Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-11-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 14. November 1865.

Kjære Vedel.

Først og fremmest maa jeg takke Dem for . . . Deres Brev af Lørdag. . . .

Den næste Deel af Deres Brev er ikke glædelig. Jeg havde troet at det ved ydre Vold ødelagte Land nu skulde faae Ro til at samle sig lidt; men jeg seer at alt det uhumske Kryb som slap frem da den gamle Bygning styrtede, endnu bestandig river og slider i de fattige Rester. Jeg haabede, at s. 83 det var en sygelig Indbildning /: og jeg troer, at sygelige Indbildninger hos mig maae tilgives :/ naar M.s Roderie herovre atter bragte det Billede frem for mig, som jeg saalænge har været Tilskuer ved, og hvori jeg desværre selv har maattet figurere; men nu seer jeg atter »the scramble« lyslevende for mig, og hvorledes næsten hele Besætningen paa det synkende Vrag skubbes og knuppes for at komme enten i Baa- dene eller fremfor Alt op i Masten.

Men M.s Forbindelser i Kbhvn. ere ikke hvad De troer. Jeg anseer dem for at være ligesaa ringe der, som de ere det Modsatte her; imidlertid skal dermed ikke være sagt, at de ere farefrie; navnlig efter hvad De siger mig om Tilstandene. Jeg havde haabet, at efterat jeg igaar havde afleveret ham, skulde idetmindste for mig det sørgelige Drama være sluttet, som væltede sig ind paa mig i Begyndelsen af dette Aar, og at jeg saaledes kunde fatte mig temmelig kort i hvad jeg skal meddele Grev Frijs med den engelske Coureer; men jeg skal nu være udførligere i denne Meddelelse, end jeg ellers havde anseet fornødent. — ...

Afskrift af Brevet om M. skal jeg sende Grev Frijs med den engelske Coureer.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.