Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-03-09)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 9. Marts 1866.

Kjære Vedel.

. . . Hvad Molzen angaaer, maa jeg berigtige mine tidligere Meddelelser derhen, at han sidste Gang er fra Kbhvn. kommen tilbage hertil den 6te om Aftenen, og at han atter er afreist herfra til Kbhvn. den 23de Febr., uden i Mellemtiden at have været nogen eneste Nat fraværende fra Hotellet hvor han boer, og hvor hans Værelse staaer ledigt for ham. Han har altsaa ikke, som jeg tidligere troede, været i Kbhvn. eller muligen i Paris, i hiin Mellemtid. Han har skrevet til Bauer og sendt denne et Brev til Wagner til Besørgelse, s. 122 samt forkyndt sin Ankomst her som nærforestaaende.

Jeg maa ved denne Leilighed bemærke, at en Collega af mig, den oldenborgske Min. Res. Baron Beaulieu har omtalt M. for mig, og navnlig sagt, at det var ham bekjendt at M. havde givet Bismarck en skriftlig Udvikling. Beaulieu protegeres i hans officielle Forhold af den herværende russiske Gesandt.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.