Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Albrecht Bluhme FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1865-05-23)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme.
Paris, 23. Mai 1865.

Deres Excellence

troer jeg herved at burde underrette om at Cand. Hansen 1) , der besøgte mig igaar, har meddeelt mig at han faa Øieblikke førend han kom til mig, i det keis. Ministerium har seet Grev Chaudordy, — at denne har givet ham den Forsikkring at der i de sidste 14 Dage havde været ført tildeels officielle Forhandlinger imellem Cabinetterne i Paris, Wien og Berlin om Løsningen af det slesvig-holsteenske Spørgsmaal og navnlig om Tilbagegivelsen af Nordslesvig til Danmark. Grev Chaudordy skal have tilføiet at nu endelig var Østerrig gaaet ind paa Principet af Tilbagegivelsen af Nordslesvig, da den indsaae at denne Indrømmelse var nødvendig forat tilveiebringe en Løsning som ellers vilde strande paa Frankrigs faste Beslutning ikke at tillade at den danske Deel af Slesvig bliver inddragen under det tydske Forbund. Om Delingslinien havde der hidindtil ikke været Tale, da man kun havde forhandlet Principet. Grev C. skal imidlertid, efter Cand. Hansens Sigende, ikke ansee det som en absolut Umulighed at Dübbel og Als blev gjenerhvervet; dertil udfordres imidlertid fremfor Alt at disse Dele træffe Valg i dansk Retning og at de, naar Øieblikket kommer, med største Kraft udtale deres Ønske om at vende tilbage til Danmark — det var derfor af yderste Vigtighed at der eventualiter med alle til Raadighed staaende Kræfter blev arbeidet paa at der bliver valgt danske Deputerede ved den forestaaende Sammenkaldelse af den slesvig-holsteenske Stænderforsamling, hvilken man, siger Grev C., er bleven enig om at sammenkalde efter Forfatningen af 1848. —

Efter det som Cand. Hansen har udtalt for mig, agter han ikke for det Første at forlade Paris og jeg maa, ifølge hans s. 22 Meddelelser, antage at hans Forhold til det keis. Udenrigsministeriumer uforandret. Det synes som om der fra en eller anden Side er sørget for Cand. Hansens personlige Udkomme her; han har sagt mig at det imidlertid vilde være en Betingelse for et heldigt Udfald af hans Virksomhed at blive sat i Besiddelse af pecuniære Midler som han kunde disponere over til Gunst for de tvende Personer, MM. Escudier og Grégoire 1) hvis Bistand er ham uundværlig og som — hvilket er Deres Excellence bekjendt — i længere Tid have erholdt et maanedligt Vederlag. Jeg tillader mig derfor, endskjøndt jeg har erklæret Hr. Hansen at det ikke var mig muligt desangaaende at henvende mig til den kongelige Regjering, dog at henstille til Deres Excellence om der ikke maatte være Anledning til at staae ham bi i ovennævnte Henseende ....

L. Moltke-Hvitfeldt.

P. Vedels Privatpapirer.