Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1866-03-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 21. Marts 1866.

Kjære Vedel.

Jeg havde haabet i disse Dage at kunne skrive med Petersen, og det skal jeg gjøre hvis han reiser før med den engelske Coureer Lørdag Morgen. Men i modsat Fald maa jeg vente til denne Leilighed med at skrive udførligere.

Imidlertid vil jeg dog ikke opsætte at meddele, at Situationen tiltrods for alle de forskjellige Skikkelser den har antaget siden min Indberetn. af 9de, endnu bestandig er den samme som dengang 1) . Der kan være Modificationer med Hensyn til Gangen i dens Udvikling, men i Hovedsagen er den den samme, ja maaskee endog i en høiere Potents; thi her har man vanskeligt ved at gaae tilbage, — for at jeg ikke skal kalde det umuligt —, og jeg troer nu bestandig mindre og mindre at Østerrig giver efter.

De erindrer, at hvad jeg tilskrev Dem under 23/2 2) havde en saadan Eftergivenhed til Forudsætning.

Herom skal jeg nu imidlertid ikke tale videre for idag. Det kan gjerne være at denne Plan ikke lader sig realisere; ialfald er den meget farlig.

Men jeg har troet ikke at burde tøve med at sige, at jeg anseer Situationen for meget alvorlig, for saa alvorlig, at det vistnok vilde være god Politik for os, at søge, endog med Offre, at faae de Spørgsmaal afgjorte, der nu saa længe have s. 124 henslæbt sig uafgjorte efter Fredstractaten, forat vi kunne staae saa frie som muligt, naar det endelig kommer til Stykket.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.