Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-02-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 4. Februar 1866.

Kjære Vedel.

Det er ikke noget let Spørgsmaal De forelægger mig ved Deres sidste Brev.

Ialmindelighed kan jeg sige, at jeg ikke troer man hos os saa let vilde kunne finde nogen bedre end en af de omhandlede tvende Personer til det Hverv hvorom der er Spørgsmaal 1) . Jeg troer nu vel, at begge have en Mangel; nogen rigtig hvad man kalder Drift eller Fart er der hverken hos den ene eller den anden af dem; men de gjøre begge sikkert paalideligt og forsvarligt hvad de skulle gjøre, og derfor forfalder hverken den ene eller den anden i den modsatte Yderlighed og bliver faiseur. Dette er et stort Gode som maaskee meer end opveier hiin Mangel, som jo forresten maaskee ikke vilde være tilstede i samme Grad, naar de vare mere paa deres egen Haand, og ved Siden af den Bevidsthed om deres Opgaves Betydning, som de i hiin Stilling maatte faa. Naar nu jeg skulde vælge, saa vilde jeg vælge Guldencrone; men det er ganske naturligt, da jeg kjender ham, og derimod ikke kjender Vind, saaledes at jeg kan sige at jeg virkelig kjender ham. Guldencrone har maaskee mindre positiv Kundskab end Vind; men han har megen Takt og megen Menneskekundskab, og jeg veed ikke om Vind i Petersborg har kunnet danne sig en saa udstrakt Be- kjendtskabs- og Omgangskreds som Guldencrone har kunnet her, hvor de unge Mennesker leve saa at sige Nat og Dag sammen, og i hvilken han er ganske ualmindelig afholdt. Hans politiske Grundsætninger ere heller ikke eensidige, men reent praktiske. Sympathier kan han vel have i politisk Henseende, men de ere aldrig til Hinder for det Fornuftige.

s. 109 Med alt dette har jeg imidlertid, vel at mærke, paa ingen Maade villet have Guldencr. frem for Vind; dersom jeg kjendte denne ligesaagodt, kunde jeg maaskee sig[e] Ligesaameget for ham; og jeg kan derfor slutte hvor jeg begyndte, med at sige, at jeg virkelig selv vilde have vanskeligt ved af de forhaandenværende Elementer at finde en bedre til det omhandlede Hverv end en af disse to. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.