Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Albrecht Bluhme FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1865-06-02)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme.
Paris, 2. Juni 1865.

Minister-Resident Falbe, der overbringer disse Linier, vil kunne meddele Deres Excellence at han har havt en Samtale med Grev Chaudordy og at denne har udtalt sig ligeoverfor ham aldeles i samme Retning som ligeoverfor Hr. Hansen med Hensyn til Løsningen af det slesvig-holstenske Spørgsmaal. Jeg troer imidlertid at burde tillige underrette Deres Excellence om at jeg bestemt veed at Hr. Drouyn de Lhuys nylig har sagt til en af de herværende fremmede Gesandter at der hidtil ikke var tilveiebragt nogen Enighed imellem Preussen og Østerrig og navnlig ikke angaaende Tilbagegivelsen til Danmark af Nordslesvig. Grunden til Modsigelsen der ligger i Udenrigsministerens og Grev Chaudordy’s s. 29 Yttringer, maa vistnok søges i den Omstændighed at Førstnævnte ikke vil give nogen officiel Forsikkring om Noget, der kun foreligger som en Mulighed.

L. Moltke-Hvitfeldt.

P. Vedels Privatpapirer.