Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1865-10-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, Lørdag [28. October 1865].

Kjære Kammerherre.

Ministeriet har nægtet at gaae ind paa Commitéens Forslag 1) og Hemmeligheden er egentlig at Ghmd. David ikke paa nogen Maade vil blive, og Ghmd. Bluhme dels helst vil være fri dels ikke kan blive naar David gaaer. Derfor er ingen Udvei mulig for at undgaae et Ministerskifte. Selv om Regeringsforslaget tilsidst skulde blive vedtaget, vilde de nuværende Ministre ved første Leilighed og maaskee uden at vente nogen Anledning give deres Demission.

Hvis Resultatet bliver at Landsth. holder paa sit, Folkethinget paa sit Forslag, naar der altsaa som det hedder skal »kjøres med fire« er Andræ den selvskrevne Conseilspræsident. Om han imidl. er mere villig end før, veed jeg ikke, antager imidl. ikke for umuligt. Han vilde da vist helst søge sig Colleger af anden Rang og jeg tvivler paa at han vilde f. Ex. tage Krieger, og er ganske vist paa at han aldrig tog Hall, Lehmann, Fenger, Madvig, Monrad etc. Bliver Resultatet derimod at Commitéens foreløbige Project vedtoges vilde det blive et Ministerprogram og der kunde da vælges mellem alle dem der havde stemt for det. Paa den ene Side var der da Hall, Krieger etc. men de ere umulige. Paa den anden Side Frijs etc. Dette sidste vilde ikke være usandsynligt og jeg har hørt følgende Liste: Frijs, Rosenørn Theilmann, Fonnesbech, Estrup, Dahlstrøm og Udenrigsministeriet: Bræstrup. — Det vilde da være en Slags Forudfølelse at Ghmd. Br. beholdt sin Gallakjole. —

Meget snart vil Sagen være afgjort og det skulde ikke forundre mig om Demissionerne afgives i Løbet af næste Uge. Jeg troer at Kongen helst vilde beholde sit nuværende Ministerium, s. 63 vist er det at der dennegang ikke har været nogen Bevægelse fra Hoffets Side. Hele Complicationen kommer fra Forfatningsspørgsmaalets Skjæbne og fra Ministrenes Udmattelse. —

For blot at sige eet Ord om en anden ligesaa vigtig Sag saa vil jeg melde Dem at Aabenraa—Høier er paa Tapetet, dog Vanskeligheder m. H. t. førstnævnte By, paa Grund af en Afstemning om Skolesprog. — B[ismarck] gaaet langt dybere ind i Sagen end De kan ahne efter Thieles Yttringer. Holst, vil i Løbet af nogle Maaneder sandsynligvis blive solgt af Ø.

P. Vedel.

P. Vedels Privatpapirer.