Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-02-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 23. Februar 1866.

Kjære Vedel.

Jeg sender Dem hermed et lille Memorandum, som jeg vil bede Dem overveie og meddele Grev Frijs. Jeg tilstaaer Sagen er af den allerdelicateste og vanskeligste Beskaffenhed, og derfor giver jeg det ikke nogen officiel Charakteer, s. 111 thi saaledes som det nu er, kan det puttes i Kakelovnen og Sagen dermed være endt. Men jeg har anseet det for min Pligt, ikke at skjule min Tanke, selv om den endnu ikke har modnet sig til en Mening. Det er jo klart, at vi engang maae handle, og vi kun[ne] ikke vente at Tiden dertil skal indtræde paa det for os iøvrigt bequemeste Øieblik; men jeg kan ikke her afgjøre naar vi skulle handle, og jeg maa forudsætte at der i Kbhvn. foreligger Data fra Paris, som maa være afgjørende. Jeg har nok den største Vanskelighed med at troe, at Østerrig i den Grad skulde glemme sig selv, at det nu gav efter; men det er jo sandt, at Østerrig tidligere har glemt sig selv, og man kan altsaa ikke lukke Øinene for Muligheden af at det atter gjorde det. Skeer dette saaledes at Annexionen nu bliver Følgen, da har jeg ikke stort Haab for os, ialfald for den nærværende og kommende Generation. Vi maae ikke troe, at Preussen vilde sætte ringe Priis paa en Aftale med os; thi skjøndt det ikke vandt herved i positiv Styrke, vilde det dog ikke være uden Betydning, at have Ryggen fri i Tilfælde af en Conflikt, og som jeg har antydet, er B. sikker paa Kongen, naar denne i Forveien er bunden ved en Aftale med os.

Skal Noget gjøres, maa det naturligviis skee mundtligt og her hos B., men efterat vi have forberedt Alt i Paris og have, om ikke Hjælp, saa Billigelse derfra. Der er imidlertid periculum in mora, og dette, tilstaaer jeg, gjør maaskee hele Sagen ørkesløs; men det er ikkun 48 Timer siden at Situationen her har tegnet sig saaledes, at der er større Udsigt til et Brud og til at Østerrig vil vige tilbage herfor. Jeg siger ikkun »større«; thi jeg maa fremhæve at Benedetti og Nothomb /: Belgieren :/ endnu iforgaars vare af den Mening, at Uveiret vilde trække over.

G. Quaade.

. . . Om M. har jeg i den sidste Tid Intet hørt, men jeg troer, at jeg har i et af mine senere Breve sagt Dem, at han s. 112 var kommen tilbage hertil »i Onsdags«. Om det har været Onsdag i forrige Uge eller i næstforrige Uge erindrer jeg ikke nu. Jeg troer det var Onsdag Aften den 7de. Han havde da, efter hvad Bauer sagde mig, været i Kbhvn., men Bauer vidste ikke Videre om ham end at han endnu skyldte ham 16 rtl. Siden har jeg seet ham et Par Gange, men han har Intet kunnet meddele mig. Nu haaber jeg at see Bauer enten idag eller imorgen. Det er vist ikke umuligt, at M. har talt med Kaiser N. Privatdiplomatie har altid spillet en Rolle, og gjør det jo ogsaa den Dag idag. Dersom visse Folk for et Aar siden vilde have erindret dette lidt bedre og til samme Tid glemt personlige Liebhaberier, havde Tingene nu staaet lidt anderledes; eller dersom M. havde været en anden Person eller blot havde været i Forbindelse med Regjeringen, saaat han havde kunnet være en virkelig uofficiel Føler, vilde vi maaskee nu bedre vidst hvad vi havde at gjøre.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer. — Koncept til dette Memorandum er fundet bl. Quaades Privatpapirer og trykt som Tillæg.