Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-11-09)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 9. November 1865.

Kjære Vedel.

Tak for Deres Brev af 7de; og især for den Deel deraf, der har Hensyn til vort indbyrdes Forhold.

De har Ret i at denne Gaaen fra Haand til Haand er ikke s. 71 behagelig, det er det der skeer i det Store, i Statens egen Skjæbne, som gjentager sig i Individerne. Ligesom disse, saaledes vandrer ogsaa Staten fra Haand til Haand. Men det kan nu engang ikke være anderledes.

Hvad det angaaer, som nu er skeet, saa er det altid et vigtigt Skridt fremad, og jeg troer ikke, dette Skridt kunde være gjort paa anden Maade. Det forekommer derfor, at man maa være tilfreds dermed. Men nu staaer jo Rigsdagen tilbage, og det er vel ikke afgjort, at Tingen vil gaae saa let der.

Hvad den ydre Politik angaaer bør den sikkert være passiv; men den maa tillige være aarvaagen. Hermed vil det vel imidlertid ingen Nød have.

Saaledes skal jeg ogsaa være passiv men aarvaagen med Hensyn til min Mand her [ɔ: Molzen]; og personlig tager jeg mig hellerikke den Sag nær; men den er et sørgeligt Tegn paa vore Tilstande. Det glæder mig at kunne vente Rrev fra Geh. Rluhme. Jeg har idag været ifærd med at skrive ham den private Afskedshilsen, som jeg ikke fik Tid til at sende igaar tilligemed den formelle. Men det har faldet mig lidt tungt at skrive den, thi mine Øine er kun daarlige og Themaet er dog ikke glædeligt; det bringer mig saameget tilbage paa de sidste to Aars Tildragelser, hvorpaa jeg bestandig forgjæves bestræber mig for at tænke med nogen Ro.

Kunde jeg endda forinden jeg lukker mine Øine, eller mit Øie 1) , faae Fredsslutningens Bibestemmelser nogenlunde fyldestgjørende exeqverede; saa skulde jeg maaskee finde lidt Trøst. . . .

Det var godt om vi kunde blive enige om en pseudonym Adresse. Jeg skriver ikke gjerne uforbeholdent herfra uden med den engelske Coureer. Kunde De ikke ogsaa benytte denne.

G. Quaade.

Hvad mener De om en Udenrigsminister fra America? 2) s. 72 Det er kun en Idee jeg har; maaskee ikkun fordi den foruroliger mig, men et Ord fra Dem i saa Henseende vilde være mig velkomment.

P. Vedels Privatpapirer.