Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1866-04-23)

Udenrigsminister Grev Frijs til Kammerherre Quaade, Gesandt i
Berlin
.
Kjøbenhavn, 23. April 1866.

Kjære Quaade! Tak for Deres venlige Linier fra igaar, 1) det undrer mig i høi Grad, at De nogensinde har kunnet tvivle om, at jeg holdt saa stærkt som muligt paa Dem. Jeg svarer idag endskjøndt jeg har frygtelig travlt, men der er s. 145 een Oplysning, som jeg beder Dem skaffe mig og meddele mig pr. Telegram aldeles privat, saa at jeg betaler den hersteds, det er nemlig om Blixen virkelig har samtalt med Bismarck, thi dette er mig af stor Vigtighed at erfare for det indre Kjævleries Skyld; til mig har han sagt Nei men til andre har han sagt lige det Modsatte og endog fortalt, at han havde medbragt enkelte Punkter, hvorom man var bleven enig, men jeg tvivler i saa Henseende saavel paa Grund af de Uovereensstemmelser som jeg alt tidligere har opdaget i hans Beretninger, deels fordi det undrer mig, at han undlod at vise det Skriftlige frem. Han har endvidere sagt at han vilde erklære Ministeriet Krig, hvorved jeg føler mig ei alene personlig smigret men endog troer i politisk Forstand at kunne gjøre Capital, thi ikke engang Venstre har nogen Tillid til ham; ialfald er det kun ganske enkelte Medlemmer. De kan vide at jeg i disse Dage gaaer i en stærk Spænding. Lad mig altsaa pr. Telegram erfare, om Blixen har talt med Andre end med Wagener. 1)

C. E. Frijs.