Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-11-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 21. November 1865.

Kjære Vedel.

. . . Hvad M. angaaer, saa har nu den af mig Advarede sagt M.s Protector, at han er bleven advaret; men ikke destomindre skal dog Spillet fortsættes mellem de Tre. Jeg tror ikke, at dette skader; ja maaskee det endog kunde være ret godt, om Forbindelserne med Kbhvn. ogsaa fremdeles fortsattes. Man siger mig, at M. har faaet sin Protector til at s. 93 troe og frygte for, at der ved mig arbeides paa en Alliance med Østerrig til naar det store hurly-burly skal begynde, og bringer Moltkes Ophold her i Forbindelse dermed. Derfor Protectorens store Iver. M.s Udvikling er færdig og bestandig bestemt for Vedkommende. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.