7. Juli 1867 . Kjære Quaade! . . . Det er en overordentlig Agitation og Bevægelse, der finder Sted i de tydske Blade vedrørende det slesvigske Spørgsmaal og det vil som sædv

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. Juli 1867 . Kjære Quaade! Der er hengaaet længere Tid end sædvanligt uden at jeg har kunnet faae Tid til at skrive Dem til og er dette skeet, uagtet Tiden er mindre besa

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . 15. Juli 1867 . Skriver idag om fransk Demarche som gjøres imorgen i slesvigske Sag. Quaade. Chiffertelegram, indleveret i Berlin 15. Juli 1867 Kl. 7.02 Efterm., modtaget 16.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. Juli 1867 . Deres Excellence, Hr. Lefebvre har i Anledning af den preussiske Note af 18. erholdt Paalæg om at udtale det franske Cabinets Anskuelser om det slesvigske Spørgsmaal. Dis

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-16)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [16. Juli 1867] . Kjære Kammerherre! . . . Tusende Tak dernæst for Deres interessante Brev Formentlig det som Nr. 318 trykte Brev af 5. Juli 1867. om Noten, som Grev Frijs og jeg have været

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 18. Juli 1867 . Kjære Vedel, Da jeg nylig skrev Dem til om min Søns forestaaende Reise hertil, omtalte jeg ikke, at han kunde bringe Sager med til mig, deels fordi jeg ikke endnu tør ansee ham for

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Berlin , 19. Juli 1867 . Deres Excellence, Den herværende keiserlig franske Chargé d’affaires har den 16de d. M. med Herr v. Thile havt den i min allerærbødigste Indberetning af 15d

BREV TIL: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Grev Bismarck . Berlin , 20 juillet 1867 . Le soussigné a reçu l’ordre de présenter à Son Excellence Monsieur le Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté le Roi de Prusse les observations suivantes, en rép

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 20 juillet 1867 . Note remise. Mais j’ai dû faire deux changements tout formels; j’ai dit au commencement: »Le soussigné a reçu l’ordre etc. à monsieur le Président du Conseil et Ministre des Affa

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-07-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Paris, London, Stockholm, Wien og St. Petersborg . Copenhague , 22 juillet 1867 . Monsieur. Je vous transmets sous ce pli copie de la note que le Ministre du Roi à Berlin vient de présenter au cabinet

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-25)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 25 juillet 1867 . Le Chargé d’affaires de France a reçu de la part du cabi- net des Tuileries lettre tendant à confirmer l’opinion expri- mée vers la fin de mon rapport Nr. 20 sur la portée de la

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-07-26)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 26. Juli 1867 . Deres Excellence, Herr Lefebvre har meddeelt mig Indholdet af en Skrivelse, han har modtaget fra det franske Udenrigsministerium, og hvorved Marquis de Moustier billiger

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Andersen Bille , Carl Steen ; (1867-07-30)
Redaktør Bille til Professor P. L. Panum . 30. Juli 1867 . Høistærede! Valois er bange for, at vi gaae i Saxen og renoncere paa Als og Dybbøl. Jeg har beroliget ham, Ved Brev af 30/7 vedlagt Valois’ Indberetning af 31/7 1867 (Det franske U. M.s Arkiv

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-07-uu/1867-08-uu)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag [Juli—August 1867] . Kjære Kammerherre. Ja jeg har for Resten slet ikke Noget at sige Andet end giøre Dem en lille Visit, da det er saa længe siden De har hørt fra mig. Vi sidde rol

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 5. August 1867 . Kjære Quaade! Tak for . . . det nys modtagne lange Brev; om den deri omhandlede Sag har jeg fuldkomment den samme Opfattelse som De, at Besøget kun er til S

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; (1867-08-05)
Grev Moltke-Hvitfeldt , Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Grev Frijs . Paris , 5 août 1867 . Monsieur le Comte, L’incident de la dépêche française sur l’affaire du Slesvig qui a mis en mouvement la presse de Berlin et celle de Paris se trouve pre

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-08-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 6. August 1867 . Deres Excellence, Min allerærbødigste Indberetning af 26de f. M. Nr. 21 vil være indtruffet i Kjøbenhavn samtidigt med at den franske Regjering begyndte gjenn

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. August 1867 . Kjære Quaade! Vi have nu Franskmændene her til stor Glæde og Jubel for det ganske Land og Folk, og vil jeg haabe, at efter den søde Kløe maa ikke følge den

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 16. August 1867 . Kjære Vedel! Det var som jeg vel tænkte mig ikke alene de 2 Deputerede, der henvendte sig om Audients hos Hs. M. Kongen, men ogsaa Pressens Repræsentanter, idet Flere

BREV TIL: von Heydebrand und der Lasa, Tassilo; FRA: von Bismarck-Schönhausen, Otto Eduard Leopold; (1867-08-22)
Grev Bismarck til v. Heydebrand und der Lasa , preussisk Gesandt i København . Berlin , 22. August 1867 . Ew. Hochwohlgeboren kennen bereits die Note des Herrn von Quaade vom 20sten v. M., durch welche die Königlich dänische Regierung die von Ew. Hochwl. unt

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 27 août 1867 . Je vous transmets ci-joint copie d’une note que M. de Heydebrand vient de m’écrire, en réponse à celle que vous aviez adressée au Ministre des Affaires étrang

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-08-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 27. August 1867 . Kjære Vedel! Idet jeg indesluttet sender Dem min Concept til Demissionsansøgningen vil De see at jeg er gaaet i Udviklingen i den Hovedretning, som i vor Samtale igaa

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-02)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 2. September 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Da jeg allerede har havt den Ære mundtligen at forelægge Deres Majestæt den kongelig preussiske Regjerings Svar paa Kammerherre Quaades Note af

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-04)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 4. September 1867 . Kjære Ven! ... Skulde der virkelig blive Noget alvorligt ud af Forhandlingerne med Preussen, hvorom jeg nærer en i høieste Grad begrundet Tvivl, og man altsaa sku

BREV TIL: Quaade, George Joachim; Falbe, Christian Frederik; Vind, Carl Rudolph Emil; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Berlin, London og Wien og til Chargés d’affaires i Paris og St. Petersborg . Copenhague , 5 septembre 1867 . Monsieur. Les résultats des élections qui ont eu lieu dans le Slesvig le 31 du mois passé so

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 10 septembre 1867 . Monsieur. Dans une dépêche du 22 du mois passé, que M. de Heydebrand m’a communiquée, le gouvernement prussien agrée l’idée que nous avions sug

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Fortrolig. Kjøbenhavn , 10. September 1867 . Hr. Kammerherre, I Forbindelse med min officielle Instrux til d. H. af 10de ds. skal jeg tillade mig kortelig at antyde den Stillin

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kbhvn . [Frijsenborg?], 10. September 1867 . Kjære Vedel! Deres 3 forskjellige Skrivelser har jeg rigtig modtaget. . . . For at begynde med Regyndelsen, saa var det da det besynderligste Rrev fra G

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-09-13)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 13. September 1867 . Deres Excellences meget ærede Depescher Nr. 18 og Nr. 19 angaaende den fortrolige Forhandling om Garantier i Anledning af Spørgsmaalet om Tilbagegivelsen af Nordslesvig har je

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-09-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. September 1867 . Deres Excellence, Jeg har igaar for den preussiske Udenrigsminister forelæst Deres Excellences meget ærede Depesche Nr. 18 af 10de d. M. og meddeelt Ministeren Afskr

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-16)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Frijsenborg , 16. September 1867 . Kjære Vedel! ... Den 22de eller 23de om Aftenen venter jeg, hvis ikke Særligt passerer, at være tilbage i Kjøbenhavn og vi maae da for Alvor begynde paa den vestindiske Sag

BREV TIL: Panum, Peter Ludvig; FRA: Ahlmann, Nicolai; (1867-09-17)
Nicolaj Ahlmann til Professor P. L. Panum . Augustenborg , 17. September 1867 . Høistærede Hr. Professor Panum. Den sidste Tids Begivenheder, de fredeligere Udsigter, Frankrigs tilsyneladende Maadehold og de fortrolige Underhandlinger, der skulle aab

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-09-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 20. September 1867 . Deres Excellence, Det paaligger mig endnu at gjøre Deres Excellence fuldstændig Rede for den Samtale jeg har havt med Grev Bismarck, da jeg meddeelte ham den meget æ

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-09-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. September 1867 . Kjære Vedel! ... Jeg beder [Dem] om at ville remittere mig Quaades Rapport; Rapporten maa vel være den som Nr. 352 trykte, men efter Paategningen er denne først mo

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 6. October 1867 . Jeg har herved den Ære at underrette det kongelige Ministerium om, at ifølge en Meddelelse jeg i dette Øieblik har modtaget fra Understatssecretairen i det preussiske Udenrigsmin

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 8. October 1867 . Kjære Greve, Jeg har idag havt mit første Møde med Bucher. Imidlertid var dette Møde eller vor Samtale ikkun af reent orienterende Beskaffenhed, og det Eneste som jeg k

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1867-10-14)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 14. October 1867 . Kjære Kammerherre. Tilgiv den Ubetænksomhed af Ministeriet som De med saa megen Rette giør opmærksom paa i Deres sidste Brev til mig, Formentlig Brev af 9/10 om

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. October 1867 . Confidentielt. Af Deres Høivelbaarenheds confidentielle Beretning har jeg seet, at Hr. Bucher har anseet det for umuligt at holde de confidentie

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-18)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 18. October 1867 . Deres Excellence, Ved min fortrolige Skrivelse af 8de d. M. har jeg havt den Ære at gjøre Deres Excellence bekjendt med de Bemærkninger, der i mit første Møde med Lega

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 21. October 1867 . . . . Indesluttet sender jeg Dem et Rrev fra Quaade, som ikke indeholder stort. Istedetfor at gaae fremad med Territorialspørgsmaalet var det bedst at fremskynde Debatteringen

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. October 1867 . Deres Excellence, Jeg har idag Formiddag havt mit andet Møde med Legationsraad Bucher i den fortrolige Forhandling om de Garantier den preussiske Regjering forlanger t

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-22)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 22. October 1867 . Idet jeg herved remitterer Dem Knudsens Brev med Carl Plessens Carl Scheel-Plessens Brev, dateret Lindholm, 20. October, tilligemed de dertil føjede Bemærkninger findes i Berl

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. October 1867 . Kjære Vedel! Da jeg ikke fandt den omtalte Artikel i Berlingske igaaraftes, kunde der muligviis være Anledning til at gjøre Herr Etatsr. Knudsen, paa hvis Taktfuldhe

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. October 1867 . Deres Excellence, Jeg har herved den Ære at fremsende et med enkelte forklarende Bemærkninger forsynet Exemplar af den Oversigt over de preussiske Garantiefordringer,

BREV TIL: ukendt FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-23)
Bilag til Kammerherre Quaades Indberetning fra Berlin 23. Oktober 1867 . Der forlanges Garantier mod 1) Verkümmerung des Petitionsrechts; 2) Verkümmerung des Vereinsrechts; 3) Beamtenwillkühr; 4) Beschrä

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 24. October 1867 . For nogle Dage siden paa den sædvanlige Conferencedag har Grev Paar efter sin Regerings Ordre takket mig fordi den kgl. Regering i rigtig Vurdering af det øs

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-24)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 24. October 1867 . Af D. H.s Beretning Nr. 29 Trykt som Nr. 360. har jeg erfaret, med Hensyn til hvilke Punkter den kgl. preussiske Regering forlanger Garantier, men jeg sk

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 25. October 1867 . Afsendt Depesche igaar, ønsker, at De afventer den, før De reiser. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegram, indleveret i

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 26. October 1867 . Kjære Yen! Det havde været min Hensigt at besøge Dig igaaraftes, meddele Dig det i den sidste Tid Passerede, som Du dog vil erfare af Professor Larsen, hvem jeg ha

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-10-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 26. October 1867 . Deres Excellence, Som Følge af en Samtale jeg iforgaars, den 24de d. M., havde med Legationsraad Bucher har jeg, til hvad jeg har havt den Ære at bemærke ved den min a

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 29. October 1867 . Dersom Buchers Svar er ligesaa officielt som Bismarcks vilde være, er det første nok. Men jeg ønsker ikke, at De kommer hertil, før jeg har faaet Garantie

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 30. October 1867 . Kjære Yen! Da jeg af vor Samtale forleden Aften fik det Indtryk, at Du ikke havde nogen stor Tilbøielighed til at afgive en Slags Betænkning over de forskjellige P

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1867-10-31)
Etatsraad Regenburg til Udenrigsminister Grev Frijs . Kjøbenhavn , 31. October 1867 . K. V.! Jeg tvivler paa at jeg kan føie noget Væsentligt til de Bemærkninger Formentlig den som Nr. 375 trykte Betænkning. der ere meddeelte af Prof. Larsen, som ha

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-10-uu/1867-11-uu)
Bemærkninger af Udenrigsminister Grev Frijs til det tyske Forslag . [ October—November 1867 ]. Med Hensyn til de 4 første Punkters Besvarelse da forekommer det mig at være rettest i Besvarelsen først at kaste Blikket paa den preussiske Forfatning, idet man tilfulde kan forstaa

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 1. November 1867 . Kjære Ven! Jeg vilde sætte en overordentlig stor Priis paa at have Din personlige Mening saavel om de enkelte Propositioner og disses Detail, som om det samlede In

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-11-01)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 1. November 1867 . Deres Excellence, I Anledning af det mig ved Deres Excellences meget ærede Depesche af 24de f. M. Nr. 21 givne Paalæg har jeg i sin Tid forelagt Legationsraad Bucher d

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: ukendt (1867-10-31)
Bilag til Kammerherre Quaades Depeche 1. November 1867. Berlin , 31. October 1867 . Abschrift. Reichsbankthaler I. Wiener-Friede. Artikel 8. Staatsschuld Art. 11. Equivalent dit de Holstein-Plön et le restant de l’indemnité du duc d’Auguste

BREV TIL: ukendt FRA: Larsen, J.F.; (1867-11-06)
Professor J. F. Larsens Betænkning. Kjøbenhavn , 6. November 1867 . Efter Deres Excellences Opfordring skal Undertegnede herved give en Fremstilling af de enkelte Conseqvenser af den af den preussiske Regjering fremsatte Fordring, at den danske Begjering ved en

BREV TIL: ukendt FRA: Regenburg, Theodor August Jes; (1867-11-06)
Etatsraad Regenburgs Betænkning angaaende de preussiske Garantifordringer . [ 6. November 1867 .] 1) Garantie gegen Verkümmerung des Petitionsrecht, 3) » gegen Beamtenwillkühr. Om disse to Puncter indeholdes Bestemmelser i den slesvigske Forfatningsanordning af 15. Fe

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 9. November 1867 . Kjære Ven! Tak for det Tilsendte, som jeg kuns hidindtil har faaet Tid til cursorisk at gjennemløbe, men jeg haaber idag og imorgen udelukkende at kunne offre Tid

BREV TIL: ukendt FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-uu)
Bemærkninger af Udenrigsminister Grev Frijs til det tyske Forslag . [ November 1867 ]. Bemærkninger til det fra Berlin Modtagne: Staatsschuld: ved denne Leilighed burde gjøres opmærksom paa, at den i Art. IX fastsatte Afgjørelsesmaade, hvor der er overladt Hertugdømm

BREV TIL: Kierkegaard, Peter Christian; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kultusminister C. P. Kierkegaard . Kjøbenhavn , 12. November 1867 . Deres Excellence Cultusministeren. Som det vil være Deres Excellence bekjendt findes mellem de forskjellige Punkter m. H. t. hvilke den preussiske Re

BREV TIL: ukendt FRA: Bruun, F.C.; (1867-11-15)
Departementssekretær og Kontorchef i Kirke- og Undervisningsministeriet, Justitsraad F. C. Bruuns Betænkning. 15. November 1867 . Det har gjennem Aarhundreder været Gjenstand for den danske Regjerings ivrige Bestræbelser at sørge for Oplysnings og nyttige Kundska

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 18 novembre 1867 . J’approuve que vous partiez après avoir réalisé votre intention de chercher d’abord un entretien avec M. B. Frijs. Koncept med P. Vedels

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 19. November 1867 . Kjære Ven! Kunde Du faae Tid til at see op til mig i Udenrigsministeriet imellem 2 og 4 idag vilde jeg herfor være Dig meget taknemmelig, da jeg har en Deel, som jeg ønsked

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-11-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin , til Udenrigsminister Grev Frijs . 19 novembre 1867 . Je pars ce soir le 19. Quaade. Telegram, indleveret i Berlin 19. November 1867 Kl. 11.22 Efterm., modtaget 20. November 1867.

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1867-11-19)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 19. November 1867 . Deres Excellence, I Anledning af Deres Excellences meget ærede Skrivelse af 11te d. M. Nr. 23 har jeg spurgt Legationsraad Bucher, om han var i Stand til at meddele m

BREV TIL: Regenburg, Theodor August Jes; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-11-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Etatsraad Regenburg . Kjøbenhavn , 21. November 1867 . Kjære Regenburg! Da jeg veed at Godske Nielsen jævnligt besøger Dig, vilde jeg bede Dig anmode ham om at see engang en Morgenstund ud til mig, fordi jeg gjerne ønskede en o

BREV TIL: Ministerrådet, ; FRA: ukendt (1867-12-02)
Referat til Ministerraadet . Kjøbenhavn , 2. December 1867 . Hensigten med de mundtlige Forhandlinger i Berlin er nu forsaavidt opnaaet som de preussiske Garantifordringer ere blevne saa bestemt angivne, at Regeringen med tilstrækkelig Kundskab kan vælge mellem

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-05)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 5. December 1867 . Kjære Vedel! Ved at tage Lovforslaget i Haanden imorges vedrørende Rigsdagsbeslutning om Convention mellem Danmark og Nordamerika om St. Thomas og St. Jan, har der reist sig e

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 12. December 1867 . Allerunderdanigst Forestilling. Jeg har allerede havt den Ære allerunderdanigst at forelægge Deres Majestæt de Beretninger, som efterhaanden ere indkomne fra den kongelige Ges

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 17 décembre 1867 . Monsieur. Vous savez à quel degré la négociation actuelle, relativement à la rétrocession d’une partie du Slesvig se résume pour le gouvernement

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1867 . Det vil ikke være nødvendigt her nærmere at analysere og bedømme de fra preussisk Side fremkomne Garantifordringer, thi jeg kan i denne Henseende henvise

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1867-12-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. December 1867 . I min franske Depesche af D. D. og i den medfølgende Instruction har jeg søgt at samle Indholdet af de Samtaler, som jeg har havt med Deres Høivelbaarenh

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-10)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 10. Januar 1868 . Deres Excellence, Grev Bismarck har modtaget mig idag, og efterat jeg havde mundtlig fremsat de i Deres Excellences meget ærede Depesche af 17de f. M. Nr. 24 indeholdte

BREV TIL: von Plessen, Otto; Falbe, Christian Frederik; Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-01-15)
Cirkulære fra Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Stockholm, St. Petersborg, Wien, Paris og London . Kjøbenhaun , 15. Januar 1868 . Som det vil være Deres Høivelbaarenhed (Deres Excellence) bekjendt, bragte Kammerherre Quaade i Slutningen af forri

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-16)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 16. Januar 1868 . Deres Excellence, Igaar har jeg for første Gang siden min Tilbagekomst til Berlin atter havt et Møde med Legationsraad Bucher i Spørgsmaalet om de af Preussen for Tilba

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Bucher, ; (1868-01-17)
Legationsraad Bucher til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Abschrift. Berlin , 17. Januar 1868 . Eure Excellenz beehre ich mich in Nachstehendem einige Punkte aus unserer Verhandlung vom 15ten d. Mts. zu bezeichnen, über welche ich eine nähere

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-01-17)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 17. Januar 1868 . Kjære Quaade! . . . Deres Beretning om Grev Bismarcks Holdning og Modtagelse af Depechen glæder mig, men De veed, at jeg er ikke nogen Sangviniker, og dog

BREV TIL: Bucher, ; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-20)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Legationsraad Bucher . Abschrift. Berlin , 20. Januar 1868 . In Erwiederung auf. Ew. Hochwohlgeboren gefälliges Schreiben vom 17. d. Mts. beehre ich mich in Betreff des grundgesetzlichen Rechts der dänischen Gerichte, jede Frage über d

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 24. Januar 1868 . Idet jeg bemærker, at jeg siden det i min allerærbødigste Indberetning af 16de d. M. Nr. 3 omhandlede Møde ikke har havt nogen officiel Sammenkomst med den preussiske Commissair

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-24)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 24. Januar 1868 . Kjære Greve. Jeg benytter den engelske Coureer og vælger derhos den private Form for at meddele Dem nogle Yttringer af Leg. Bucher om det nordslesvigske Anliggende. Dis

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-01-28)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 28. Januar 1868 . Jeg har herved den Ære at underrette det kongelige Ministerium om, at jeg igaar har havt et Møde med Legationsraad Bucher i Forhandlingen om Garantierne. Imidlertid er der ikke

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-01)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 1. Februar 1868 . Kjære Quaade! Da Falbe imorgen reiser over Berlin til Wien benytter jeg denne Leilighed for at sende Dem et Par venlige Linier med Tak for Deres sidste Bre

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-02-05)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Onsdag, 5. Februar 1868 . Kjære Kammerherre. Bille Brahe har nylig i en Samtale med Menabria antydet til ham at af alle fremmede Magter antog han at Italien var den som bedst kunde tale vo

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-08)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel . Berlin , 8. Februar 1868 . Kjære Vedel. Bille Brahe har, vistnok i den bedste Hensigt, men dog meget uheldigt, kastet os en slem Kjæp i Hjulet. Jeg traf idag Grev Launay, og denne havde allerede

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-02-10?)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag [10. Februar 1868?] . Kjære Kammerherre. Tak for Deres Brev og for de Skridt som De har giort hos Thile i Anledning af Delaunays Intercession. Bille Br. har Intet officiel

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-10)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 10. Februar 1868 . Kjære Quaade! Idet jeg bringer Dem min Tak for Deres meget velkomne Brev, Rimeligvis et ikke bevaret Privatbrev. som jeg modtog igaar med den e

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-02-10)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 10. Februar 1868 . Herr Greve, . . . Jeg venter i Løbet af Dagen at faae Rigskantsleren i Tale, for at gjøre Hans Excellence de mig paalagte Meddelelser med Hensyn til den s

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-02-11)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 11. Februar 1868 . Herr Greve, Efterat have sluttet min ærbødigste Rapport af igaar, havde jeg paa Anmodning fra min Side en Samtale med Rigskantsleren i hans Cabinet, under

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-18)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 18. Februar 1868 . Kjære Vedel! Endskjøndt jeg veed at De idag skal til Kronprindsen er jeg dog saa fri at anmode Dem om at ville see ind til mig paa Veien derop, offrende en 10 Minuter til Opho

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-18)
Udenrigsminister Grev Frijs , til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 18. Februar 1868 . Jeg har modtaget D. H.s Indberetninger Nr. 1 og 2 og billiger den Maade paa hvilken De har udtalt Dem til Baron Beust, da denne af egen Drift yttrede Tilbøi

BREV TIL: Andræ, Carl Christopher Georg; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gehejmeetatsraad C. G. Andræ . Kjøbenhavn , 19. Februar 1868 . Da jeg troer at dette Brev Det ses ikke, hvilket Brev der er Tale om, ej heller vides der noget nærmere om den citerede Yttring. i enkelte Henseender vil berolige

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. Februar 1868 . Jeg har herved den Ære at tilstille det kongelige Mini- sterium en Sammenstilling af de Erklæringer, jeg hidtil har havt Leilighed til at afgive over de preussiske Garantiefordr

BREV TIL: ukendt FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-uu)
Bilag til Kammerherre Quaades Depeche af 21. Februar 1868. Februar 1868 . Zusammenstellung der Erklärungen des Dänischen Bevollmächtigten über die Königlich Preussischerseits aufgestellten Garantipunkte. I. Fra

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-21)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 21. Februar 1868 . Deres Excellence, Ifølge Legationsraad Buchers ved den her i Afskrift vedlagte Billet fremsatte Forslag har jeg idag havt et Møde med ham i Forhandlingen om de preussi

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-21)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 21. Februar 1868 . Kjære Quaade! For Deres 2 venlige Breve med deri indeholdte temmelig tragiske Oplysninge Rimeligvis ikke bevarede Privatbreve til Grev Frijs. herved min

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-02-22)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Lørdag, 22. Februar 1868 . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev. Som De seer af Ministeriets Skrivelse har vi maattet begynde med Begyndelsen i vort Svar om Art. 17 for at Sagen kan

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-22)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 22. Februar 1868 . Under Henhold til min allerærbødigste Indberetning af Gaars Dato Nr. 9 skal jeg herved have den Ære at meddele det kongelige Ministerium den preussiske Refuldmægtigedes Bemærkni

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-22)
Bilag til Kammerherre Quaades Skrivelse til Udenrigsminister Grev Frijs af 22. Februar 1868. Abschrift. Berlin , 21. Februar 1868 . I. Petitionsrecht. Nachdem sich gefunden hat, dass die §§ 4 bis 7 des Gesetzes vom 15. December 1820 durch den § 309 d

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-23)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 23. Februar 1868 . Efter nøiere Overlæg troer jeg at burde til min allerærbødigste Indberetning af igaar tilføie, at da jeg i Anledning af Erklæringen i Nr. 9 Trykt som Nr. 408. yttrede til Buche

BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-23)
Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel . Kjøbenhavn , 23. Februar 1868 . Kjære Vedel! Indesluttet sender jeg Dem Quaades private Brev Findes ikke. som ikke er meget opmuntrende, dog havde vi vel heller ikke ventet stor Opmuntring fra den Side; som

BREV TIL: ukendt FRA: Ministerrådet, ; (1868-02-25)
Til Referat i Ministerraadet 25. Februar 1868 . Af de Meddelelser, som den preussiske Commissair endelig har giort Kmh. Quaade, fremgaaer det at paa den ene Side fastholder den preuss. Regering i de vigtigste Hovedpunkter, navnlig ogsaa med Hensyn til det saak

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-25)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 25. Februar 1868 . Larsen maa gierne reise hjem nu, men med saa liden Opsigt som muligt. Frijs. Koncept med P. Vedels Haand til Chiffertelegr

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-26)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 26. Februar 1868 . Kjære Quaade! Tak for Deres Skrivelse af 23de dennes, Ikke bevaret. som jeg iler med at besvare, for at lade Dem vide, at jeg paa ingen Maade noget Øiebl

BREV TIL: Christian 9.; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-02-27)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kongen . Kjøbenhavn , 27. Februar 1868 . Allerunderdanigst Forestilling. Som det vil være i Deres Majestæts Allernaadigste Erindring, var det saavel i den Depesche, som Kammerherre Quaade efter sin Tilbagekomst til Be

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-02-27)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 27. Februar 1868 . Herr Greve, Jeg har havt den Ære at modtage Deres Excellences Depecher Nr. 3 og 4. Nr. 3 er trykt som Nr. 404 a, Nr. 4 er utrykt. Det var igaar Rigskants

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-02-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. Februar 1868 . Deres Excellence, Skjøndt der maaskee næppe tilkommer de i min allerærbødigste Indberetning Nr. XXV af 23de d. M. Trykt som Nr. 413. anførte Yttringer af Legationsraa

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-03)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Tirsdag [3. Marts 1868] . Kjære Kammerherre. Jeg benytter Levys Afreise for at skrive Dem disse Par Ord i største Hast dels for at takke Dem for Deres Breve dels for at svare Dem paa de fo

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-03-04)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Confidentiel. Wien , 4. Marts 1868 . Herr Greve, Jeg har i min ærbødigste Beretning Nr. 4 af 27de f. M. Trykt som Nr. 417 a. havt den Ære at meddele Deres Excellence min seneste S

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-06)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 6. Marts 1868 . Deres Excellence, Med Hensyn til Prinds Napoleons forestaaende Ankomst til Berlin og til Muligheden af at dette Besøg ikke var ganske fremmed for politiske Formaal, har j

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-08)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 8. Marts 1868 . Kjære Quaade! Da jeg har nogle Øieblikke til min Disposition vil jeg benytte disse for at samtale lidt med Dem, ikke saa meget om den slesvigske Sag, hvorom

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-09)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . 9. Marts [1868] . Kjære Kammerherre. Grev Frijs var meget glad ved at De har indviet Benedetti i Situationen. Imorgen sende vi til Gesandtskaberne Afskrift af den fr. Depeche som De idag m

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-09)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 9 mars 1868 . Monsieur. J’ai lu avec toute l’attention douloureuse qu’ils méritent, les rapports dans lesquels vous m’avez rendu compte des dernières communication

BREV TIL: Moltke-Hvitfeldt, Gebhard Léon; Bülow, Carl Ernst Johan; Falbe, Christian Frederik; von Plessen, Otto; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-12)
Udenrigsminister Grev Frijs til Gesandterne i Paris, London, Wien, St. Petersborg og Stockholm . Kjøbenhavn , 12. Marts 1868 . Forhandlingerne i Berlin angaaende det slesvigske Spørgsmaal ere ved den preussiske Regerings sidste Erklæringer bragte til et Pun

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-14)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 14. Marts 1868 . Kjære Quaade! Da Mohrenheim reiser idag kan jeg ikke undlade at bede ham tage et Par Linier med til Dem; jeg modtager i dette Øieblik Deres Brev af 12te og

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-15)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 15. Marts 1868 . Deres Excellence, I Overeensstemmelse med det mig ved Deres Excellences meget ærede Instructionsskrivelse Nr. 4 af 9de d. M. givne Paalæg, har jeg i et Møde som fandt St

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-17)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 17. Marts 1868 . Deres Excellence, Paa Grund af et Ildebefindende, der forhindrede mig fra at gaae ud igaar, har jeg først idag kunnet træffe Herr von Thile. Imidlertid seer jeg mig dog

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-19)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 19. Marts 1868 . I Fortsættelse af min Instruction Nr. 5 Af 9. Marts 1868 (dansk). og, for det Tilfælde at den preuss. Regering i de af mig i Depesche Nr. 4 Af 9. Marts 186

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-03-24)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 24. Marts 1868 . Herr Greve, Deres Excellences Depeche Nr. 5 af 12te Dennes er for nogle Dage siden kommen mig ihænde; men jeg maatte afvente Slutningen af Herrehusets Forha

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-26)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Torsdag [26. Marts 1868] . Kjære Kammerherre. Mange Tak for Deres Brev. Jeg kan forresten ikke troe at Preussen skulde ville bryde, hvorfor skulde det ikke vedblive at holde Spørgsmaalet a

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 27. Marts 1868 . Deres Excellence, Ved en Diner, Grev Bismarck gav det herværende corps diplomatique i Anledning af Kongen af Preussens Fødselsdag den 22de d. M., havde jeg me

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Fortrolig. Berlin , 27. Marts 1868 . Deres Excellence vil erindre, at da jeg havde den i min allerærbødigste Indberetning af 17de d. M. omhandlede Samtale med Herr v. Thile, havde denne endnu ikk

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 27. Marts 1868 . Kjære Greve, Jeg indseer tilfulde, hvor vanskelig den Vending er, som man nu foreslaaer at give vor Sag. Og vil man i Kbhvn. give den denne Vending?

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-27)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 27. Marts 1868 . Deres Excellence, Under den Samtale jeg idag havde med Herr v. Thile, berørte denne ogsaa den af de offentlige Blade bragte Efterretning om, at den kongelige Gesandt i W

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: von Thile, Hermann; (1868-03-27)
Understatssekretær Thile til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Vertraulich. Berlin , 27. März 1868 . Verehrter Herr von Quaade, Auf dem Ministerium angelangt, finde ich einen soeben eingegangenen Bericht von Baron Werther, welcher be- stätigt d

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Quaade, George Joachim; (1868-03-29)
Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs . Berlin , 29. Marts 1868 . Deres Excellence, Herr von Thile har igaar i Fortrolighed viist mig Baron Werthers Indberetning om det Skridt den kongelige Gesandt i Wien skulde have foretaget hos Baro

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-29)
Direktør P. Vedel til Udenrigsminister Grev Frijs . [ Kjøbenhavn , 29. Marts 1868 .] Hvis Deres Excellence synes, kunde maaskee Koefoed strax telegrafere til Quaade: J’approuve votre conduite, écrirai demain. Jeg vedlægger Quaades Brev til mig. Q. har efter

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-29)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Copenhague , 29 mars 1868 . J’approuve votre conduite, j’écrirai demain. Frijs. Koncept til Chiffertelegram, indleveret i København 29. Marts 1868, afleve

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. Marts 1868 . Idet jeg fuldst. billiger hvad D. H. i Deres Rapport Nr. 18 Af 27. Marts 1868, her trykt som Nr. 433. meddeler mig at De har aftalt med Grev Wimpfen, har j

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Kjøbenhavn , 30. Marts 1868 . Kjære Quaade! Tak for de modtagne Depecher 16, 17 samt 18 Af 27. Marts 1868. og for Deres Brev af samme Datum tilligemed Billetten fra Thiele; De vil af vo

BREV TIL: Quaade, George Joachim; FRA: Vedel, Peter August Frederik Stoud; (1868-03-30)
Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade , Gesandt i Berlin . Mandag, 30. Marts 1868 . Kjære Kammerherre. Jeg har kun et Øieblik til at skrive Dem til og Mere behøves heller ikke da Grev Frijs jo skriver. Hvad han frygter for, er at en saadan Opfordr

BREV TIL: Falbe, Christian Frederik; FRA: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; (1868-03-30)
Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien . Kjøbenhavn , 30. Marts 1868 . Som D. H. alt vil have seet af Aviserne og som det yderligere fremgaaer af Kmh. Quaades vedlagte Rapport Nr. 18 Af 27. Marts 1868, trykt som Nr 433. med Bilag

BREV TIL: Frijs, Christian Emil Krag-Juel-Vind; FRA: Falbe, Christian Frederik; (1868-03-31)
Kammerherre Falbe , Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Grev Frijs . Wien , 31. Marts 1868 . Herr Greve, Jeg opsøgte idag atter Baron Beust for, efter hans Løfte, at gjøre mig bekjendt med den Depeche, han maatte have rettet til Grev Wimpffen angaa

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene