Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs FRA: George Joachim Quaade (1866-04-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Grev Frijs.
Berlin, 23. April 1866.

Deres Excellence,

Baron Plessen fortsætter i Aften sin Rejse til Petersborg, efter idag at have haft en Samtale med Grev Bismarck, om hvis Indhold han har sat Deres Excellence i Kundskab, ved en Beretning, som jeg i Morgen tidlig afsender tillige med nærværende Skrivelse ved en paalidelig Person, der vil afgive Brevpakken paa det til Korsør bestemte kgl. Postdampskib.

Da jeg ved Modtagelsen af Deres Excellences meget ærede Skrivelse af 21. d. M. 1) blev bekjendt med det Baron Plessen overdragne Hverv, til hvis Udførelse Deres Excellence s. 144 næppe vilde have kunnet vælge en bedre Personlighed, var det strax mit Indtryk, at den politiske Situation, saaledes som den nu havde udviklet sig, ikke lovede nogen praktisk og øieblikkelig Nytte af den for Grev Bismarck bestemte Ouverture, idet den som Deres Excellence vil have seet af min seneste allerærbødigste Indberetning efterhaanden har antaget en Charakter, der i alt Fald for Øieblikket er langt mere fredelig end krigerisk, og som sandsynligvis vil holde sig i nogen Tid, hvorefter det da formentlig vil afhænge af den Udvikling, det i Frankfurt indbragte Reformforslag gaar i Møde, om Tanken skal befæstes eller maaske gaa over til den modsatte Yderlighed.

Ikke destomindre var jeg enig med Baron Plessen i, at det i Deres Excellences ovennævnte Depeche omhandlede Skridt ufortøvet maatte foretages hos Grev Bismarck, og det saa meget mere som det alt var indledet i Paris og maatte af den franske Regering ventes foretaget, ligesom jeg ogsaa vidste, at Baron Plessen vilde udføre sit Hverv paa en saadan Maade, at han ihvad Udfaldet end blev sikrede den kgl. Regering imod at kompromitteres enten i den ene eller den anden Retning. . . .

Efter Koncept i det danske Gesandtskabs Arkiv i Berlin. Originalen (Nr. 19) findes ikke blandt de øvrige indkomne Depecher og er ikke indført i Journalen. Det samme gælder den omtalte Beretning af Otto Plessen, som det ikke har været muligt at opspore.