Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1865-12-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 21. December 1865.

Kjære Vedel.

... M. rører sig ualmindelig meget. Han har udentvivl ved Hjælp af positive Data, saasom Breve fra Personer her, faaet Folk i Kbhvn. til at troe, at han kan udrette Meget her; og dette i Forbindelse med den herværende Trang til at see Noget dukke frem, gjør ham til en Størrelse, der maaskee ikke uden Fare kan ganske ignoreres, og det kan saaledes være et Spørgsmaal, om det er nok, at iagttage ham.

G. Quaade.

Undskyld jeg glemte Deres Spørgsmaal om H. 1) Han er ung s. 99 i Carrieren og ikke meget kjendt her udenfor denne. Men i denne synes jeg han er vel liidt og anseet; og det er vist rigtigt altid at staae paa saa god en Fod med ham som muligt.

P. Vedels Privatpapirer.