Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-04-04)

Udenrigsminister Grev Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 4. April 1866.

. . . Man skulde troe, at den gjensidige Stræben efter at skyde Skylden for Krigen over paa sin Contrapart tydede paa en Lyst fra begge Sider efter at det maatte blive til Krig. — Naar vi sammenholde Quaades forskjellige Udtalelser s. 129 fra 1ste Januar vil det vistnok findes, at Tanken om Hertugdømmernes Annexion til Preussen bestandig antager en fastere Carakteer og bliver at betragte som Hovedgrundvolden for Bismarcks Regjeringsprogram, da han ikke seer sig istand til at betvinge den indre Opposition uden at kunne fodre Dyret med dette Bytte. — Hvis det ikke kommer til Krig denne Gang og Preussernes Hovmod ikke brat standses, ville de træde udfordrende frem imod hele Europa, ganske vist ene og alene i Tillid til at have Ryggen fri. — De veed, at jeg beholder mit Haab om, at Gjengjeldelsens Time snart maa slaae for al Preussens Falskhed og Hykleri.

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.