Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Albrecht Bluhme FRA: Gebhard Léon Moltke-Hvitfeldt (1865-05-08)

Grev Moltke-Hvitfeldt, Gesandt i Paris, til Udenrigsminister Bluhme.
Paris, 8. Juni 1865.

I Fortsættelse af mine tvende Breve af 23de Mai og 2den Juni, som jeg haaber at Deres Excellence rigtigt vil have modtaget, tillader jeg mig at underrette Deres Excellence om at jeg iforgaars har havt en længere Samtale med Grev Ch[audordy] om den Phase, som det slesvig-holstenske Spørgsmaal for Øieblikket gjennemgaaer. Med Hensyn til at Østerrig skulde have anerkjendt Principet af Tilbagegivelsen af Nordslesvig til Danmark, sagde Grev Ch. mig at dette vel var Tilfældet; at Anerkjendelsen af Principet imidlertid ikke havde fundet Sted skriftligt, men kun mundtlig i Løbet af en Samtale, Grev Mensdorff havde havt med Hertugen af Grammont. Grev ch. udtalte sig om Grev Bismark som om denne var aldeles villig til at gaae ind paa Gjennemførelsen af Principet saa at det eventualiter hovedsageligen vilde komme an paa hvorvidt og i hvilken Udstrækning den nordslesvigske Befolkning udtalte sig bestemt og med Kraft for Kongen af Danmark. . . .

Under nærværende Omstændigheder har jeg anseet det for rigtigst ikke at søge at fremkalde officielle Udtalelser fra Udenrigsministerens Side; jeg sagde dette til Grev C. som svarede at det ogsaa var Ministeren behageligst at jeg for Øieblikket ikke omtalte Sagen for ham.

L. Moltke-Hvitfeldt.

P. Vedels Privatpapirer.