Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-01-24)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 24. Januar 1866.

Kjære Vedel.

. . . Nogle Dage førend jeg skrev Dem til, modtog jeg i s. 107 Fortrolighed fra Kbhvn. et Vink om, at jeg stod paa svagere Fødder her end jeg selv havde troet vilde blive Tilfældet da jeg i Efteraaret reiste hertil. Dette Vink kom ikke fra den Person til hvem De sigter, — thi jeg troer at gjætte hvem denne er, — jeg har overhovedet ingen Breve faaet fra ham i al den Tid jeg har været i Berlin; det kom fra en Anden, som vel kjender hiin Person, men dog ikke ynder ham synderligt og, det jeg veed, hellerikke seer ham ofte; og jeg troer derfor ikke engang, at det indirecte kom fra ham. Imidlertid er jo Molzen, om jeg end kan holde paa, at han er en Specialitet, dog desværre ikke et species, men et maaskee ret stort genus i denne Verden, og med den Erfaring, de sidste Aar har givet mig, svarer jeg derfor for Ingenting; jeg maa imidlertid gjentage, at jeg ikke troer det er ham: det er formodentlig en løs Tale som af sig selv er voxet op til noget Mere. . . .

Molzen har jeg Intet hørt til i den sidste Tid. Jeg veed kun at han synes at være gaaet endeel ned ad Bakke. Hans Avis 1) har ogsaa liidt ved en Erklæring i Staats-Anzeiger om at den ikke kan staae til Troende i Alt. Jeg haaber saaledes at han snart vil forsvinde. I det Hele er det ogsaa kun mine Nerver der ere blevne lidt angrebne ved ham.

G. Quaade.

A propos om M. Han skal skrive hjem og klage over at jeg ikke gjør Selskaber. Dette er ganske sandt, men dertil hører ogsaa temmelig Meget, og ialfald har jeg havt og har jeg endnu store Udgifter ved den første Etablering, og kan saa benytte det almindelige Privilegium, hvorefter enhver fremmed Diplomat har et Aars Frist efter Ankomsten.

P. Vedels Privatpapirer.