Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-01-15)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 15. Januar 1866.

Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Brev hvorfor jeg ikke noksom kan takke Dem og vil jeg ret af Hjertet haabe at det ikke maa gaae ned af Bakke med Øinene. Jeg har givet de omtalte Herrer en avis forsaavidt som de maatte staae i Forbindelse med vor Helt i den preussiske Presse. Fra mit Standpunkt saavel personlig som som offentlig Menneske kan jeg kuns ønske, at bemeldte Persons Produktivitet maa tiltage saavel hvad Quantitet som Qualitet angaaer, thi det vilde snart blive Alverden klar ved at sammenholde de forskjellige Artikler, at Manden er complet gal, vel istand til at bringe en Deel i Uorden og Forvirring, men ikke istand til at foreslaae eller bringe istand nogetsomhelst Fornuftigt, men dette er jo en Skavank, der ikke alene er ham egen men temmelig almindelig udbredt i vort Land. —

. . . Igaar er Grev Wachtmeister kommet hertil som svensk Gesandt, men jeg har endnu ikke seet ham; han er godt kjendt her i Byen og tæller saavidt jeg veed mange Venner; jeg har ikke havt Leilighed til at giøre hans Bekjendtskab men han skal efter Sigende være en behagelig Mand. —

Her lever man i en evig Suus og Duus med diners og soirées, som er noget anstrængende, naar man tillige skal arbeide en Deel især i Forretninger, der hidindtil have været En ukjendte.

C. E. Frijs.